Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2013

Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013 wordt met ingang van 1 mei 2013 de heer Marc WOUTERS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt met ingang van 1 juni 2013 Mevr. Heidi AERTS in d(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011425
pub.
03/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk 5 « Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatie-uitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude » van titel 5 van het eerste boek van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013014444 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten wordt met ingang van 1 mei 2013 de heer Marc WOUTERS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2 met ranginneming op 1 mei 2012.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden van de subsidie voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 in het kader van de ontwikkeling van « Evidence Based Nursing », in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 33, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1956 waarbij het huis Kaperberg 2 tot 4, te Eupen, als monument wordt gerangschikt sluiten wordt met ingang van 1 juni 2013 Mevr. Heidi AERTS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2 met ranginneming op 1 juni 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

^