Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024318
pub.
25/09/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/19/2013024318/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten (SAICM)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.55.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Overwegende de uitwerking van een strategische aanpak van het internationale beleid inzake chemische producten gevraagd door de wereldtop voor duurzame ontwikkeling;

Overwegende de strategische aanpak voor het beheer van chemicaliën, tot stand gekomen te Dubai op 6 februari 2006;

Overwegende de resultaten van de internationale conferenties inzake het beleid inzake chemische producten die hebben plaats gevonden in februari 2006, mei 2009 en september 2012;

Overwegende dat de SAICM-activiteiten nuttig zullen zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgeving voor verschillende categorieën van chemische producten en voor de toepassing van de regelgeving in de ontwikkelingslanden;

Overwegende dat de lidstaten, waaronder België, blijven interesse tonen voor deze activiteiten;

Overwegende dat de activiteiten van SAICM in 2013 op vrijwillige basis dienen bekostigd te worden en dat de Belgische federale overheid zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van dit strategische aanpak;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni 2013;

Op de voordracht van de Staatsecretaris voor Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van twintig duizend euro (20.000,00 € ), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013 wordt verleend aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, als Belgische federale bijdrage voor het jaar 2013.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : J.P. Morgan Chase Bank PO BOX 60284 Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main, Germany Bank Code nummer : 501 108 00 Code SWIFT = BIC : CHASDEFX Titularishouder : UNEP FUND IBANnummer : DE56501108006161603755 Referentie : Vrijwillige financiering voor SAICM 2013

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenverslag, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, zal het in het kader van het hierboven vermelde financiële bijdrage het niet benutte gedeelte door UNEP FUND worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het bankrekeningnummer 679-2005917-54 in geval van terugbetaling vanaf een Belgische bankrekening, bij terugbetaling vanaf een bankrekening buiten België zal deze gebeuren op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) op naam van "Diverse ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Staatsecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

^