Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/1974 pub. 25/09/2013 numac 2013000563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 15/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2006 tot vaststelling van de budgettaire en boekhoudkundige regeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 15/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1 van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.01 en 111.02 (1) type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2011-2012 en de arbeids- en minimumloonvoorwaarden van de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 08/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal model loopbaanplanning type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake invoeringsmogelijkheid van een regime van systeemvaart type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (1) type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de toevoeging van artikel 8, achtste lid aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de dagvergoeding type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203429 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, houdende uitbreiding van de bevoegdheid van de "Kas voor betaald verlof van de Belgische voedingsbedrijven" met de toetreding van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de eindejaarstoelage aan het personeel van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -diensten (1) type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen in de fruitteelt type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013205256 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2013, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel van : - de heer Matthieu, J., wonende te Affligem, voor een termijn de heren : - Thielens, R. wonende te Tielt-Wingene; - De Smedt, J., wonende te Knokke-Heist;

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de ****, als bedoeld in het artikel 74/8, &****; 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 11/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie type ministerieel besluit prom. 27/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013204261 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer : 5430 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2, 2°, van het decreet van het Waalse Gewest van 10 december 2009 houdende fiscale billijkheid en milieuefficiëntie voor h Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013204260 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2013 van 13 juni 2013 Rolnummer : 5420 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 124 van de programmawet van 27 december 2006 (beroepstermijn tegen bepaalde beslissingen van het Asbestfonds), gesteld(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013204301 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2013 van 19 juni 2013 Rolnummer : 5434 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 73quater van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, samengeordend op 19 december 1939, zoals gewijzigd bij ar Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013204441 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 93/2013 van 19 juni 2013 Rolnummer : 5447 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 342, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, E. D(...)

decreet

type decreet prom. 29/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013205076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013035822 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 94 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013018405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV VLAAMSE ECOLOGIE-, ENERGIE- EN MILIEUONDERNEMING, di Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2013. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013018406 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Frank BELS, die woonplaats kiest bij Mr. VANDE CASTEELE Ph Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013018407 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Vicky VINCK, Lydia WOUTERS, Dominique DE VEL, Marianne REDIG, Michel BOTH, Anna GOOSSENS, Leopold E(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning. - Hogere Kunstscholen Bij ministerieel besluit van 9 september 2013 wordt een beroepsbekendheid aan Mevr. Fabiola MOSCATO, geboren op 2 januari 1973, toegekend in verband met het ambt hoogleraar kunstvakken voor d Praktische harmonie/Basso continuo; Kamermuziek/Oude muziek.

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013003304 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Waals Gewest op vrijdag 27 september 2013 zullen gesloten blijven.

document

type document prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013003309 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...) type document prom. 10/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013204205 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van het opleidingsprogramma 'toegepast bedrijfsbeheer' en het opleidingsprogramma 'zinkwerker-plaatser van metalen dakbedekkingen van gebouwen' (E17/2013)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013011486 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 september 2013, wordt Mevr. ANDRIESSEN Anneleen, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integra Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2013 numac 2013022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 september 2013, dat i Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DUMONCEAU, Véronique, benoemd in de hoedanigheid van plaatsverva(...)
^