Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 09 december 2013

Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013033017
pub.
09/12/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen, artikel 8.1;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt;

Gelet op het gunstige advies van het gemeentecollege van de stad Eupen, gegeven op 6 juni 2013;

Gelet op het gunstige advies van de Koninklijke Commissie voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen, gegeven op 29 april 2013;

Overwegende dat het beschermingsgebied geen deel uitmaakt van het beschermde goed, maar het beschermde goed tegen negatieve invloeden moet beschermen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat bouwactiviteiten in de omgeving geen afbreuk kunnen doen aan het beschermde goed;

Overwegende dat het beschermingsgebied de directe omgeving van het beschermde goed, essentiële zichtassen en andere gebieden of kenmerken omvat die in de praktijk een belangrijke rol spelen om het goed en de bescherming ervan te ondersteunen;

Overwegende dat het beschermingsgebied zo afgebakend is dat de specifieke kenmerken van het cultuurlandschap in aanmerking zijn genomen;

Overwegende dat deze kenmerken van het cultuurlandschap met adequate mechanismen zijn vastgelegd;

Overwegende dat de Commissie voor de bescherming van monumenten en landschappen in haar advies van 29 april 2013 geen opmerkingen bij het voorgestelde beschermingsgebied heeft gemaakt;

Overwegende dat het bevoegde gemeentecollege in zijn advies van 6 juni 2013 geen opmerkingen bij het voorgestelde beschermingsgebied heeft gemaakt;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Monumentenzorg, Besluit :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt, wordt een artikel 1.1 ingevoegd, luidende : "Art. 1.1 -Het in bijlage 1 afgebakende beschermingsgebied omvat de volgende percelen : gemeente Eupen, afdeling 1, sectie C, nr. 1b, 2s, 2t, 2w, 2x, 2y en 2z; sectie E, nr. 259g, 277d, 279f, 284e en 306g; sectie F, nr. 42g, 42h, 42m, 42n, 42p, 42r, 44d, 46c en 46d.

Dit beschermingsgebied is dienovereenkomstig gearceerd en met een zwarte doorlopende lijn afgebakend."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 1 ingevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Monumentenzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 juli 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, Karl-Heinz LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. Isabelle WEYKMANS

Bijlage bij het besluit van de Regering van 19 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van 19 juli 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt.

Eupen, 19 juli 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, Karl-Heinz LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. Isabelle WEYKMANS

^