Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 25 juli 2013

Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000500
pub.
25/07/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/10/2013000500/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikelen 51, derde lid en 224, tweede lid° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2013;

Gelet op advies 53.376/2 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het totaal aantal stemmen binnen de raad van de hulpverleningszone bedraagt 100 000. Dit aantal wordt op de volgende wijze verdeeld onder de zoneraadsleden : - het bedrag van de dotatie van de gemeente, vermenigvuldigd met 100 000, wordt gedeeld door de som van de bedragen van de gemeentelijke dotaties van alle gemeenten die tot de hulpverleningszone behoren; - het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone wordt aangeduid door het gehele getal in het quotiënt dat de gemeente bekomt. De eventuele na deze verdeling overblijvende stemmen worden in dalende lijn toegekend aan de zoneraadsleden van de gemeenten waarvan het decimaal in het quotiënt het hoogste is.

Art. 2.Op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden bedoeld in artikel 220 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid zijn vervuld, treden in werking : 1° artikel 51 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;2° dit besluit. De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt, in toepassing van het eerste lid, in het Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de datum vermeldt waarop artikel 51 van de wet en dit besluit in werking treden.

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^