Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 31 juli 2013

Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009344
pub.
31/07/2013
prom.
10/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 96 tot 98 van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009434 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten tot vaststelling van de samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009434 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht;

Op de voordracht van de Eerste Minister, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Justitie, de Minister van Werk, en de Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer J. Put, Gewoon Hoogleraar aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en de heer T. Driesse, Inspecteur-districtshoofd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, zijn respectievelijk benoemd ter vervanging van de heer K. Salomez en de heer B. Van Braekel en voleindigen het mandaat van de laatstgenoemden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en de Fiscale Fraude, J. CROMBEZ

^