Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 mei 2016
gepubliceerd op 31 mei 2016

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009248
pub.
31/05/2016
prom.
23/05/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, artikel 98 van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009434 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten tot vaststelling van de samenstelling en werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, artikel 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009433 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 07/06/2011 pub. 09/06/2011 numac 2011009434 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten tot benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013009344 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht sluiten houdende vervanging van bepaalde leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen en de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, als lid van de Adviesraad van het sociaal strafrecht : - Mevr. F. Baeckeland, raadsheer in het hof van beroep te Luik ; - De heer P. Braekmans, adviseur bij de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - Mevr. I. Brisart, sociaal inspecteur bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst; - De heer Ch.-E. Clesse, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank van Henegouwen en belast met een lesopdracht aan de Université libre de Bruxelles; - Mevr. M. Debauche, attaché bij het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie ; - De heer T. Driesse, Inspecteur-districtshoofd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; - Mevr. M. Fabrot, attaché bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - Mevr. M.-A. Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof van Luik ; - Mevr. M. Gratia, adviseur bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; - De heer W. Langeraert, Directeur van de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ; - Mevr. V. Lauvaux, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - De heer J. Put, Gewoon Hoogleraar aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven; - De heer L. Renaud, adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; - Mevr. S. Steylemans, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen; - De heer J. Van Damme, adviseur-generaal bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - De heer H. Vanderlinden advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie ; - De heer J. Vanermen, adviseur bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - De heer P. Van den Broeck, adviseur bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 2.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter : - De heer J. Van Damme, adviseur-generaal bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - Mevr. M.-A. Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof van Luik.

Art. 3.Worden benoemd voor een periode van vier jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als secretaris en adjunct-secretarissen : - Mevr. M. Debauche, attaché bij het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie; - Mevr. M. Fabrot, attaché bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - Mevr. M. Gratia, adviseur bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 4.Dit koninklijk besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS De Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Ph. DE BACKER

^