Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juli 2013
gepubliceerd op 14 augustus 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022416
pub.
14/08/2013
prom.
10/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/10/2013022416/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, inzonderheid op het artikel 2;

Gelet op het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 13 december 2012;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 14 december 2012;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor Geneeskundige verzorging, gegeven op 17 december2012;

Gelet op het advies van de Algemene raad van de verzekering voor Geneeskundige verzorging, gegeven op 17 december 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 28 juni 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De jaarlijkse bijdrage, voorzien bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007023280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen, wordt vastgesteld op 2.208,61 euro voor het jaar 2013.

Art. 2.De minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en Federale Culturele instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^