Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2013
gepubliceerd op 22 februari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2013000115
pub.
22/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/besluit/2013/02/11/2013000115/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe majesteit voor te leggen, wijzigt sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie.

Daar waar de aspiranten-inspecteur die de basisopleiding hebben aangevat vóór 1 oktober 2012 allen verloond werden in de loonschaal B1, worden de aspiranten-inspecteur die de basisopleiding sinds die datum aanvatten, verloond in een loonschaal van het kader van agenten van politie. Namelijk hetzij de loonschaal HAU1 voor de aspiranten-inspecteur die extern zijn geworven, hetzij de loonschaal die zij bezaten de dag voorafgaand aan hun aanstelling tot aspirant-inspecteur voor diegenen onder hen die overgaan naar het basiskader in het raam van de sociale promotie.

Die maatregel zal, op jaarbasis, op de loonmassa thans voorbehouden aan die aspiranten, 1.946 KEUR opleveren, hetgeen de inplaatsstelling van 46 extra aspiranten-inspecteur toelaat. Ze strekt ertoe een bijkomende financiering te garanderen in het raam van de maatregelen, getroffen door de regering en goedgekeurd door de Ministerraad op 11 mei 2012, gericht op een betere aanwending van het personeel van de politiediensten in de strijd tegen de overlast en de criminaliteit, zoals de versterking van de spoorwegpolitie, de federale reserve, de operationele eenheden van de federale politie en de verhoging van het jaarlijks aanwervingsquota van kandidaat-inspecteurs met 100 eenheden ten voordele van de politiezones en de federale politie, om tegemoet te komen aan de massale vertrekken in het raam van de pensioneringen.

Om die maatregel tot het strikt noodzakelijke te beperken, voorziet artikel 2 van dit ontwerp van koninklijk besluit dat de periode van de basisopleiding in aanmerking zal worden genomen voor de berekening van de zes jaren loonschaalanciënnniteit, waarna de betrokken personeelsleden, mits de naleving van de andere voorwaarden, over kunnen gaan naar de loonschaal B2, om alzo het verloop van hun baremische loopbaan niet te vertragen.

De terugwerkende kracht van de door dit ontwerp van koninklijk besluit genomen maatregel, wordt gerechtvaardigd, gelet op de opmerkingen van de Raad van State ter zake, door het feit dat de maatregel, met de voormelde goedkeuring van de Ministerraad, reeds werd begroot en geconcretiseerd door de aanwerving van aspirant-inspecteurs van politie die hun basisopleiding op 1 oktober 2012 hebben aangevat om zo het tekort aan inspecteurs van politie op te vangen en de operationele continuïteit van de politiediensten te waarborgen. Het treffen van deze bepalingen laat toe om de sinds die datum aangestelde aspiranten op een juridisch correcte manier te verlonen in een loonschaal HAU en de coherentie van de loonevolutie, voorzien in het raam van de loopbaan van de personeelsleden van het operationeel kader, te verzekeren.

Door de toepassing van dit besluit op de aspiranten-inspecteur die hun basisopleiding aanvatten op 1 oktober 2012, alsook op de toekomstige aspiranten, vrijwaart de overheid, uiteraard samen met andere maatregelen, de budgetten en de werking van de politiediensten.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE Op 14 december 2012 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie ».

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 9 januari 2013.

De kamer was samengesteld uit : De heer Y. Kreins, kamervoorzitter;

De heer P. Vandernoot, staatsraad;

Mevr. M. Baguet, staatsraad;

De heer Y. De Cordt, assessor;

De heer C. Behrendt, assessor;

Mevr. B. Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Mevr. L. Vancrayebeck, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Mevr. M. Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 januari 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Er wordt op gewezen dat bestuurshandelingen krachtens een algemeen rechtsbeginsel in de regel geen terugwerkende kracht hebben.

Terugwerkende kracht kan echter aanvaardbaar zijn indien ze bij de wet wordt toegestaan. Terugwerkende kracht is, indien ze niet door de wet wordt toegestaan, alleen aanvaardbaar bij wijze van uitzondering, inzonderheid wanneer dat nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisering van een rechtstoestand of een feitelijke toestand en voor zover de vereisten inzake rechtszekerheid vervuld zijn en de individuele rechten geëerbiedigd worden.

De steller van het ontwerp dient zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden die hierboven worden aangehaald in dezen vervuld zijn.

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

11 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie;

Gelet op de protocollen van onderhandelingen nr 299/1 en 300/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 25 april 2012 en 2 mei 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 5 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 17 september 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 oktober 2012;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is, dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op het advies 52.581/2 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel II.II.7, tweede lid, RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse vertaling sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « De aspirant-inspecteur van politie die voortspruit uit het kader van agenten van politie in het raam van de bevordering door overgang naar het basiskader bedoeld in artikel VII.II.9, behoudt de loonschaal die hij bezat de dag voorafgaand aan zijn aanstelling tot aspirant-inspecteur van politie. De overige aspiranten-inspecteur van politie genieten de loonschaal HAU1. ».

Art. 2.In artikel VII.II.22, eerste lid, 1°, RPPol, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden « , verminderd met de normale duur van de basisopleiding van het basiskader, » ingevoegd tussen de woorden « na zes jaar » en de woorden « in de loonschaal B1; ».

Art. 3.Het koninklijk besluit van 24 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 29/10/2012 numac 2012000606 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie, wordt ingetrokken.

Art. 4.Dit besluit is van toepassing op hen die tot aspirant-inspecteur van politie worden aangesteld vanaf 1 oktober 2012.

Art. 5.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^