Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 05 februari 2014

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009036
pub.
05/02/2014
prom.
15/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 181 § 2;

Gelet op de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid op artikelen 48 tot 51;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/1;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013009310 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het zesde deel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage type wet prom. 24/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft type wet prom. 24/06/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft. - Duitse vertaling sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België;

Gelet op de begroting van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013;

Gelet op de begrotingswijziging van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 24 oktober 2013;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Artikel 1.Een bedrag van 2.178.000 EUR, ten laste van artikel 11.33-16 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2013 : - Eerste schijf : 540.000 EUR; - Tweede schijf : 1.302.300 EUR; - Derde schijf : 117.900 EUR; - Vierde schijf : 217.800 EUR. "

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Personeel : 293.000 EUR; - Werking - algemene kosten : 655.000 EUR; - Coördinatie verenigingen, media : 1.004.000 EUR; - Afschrijvingen : 173.000 EUR; - Belastingen en bankkosten : 53.000 EUR."

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 3.De vierde schijf van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de rekeningen van het jaar 2013 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden."

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^