Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, in werking tredend op 10 februari 2014 `s avonds, is de heer Robert D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009002
pub.
10/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013021140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2012 tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013206541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009036 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.178.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013018506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2014 aan het "Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie" type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013024438 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2014 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen sluiten, in werking tredend op 10 februari 2014 `s avonds, is de heer Robert D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake de overdracht van het personeel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het Ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is mevr. Moorthamer S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake de overdracht van het personeel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het Ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden sluiten, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Gils B., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, met ingang van 30 november 2013 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013014704 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, Marche-en-Famenne en Neufchâteau sluiten, is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, mevr.

Huybrechts I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : mevr. Humblet L., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Michiels E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Geentjens N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake de overdracht van het personeel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1952 tot bepaling van de functies van het Ministerie van Landsverdediging waaraan vrije inwoning is verbonden sluiten, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Mechelen, de heer Boussu N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^