Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor 1 september 2013, is de heer Putmans, J., benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204703
pub.
12/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009343 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.047.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013011357 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor 1 september 2013, is de heer Putmans, J., benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, voor een termijn eindigend op 31 juli 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^