Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013009395 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 19 juli 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** **** Yang(...) type wet prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013009394 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te **** op 22 juni 19zestig, wonende te *****, om, behoudens tijd(...) Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 is machtiging verleend aan Mevr. Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013009396 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013055201 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Lenders, Pauline Mevr. Lenders, Pauline, geboren te Elsene op 18 april 1947, woon Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de btw, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « In the Pocket », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003269 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2014 tot en met 2016 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013003270 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag dat vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comite - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2014 tot en met 2016 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013009383 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse, opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 19/03/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011386 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van het Commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013014419 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013014436 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013014435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt Mevr. Veerle Paenhuys met ingang van 1 juni 2012 door overgang tot het hoger niveau bevorderd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 december 2011. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Philippe Durand, met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag verleend als attaché klasse A3. type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204653 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat in werking treedt op 14 augustus 2013, is aan de heer Taeke, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brunehaut. Het is hem vergund de titel van zij Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2012, dat in werking treedt op 22 augustus 2013, is aan d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204703 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor 1 september 2013, is de heer Putmans, J., benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013009400 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2013, is aan Mevr. De Mil, I., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 31/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011402 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de penningmeester van het commissariaat-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013014421 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Aanstelling. - Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013014420 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde van aanstelling. - Personeel. - Einde van voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013014423 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal a.i. van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Frans Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013014422 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde van aanstelling. - Personeel. - Einde van voorlopige aanstelling in de hoedanigheid van voorzitter a.i. van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 19 juli 2013 wordt een einde

decreet

type decreet prom. 12/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204485 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de mogelijkheid om de netbeheerder onder bepaalde voorwaarden gegevens te laten verstrekken aan personen die daarvoor door de Vlaamse Regering zijn aangewezen type decreet prom. 19/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204560 bron vlaamse overheid Decreet houdende maatregelen met betrekking tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 4 gelegen te Libramont wordt toegelaten op het gebied van het « Centre hospitalier de l'Ardenne » dat afhangt van de basisschool voor gespecialiseerd onderwijs « Croix-Blanche » georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013035696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakdekker type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013035703 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Procesoperator drukafwerking in de printmedia type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013035704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie Dakafdichter

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vla Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 juli 2013, dat in werking treedt op 24 juli 2013, word(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013003271 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de volledige portefeuille van hypothecai Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204619 bron waalse overheidsdienst Stroomgebiedsbeheersplannen. - Bericht Overeenkomstig artikel D.28 van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, heeft de Waalse Regering op 27 juni 2013 de eerste beheersplannen voor het Waalse gedeelte van de internationale Deze beheersplannen kunnen gedownload worden op de website http: //eau.wallonie.be Van maandag t(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013015198 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013, pagina 48208 wat betreft de publicatie aangaande Mevr. Carinne POCHET, deze dient als volgt gelezen te worden : « Bi(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinator organisatie strategie (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13091) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid HET BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan) - Vacaturenummer HRM S1535 (Verantwoordelijke Dienst Communicatie) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNE(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid HET BELGISCH INSTITUUT VOOR RUIMTE-AERONOMIE Vacature (m/ v) van eerstaanwezend assistent (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan) - Vacaturenummer HRM S1636 (Wetenschappelijk medewerker voor de afdeling Ruimteweer) 1. POSITIE VA(...) ? Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. ? Titel en(...)

document

type document prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 01/02/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming AVENTI, gelegen Vlimmersebaan 136, te 2275 WECHELDERZANDE, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De registra Bij beslissing van 06/02/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer MAGNUS Mar(...) type document prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 22 juli 2013, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaams(...) type document prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen Op 12 juli 2013 werd de heer Delvenne, Eddy, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen type document prom. -- pub. 12/08/2013 numac 2013204511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 16 juli 2013 werd de heer Tinsy, Adrien, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaa Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 11 oktober 2013 tot 10 oktober 2014.
^