Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juni 2013
gepubliceerd op 20 januari 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2013 aan het « International Association for Cereal Science and Technology »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024451
pub.
20/01/2014
prom.
04/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2013 aan het « International Association for Cereal Science and Technology (ICC) »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.0;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij sluiten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij, artikel 39;

Overwegende dat het belangrijk is dat België lid blijft van ICC in verband met haar veelvuldige opzoekingen in verband met de productie en kwaliteit van de graangewassen;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van tweeduizend negenhonderd vijftig euro (2.950 EUR), aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 54 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, budgettair adres 25.54.03.3540.01, wordt toegekend aan het « International Association for Cereal Science and Technology (ICC) » als bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor het jaar 2013.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Account n° 667.865 (BLZ 32000) IBAN: AT52 3200 0000 0066 7865 BIC: RLNWATWW Bank address : Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 A- 1020 Vienna, Austria

Art. 2.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^