Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juni 2013
gepubliceerd op 25 juni 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014258
pub.
25/06/2013
prom.
05/06/2013
ELI
eli/besluit/2013/06/05/2013014258/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving sluiten tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, artikel 33/1, § 1, tweede lid, ingevoegd bij de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving sluiten tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 20 maart 2013;

Gelet op advies nr. 53.098/4 van de Raad van State, gegeven op 17 april 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat bij artikel 5 van de programmawet van 23 december 2009Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, in de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen, rubriek 33 - Mobiliteit en Vervoer werd aangevuld met : "33-9 Fonds betreffende de werking van de Veiligheidsinstantie van de spoorwegen";

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 02/07/2010 numac 2010014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving sluiten tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken van het Belgische spoorwegnet, als deelneming in de kosten van de Veiligheidsinstantie voor het toezicht op de veiligheid van het spoorvervoer en de ontwikkeling van de regelgeving, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2011 en het koninklijk besluit van 27 maart 2012, wordt aangevuld met vijf leden, luidende : « Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde bijdrage wordt vastgesteld op 4.900.000 euro in 2013.

Elk jaar op 1 januari, wordt het in het tweede lid bedoelde bedrag aangepast aan de gezondheidsindex, basis 2004, volgens de volgende formule : het basisbedrag vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de oorspronkelijke index.

De nieuwe index is de gezondheidsindex van de maand november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bedrag zal worden aangepast.

De oorspronkelijke index is de gezondheidsindex van november 2012.

Het bekomen resultaat wordt afgerond naar de hogere euro indien het deel in decimalen groter of gelijk is aan vijftig cent. De afronding gebeurt naar de lagere euro indien dit deel kleiner is dan vijftig cent. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor het spoorvervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET De Staatssecretaris voor Mobiliteit, M. WATHELET

^