Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juni 2013
gepubliceerd op 19 juni 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan de VZW NUBEL

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024219
pub.
19/06/2013
prom.
04/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan de VZW NUBEL


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, programma 25.54.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, de artikelen 14 en 22;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 mei 2013;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van drieënzestigduizend vijfhonderd euro (63.500 EUR), aan te rekenen op het krediet voorzien op het budgettair adres 25.54.31.3300.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de VZW « NUBEL », Eurostation - Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel, BTW BE 442.973.561, bankrekeningnummer BE21 4352 0159 7103, als toelage voor de algemene werking van de vereniging in 2013. Dit impliceert het opstellen van de voedingsmiddelentabellen, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen en updaten van de databank en het verzorgen van de externe public relations.

Art. 2.De betaling door de opdrachtgever geschiedt in twee schijven : - de eerste schijf van vijfenveertig duizend euro (45.000 EUR) bij de datum van ondertekening van dit besluit; - de tweede schijf van achttienduizend vijfhonderd euro (18.500 EUR), na de goedkeuring van het definitief rapport door de opdrachtgever waarin de realisaties van de geplande activiteiten vermeld staan en na voorlegging van alle bewijsstukken, facturen inbegrepen. Deze stukken dienen ten laatste op 30 november 2013 worden voorgelegd.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^