Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014003217 bron regie der gebouwen Wet tot wijziging van de artikelen 1 en 5 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003226 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 121 en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen type wet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de kmo's type wet prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart type wet prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen type wet prom. 24/04/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014014515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart type wet prom. 24/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom , gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 (1) (2) type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-stelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie type wet prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wat het minimumpensioen voor zelfstandigen betreft type wet prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan type wet prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming type wet prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie. - Duitse vertaling type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen rekening houdend met het beginsel van eenheid van loopbaan. - Duitse vertaling type wet prom. 24/04/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende aanpassingen van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 24/04/2014 pub. 06/03/2017 numac 2017010863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/12/2014 numac 2014000891 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014007188 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor promotie op diploma en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014007187 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 1950 tot oprichting van een ministerieel comité voor verdediging type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014009198 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014009247 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de inning en invordering van de administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009250 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van bekendmaking, de aanvraag en de toekenning van een vergunning B voor de exploitatie van een kansspelinrichting klasse II indien een vergunning openvalt type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011280 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 2013 betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende het commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Vlaams-Brabant en houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij de provinciale Raden van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de nationale raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014279 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning aan de naamloze vennootschap van publiek recht, « HR-Rail » van een toelage ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014015156 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan mandaathouders van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de algemene ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" en van de Instellingen van openbaar nut die van het "Comité de Secteur XVII" afhangen, die een mandaat uitoefenen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014022184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten en het koninklijk besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014202588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde transportactiviteiten type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 14/08/2015 numac 2015000414 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoeging van een stage voor de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/07/2015 numac 2015203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde transportactiviteiten - Vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 05/08/2016 numac 2016000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 06/11/2023 numac 2023045558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten en het koninklijk besluit van 12 februari 2009 betreffende de fabricage van en de handel in voedingssupplementen die andere stoffen bevatten dan nutriënten en planten of plantenbereidingen. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Centre nucléaire de production d'électricité de Chooz (France) » van de Gouverneur van de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003154 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003254 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van een gemachtigde van de Minister van Financiën bij het Instituut voor de Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003257 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014003256 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009239 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de griffier van een rechtbank van eerste aanleg of hof van beroep, de griffier van een arbeidsgerecht, de magistraat van een arbeidsgerecht, de schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol, de schuldbemiddelaar van de Franse taalrol, de jurist en de informaticus die de Minister van Justitie vertegenwoordigen, en hun plaatsvervangers, die deel uitmaken van het beheers- en toezichtcomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011313 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 89 houdende bevestiging van erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 88 houdende registratie en erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Fédito Bruxelloise", voor de organisatie van het vierde internationaal Franstalige colloquium over de behandeling van opiaatafhankelijkheid type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het refertedossier van de afdeling "Farmaceutisch-technisch assistent" gevolgd door de uitreiking van het "Kwalificatiegetuigschrift Farmaceutisch- technisch assistent" dat overeenstemt met het kwalificatiegetuigschrift "Farmaceutisch-technisch assistent" dat uitgereikt wordt door het hoger secundair onderwijs met volledig leerplan type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als energieauditeur van woningen type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204733 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204736 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 34 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

arrest

type arrest prom. 24/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014031524 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

decreet

type decreet prom. 24/04/2014 pub. 16/01/2015 numac 2014031572 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechterlijk beleid en het veiligheidsbeleid type decreet prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031574 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het bestuur en de transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031913 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Tewerkstelling, opgemaakt te Brussel op 20 maart 2014 type decreet prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203129 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten type decreet prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203270 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid type decreet prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014203301 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203547 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek type decreet prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203698 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting en de ontwikkeling van collectieve structuren van het hoger onderwijs voor de activiteiten inzake een voortgezette vorming en een leven lang leren type decreet prom. 24/04/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203910 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs Vorming Arbeidsmarkt type decreet prom. 24/04/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014204605 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs. - Vorming - Arbeidsmarkt. - Errata type decreet prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014205556 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 24/04/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015031042 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 24/04/2014 pub. 20/02/2015 numac 2015031099 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt type decreet prom. 24/04/2014 pub. 13/02/2015 numac 2015031101 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen type decreet prom. 24/04/2014 pub. 02/07/2019 numac 2019013542 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering van een kadaster van onderwijs- en post-onderwijstrajecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Rond Tienne" te Agimont type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de dienstkleding en de kentekens voor de personeelsleden van de waterwegen, de personeelsleden gebonden aan de exploitatie van de luchthavens en de personeelsleden gebonden aan het vervoer van personen bij de uitoefening van hun ambt type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Rempache" te Schaltin type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 november 2001 tot oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Le Pachis des Chevaux" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "L'Etang de Courby" te Willerzie en Bourseigne-Neuve type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Carrière de Restaumont" te Ecaussinnes type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Pré de Falemprise" te Silenrieux type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 tot oprichting van het geleide domaniaal natuurreservaat "Marie-Mouchon" te Ciney type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Plaine d'Ychippe" te Leignon

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de voorwaarden waaronder het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap zijn opdrachten uitoefent in het kader van de renovatie van het « Conservatoire royal de Musique » te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de financiële en materiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering van opdrachten toevertrouwd aan de economisch en sociaal adviseur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2013 tot hernieuwing, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de erkenning van 32 centra voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 15/10/2014 numac 2014029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de opleidingsprogramma's tijdens de loopbaan op meso-niveau voor het schooljaar 2014-2015 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 22/09/2014 numac 2014029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 2 bij het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 25/11/2014 numac 2014029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 21 november 2013 betreffende de culturele centra

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2011 betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » en de « Service Formation petites et moyennes entreprises » opgericht binnen de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en hun netwerken van opleidingscentra met de bekwaamheidsbewijzen uitgereikt door het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031388 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie bedoeld in artikel 10bis, 4° van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken in voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014031392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud van klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen, evenals de opleiding van de personen die werken aan deze systemen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014031394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor omkadering en kennisoverdracht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014031396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014031402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2011 betreffende de toekenning van een subsidie aan "Livingstones CVBA" in het kader van de oproep tot projecten voor de omvorming van leegstaande kantoorgebouwen tot woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 januari 2003 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014031428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Logistiek bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014031457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031486 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031487 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd bij de Afdeling Energie bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014031501 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur van de Diensten Financiën, Budget en Controle, van een mandaatbetrekking van directeur van de Ondersteunende Diensten, van een mandaatbetrekking van directeur van de Dienst HRM bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014031542 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 15.567.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014031541 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.355.362,00 EUR tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, voor het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014031588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, toegekend aan de gemeenten voor de werkingskosten van de gemeentelijke overlegcommissies

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014031554 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest He Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltra(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014031593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de instantie belast met de handhaving van de Verordening nr. 181/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de heer Jean Clément als waarnemend Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014031769 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014031834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.429.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014031835 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.111.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031836 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 6 januari 2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 28/12/2015 numac 2014031856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de sociale kredietinstellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202858 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 8 juni 2014 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de dag "Pêche en fête" georganiseerd door de "Maison de la Pêche du Luxembourg" te Habay-la-Neuve type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014202859 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zondag 3 augustus 2014 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la truite" van Biesme in het kader van haar dag "Pêche en Famille" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202883 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202891 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014203105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 tot oprichting van een sociale dienst voor de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014203103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van artikel 1063/1 in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en tot wijziging van artikel 1131 van hetzelfde Wetboek type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van het Beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor individuele integratiehulp van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 inzake het verhuren aan rechtspersonen met sociale doeleinden van sociale woningen die door de "Société wallonne du Logement" of de door haar erkende maatschappijen beheerd worden type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat inzake reiskosten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203199 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de titels die toegang geven tot de niveaus type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014203274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een aanpassingsperiode in afwijking van de tijdelijke bescherming verleend bij het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2010 tot erkenning van de benamingen "Saucisson d'Ardenne" "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als geografische aanduidingen type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203388 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203909 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014204125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015031014 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betrefffende het onthaaltraject voor nieuwlomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Addendum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 24/02/2015 numac 2015031089 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 19/06/2015 numac 2015031345 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/1444 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parkoerkosten

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031514 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 1997 type overeenkomst prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031515 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2001 type overeenkomst prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031518 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 1998 type overeenkomst prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031516 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2000 type overeenkomst prom. 24/04/2014 pub. 19/01/2015 numac 2014031517 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 1999

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 635. - Vakantiegeld 2014

erratum

type erratum prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering. - Erratum type erratum prom. 24/04/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014014296 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2013 houdende de opdracht en de samenstelling van de Filatelistische Commissie. - Erratum type erratum prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014027184 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « L'Etang de Coubry » te Willerzie en Bourseigne-Neuve . - Erratum type erratum prom. 24/04/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014027185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Plaine d'Ychippe » te Leignon . - Erratum type erratum prom. 24/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014203631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. - Erratum

document

type document prom. 24/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014203912 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 betreffende de subsidiëring van infrastructuurprojecten inzake woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en inzake psychiatrische verzorgingstehuizen type document prom. 24/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203913 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s

erratum

type erratum prom. 24/04/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014206947 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum

document

type document prom. 24/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^