Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft type wet prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven type wet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013261 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013314 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013747 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en het bedrag ten laste van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bestemd voor de financiering van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013791 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten wat betreft de samenstelling van die commissie en de duur van het mandaat van de leden ervan type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013843 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 26/09/2018 numac 2018013847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 26/09/2018 numac 2018013986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/12/1999 pub. 26/09/2018 numac 2018013987 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 16/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018040384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018203027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013920 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank De Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013921 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende verlening aan de NV Seastar van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Lodewijkbank en t De vergunning voor de exploitatie, uitgereikt door het ministerieel besluit van 7 februari 2014, ge(...) type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031844 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten, de Raad voor de dramatische kunst, de Raad voor de danskunst en de Commissie voor de culturele centra type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031859 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende een personeelslid van de « Université de Liège"

decreet

type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204773 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204776 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204778 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007, en met het Aanhangsel, ondertekend te Parijs, op 2 mei 2017, bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031812 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 23/07/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018031813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013874 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het proefexperiment waarbij de wekelijkse duur van de voltijdse prestatie op 30 uur 24 per week wordt vastgesteld voor de personeelsleden van niveaus 2 en 3 van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die ten minste 61 jaar oud zijn

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013919 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1745 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen voor "Monteur-elektricien", "Magazijnier", "Receptoperator in de voedingsindustrie", "Machinebestuurder in de voedingsindustrie", "Sociaal schoonheidsspecialist(e), "Arbeider brood- en banketbakker", "Algemeen valorist(e)", "Mecanicien auto-onderhoud", "Onderhoudstuinier(ster)", "Tuinaannemer" en "Technicus/Technica onderhoud en diagnostiek wagen" die werden opgesteld door de Service Francophone des Métiers et des Qualifications (S.F.M.Q.)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018031924 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2018, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap een kersenboom gelegen Legerlaan 110 in Etterbe(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013898 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Annie BRUNEEL heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 225.957/XIII-8448. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013897 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeenten Itter en Seneffe hebben de nietigverklaring g Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 225.682/XIII-8410. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204352 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 juli 2018 in zake M.A. tegen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli « Schendt artikel 126 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor genees(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204881 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Centrale Dienst voor Sociale Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA): Administratief deskundige (m/v/x). - Selectien(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 13 september 2018. De lijst van laureaten (...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204972 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten Opleiding en Ontwikkeling (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: MFG18056 Deze selectie werd afgesloten op 11/09/2018. De lijst van geslaagden, zonder rangsch(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...) type lijst prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204973 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten Opleiding en Ontwikkeling (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: MNG18065 Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2018. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 jaar g(...)

document

type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Solution Architect (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG18061 Solliciteren kan tot 10/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204661 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers in communicatie en public relations (niveau B) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18007 Solliciteren kan tot 10/10/2018 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

erratum

type erratum prom. 11/12/2013 pub. 26/09/2018 numac 2018204746 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten KPI monitoring aankoopbeleid (niveau A1) voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18050 Deze selectie werd afgesloten op 11/9/20(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Radio Communication Specialists West-Vlaanderen (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG18224 Solliciteren kan tot 15/10/2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204971 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG18028 Deze selectie werd afgesloten op 15/06/2018. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een b(...) Deze lijst is 4 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor Het Ministerie van Landsverdediging : Polyvalent dossierbeheerders (m/v/x) - BNG18109. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch (...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...)

document

type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204990 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Helpdesk medewerker (niveau B) voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : AFG18102 Deze selectie werd afgesloten op 27/08/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204993 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie : Teamchef - Infrastructuur (m/v/x) - BNG18150 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden(...) Solliciteren kan tot 09.10.2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013912 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij besluit van 29 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot financieel deskundige. Deze ambtenaren worden aangewezen in een betrekking bij de Naam Standplaats Nom Résidence (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013926 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt mevrouw Laetitia E.T. DE COENSEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslis type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013925 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer René E. COOLS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013927 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt mevrouw Frauke MANNAERT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013928 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Selim DEDELI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013929 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer **** ****, attaché bij de **** ****, er benoemd in de klasse ****2 - attaché. Bij beslissing **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013932 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt de heer Maarten LUTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013933 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2018, wordt mevrouw Cynthia V.F. LONNEUX, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013895 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Artikel 21 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, vervangen bij de wet v Samenstelling De Centrale Toezichtsraad bestaat uit 12 effectieve (6N + 6F) en 12 plaatsvervange(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018013923 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - **** van een Adviseur bij het Plan (Referentie: ****/2018/04) Het Federaal Planbureau werft een lid aan van de **** **** in de graad van Adviseur bij het Plan. Zijn opdracht zal erin bestaan ****(...) De benoeming van de leden van het **** gebeurt op voordracht van de Eerste Minister en de **** ****(...)

document

type document prom. -- pub. 26/09/2018 numac 2018204799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (nr. 3(...)
^