Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031785 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031786 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031787 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017031788 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 23/11/2017 pub. 06/07/2018 numac 2018012946 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017013921 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031505 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de regels en het bedrag van de administratieve geldboete en de beweegredenen van de vertraging bij de overzending van de rekeningen aan de minister van Financiën, door de openbare instellingen opgericht door de Staat of die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031695 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2017 aan het "Antimicrobial consumption and resistance in animals" type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017031702 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden" type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017031706 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde verhoging van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/01/2018 numac 2017032038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Universiteit Gent voor een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de invoering van fiscale maatregelen voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017040944 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot erkenning van het opleidings- en vervolmakingscentrum "Provinciaal Opleidingscentrum voor Ambulance-Hulpverleners", ingericht door de Provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017205874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017206215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het charter van het Auditcomité van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017206292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 326, § 2, h, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten en inzake audiovisuele aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 23/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010176 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

arrest

type arrest prom. 23/11/2017 pub. 12/01/2018 numac 2017032148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot Oprichting van de raad voor Personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 23/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031841 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de installatie van organen bevoegd voor het opmaken van het referentiesysteem betreffende de initiële competenties en de herziening van de referentiesystemen betreffende de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

beschikking

type beschikking prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Brabant - Noord - St Lazarus"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031771 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/165 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende specifieke en innoverende projecten, labels en erkende verenigingen, houdende toepassing van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk 7 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017206216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel" type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017206297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de opdrachten van het "Agence wallonne du Patrimoine" type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206337 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 betreffende de aanwijzing van de leden die zitting hebben binnen de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling, ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017206363 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Lesse

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010860 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/287 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de `Office francophone de la formation en alternance'

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 11/04/2018 numac 2018011344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van het Verenigd College van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017013972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 662 Eindejaarstoelage 2017 type omzendbrief prom. 23/11/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017013973 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 661 Eindejaarstoelage 2017

erratum

type erratum prom. 23/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031943 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap. - Erratum

document

type document prom. 23/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017040885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type document prom. 23/11/2017 pub. 21/12/2018 numac 2018032443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling
^