Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 juli 2019
gepubliceerd op 29 juli 2019

Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041661
pub.
29/07/2019
prom.
16/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/16/2019041661/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering heeft een belastingvermindering ingevoerd voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering die voldoet aan alle in hoofdstuk 2 van de voormelde wet vermelde voorwaarden.

Die nieuwe belastingvermindering wordt verleend op basis van een attest dat jaarlijks door de verzekeraar moet worden uitgereikt (artikel 14549, § 2, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)). De inhoud van dat attest wordt nu in uitvoering van artikel 14549, § 2, tweede lid, WIB 92 vastgelegd in een nieuw ingevoegd artikel 6318/17, KB/WIB 92 (artikel 1 van dit besluit).

Alhoewel de belastingvermindering slechts vanaf aanslagjaar 2020 wordt verleend en de attesten voor die vermindering pas in 2020 aan de belastingplichtigen zullen moeten worden uitgereikt, is het toch van belang dat het besluit dat de inhoud van de attesten vastlegt in lopende zaken wordt genomen. De verzekeringsmaatschappijen moeten immers zo snel mogelijk weten welke gegevens op het attest zullen moeten worden vermeld en aan de administratie worden doorgegeven, zodat ze de nodige aanpassingen aan bv. hun informaticatoepassingen kunnen aanbrengen. Enkel op die manier kan worden gegarandeerd dat de belastingplichtigen en de administratie tijdig over de correcte informatie zullen beschikken voor de aangifte aanslagjaar 2020.

In het attest dat de verzekeraar jaarlijks aan de verzekeringnemer moet afleveren, bevestigt hij dat het verzekeringscontract aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering. Het attest zal ook het bedrag moeten vermelden van de premie die in het betrokken belastbare tijdperk is betaald (artikel 6318/17, eerste lid, KB/WIB 92). Het model van dit attest zal nog worden vastgelegd (artikel 6318/17, tweede lid, KB/WIB 92).

Het advies van de Raad van State inzake de aanpassing van artikel 1 werd gevolgd.

De verzekeraars moeten de attesten die ze afleveren ook jaarlijks via elektronische weg overmaken aan de FOD Financiën (artikel 323/1, § 1, derde lid, WIB 92, zoals ingevoegd bij de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering). Het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen wordt hiertoe ook aangepast (artikelen 2 en 3 van dit besluit).

De Gegevensbeschermingsautoriteit stelt in haar advies 120/2019 van 19 juni 2019 voor om de verwerkingsverantwoordelijke en de bewaartermijn van de verwerkte gegevens vast te leggen in het besluit.

Artikel 2 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten bepaalt dat de Federale Overheidsdienst Financiën de verantwoordelijke is voor de verwerking. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die bij toepassing van artikel 323/1, WIB 92 aan de fiscale administratie worden meegedeeld.

Om de bewaartermijn te regelen, wordt een nieuw artikel 4/1 in gevoegd in het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten. De formulering van de bewaartermijn is geïnspireerd op de formulering van de bewaartermijnen in de artikelen 5, 11 en 11/1 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling sluiten houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.

De administratie zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. In geval van betwisting, zullen de gegevens tot maximum één jaar na de definitieve beëindiging van de procedures of beroepen die verband houden met het afleveren van de attesten zelf of het verlenen van de voordelen waarvoor de attesten worden afgeleverd, worden bewaard. De bewaartermijn geldt niet enkel voor de attesten die worden uitgereikt voor de premies voor een rechtsbijstandsverzekering, maar ook voor de attesten die worden uitgereikt voor individuele levensverzekeringen en hypothecaire leningen.

Dit besluit is, net zoals de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, van toepassing vanaf aanslagjaar 2020.

Artikel 6 dat de bewaartermijn vastlegt voor de door de administratie verwerkte persoonsgegevens, is evenwel van toepassing op de attesten die vanaf aanslagjaar 2017 zijn uitgereikt. Op die manier wordt voor de persoonsgegevens die reeds voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 aan de administratie werden meegedeeld ook een maximale bewaartermijn vastgelegd.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 66.322/3 VAN 28 JUNI 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `MET BETREKKING TOT DE ATTESTEN VOOR DE BELASTINGVERMINDERING VOOR PREMIES VOOR EEN RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING' Op 5 juni 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 25 juni 2019. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Peter Sourbron, staatsraden, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 28 juni 2019. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Voorafgaande opmerkingen 2. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking van het ontwerp 3.1.Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt er in hoofdzaak toe om uitvoering te geven aan artikel 14549, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92), dat is ingevoegd bij de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten `tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering'. Die bepaling draagt de Koning op om de vorm en de verdere inhoud te bepalen van het attest dat de verzekeraar jaarlijks dient uit te reiken om de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering te genieten, evenals de termijn waarbinnen het attest moet worden uitgereikt (artikel 1 van het ontwerp - ontworpen artikel 6318/17 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992', hierna: KB/WIB 92). 3.2. Voorts worden wijzingen aangebracht in het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten `tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen', teneinde de erin opgenomen regels inzake het via elektronische weg mededelen van de uitgereikte attesten aan de belastingadministratie ook op deze aangelegenheid van toepassing te maken (artikelen 2 tot 6 van het ontwerp).

Rechtsgrond 4. De rechtsgrond wordt geboden door de in het eerste lid van de aanhef van het ontwerp vermelde bepalingen. Vormvereisten 5. Het ontwerp bevat bepalingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. Artikel 36, lid 4, van de AVG (1), gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit', te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.

Voor zover de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet zou zijn geraadpleegd, zal dat alsnog moeten gebeuren. Indien de aan de afdeling Wetgeving voorgelegde tekst ten gevolge van het vervullen van het voornoemde vormvereiste nog wijzigingen zou ondergaan, moeten de gewijzigde of toegevoegde bepalingen, ter inachtneming van het voorschrift van artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, aan de afdeling Wetgeving worden voorgelegd.

Onderzoek van de tekst Artikel 1 6. Het ontworpen artikel 6318/17, eerste lid, tweede streepje, van het KB/WIB 92 bepaalt dat het door de verzekeraar uit te reiken attest "bevestigt dat de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van de wet van [22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten] tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering".Dat volgt echter reeds uit artikel 14549, § 2, eerste lid, van het WIB 92.

Het is begrijpelijk dat die verplichting hier, om volledig te zijn, wordt herhaald. Maar in dat geval moet worden gewerkt met een "overeenkomstig"-verwijzing om de aard van de betrokken bepaling herkenbaar te houden. De bedoelde bepaling dient dus te luiden: "- bevestigt, overeenkomstig artikel 14549, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering".

Artikel 7 7. In artikel 7 van het ontwerp vervange men de zinsnede "(datum van de inwerkingtreding van de wet rechtsbijstandsverzekering)" door de datum "1 september 2019". De griffier, De voorzitter, A. Goossens J. Baert _______ Nota (1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG' (algemene verordening gegevensbescherming). 16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 14549, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten; - artikel 323/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 juni 2019;

Gelet op het advies 120/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 19 juni 2019;

Gelet op advies 66.322/3 van de Raad van State, gegeven op 28 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het KB/WIB 92

Artikel 1.In hoofdstuk 1 van het KB/WIB 92 wordt een afdeling XXVundecies/7 ingevoegd die het artikel 6318/17 omvat, luidende: "Afdeling XXVundecies/7 - Belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14549, § 2, tweede lid)

Art. 6318/17.De verzekeraar die een in artikel 14549, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde rechtsbijstandsverzekering afsluit, moet aan de verzekeringnemer jaarlijks vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de betaling van de premies een attest afleveren dat: - het bedrag vermeldt van de premies die werden betaald tijdens het jaar waarvoor het attest wordt uitgereikt en in aanmerking komen voor de belastingvermindering; - bevestigt, overeenkomstig artikel 14549, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering.

Het model van het in het eerste lid bedoelde attest wordt vastgelegd door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Art. 2.In het opschrift van het koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen worden de woorden "en individuele levensverzekeringen" vervangen door de woorden "individuele levensverzekeringen en rechtsbijstandsverzekeringen".

Art. 3.Artikel 1 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende: " § 2. In uitvoering van artikel 323/1, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zijn de verzekeringsondernemingen die een attest afleveren met het oog op het bekomen van de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering als bedoeld in artikel 14549 van datzelfde Wetboek, er toe gehouden om langs elektronische weg de uitgereikte attesten 281.63 aan de administratie over te maken.

De in het vorige lid bedoelde elektronische overdracht gebeurt ten laatste op 1 maart van ieder jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop de attesten 281.63 betrekking hebben en voor de eerste maal op 1 maart 2020.".

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 3/1.De gegevens die moeten worden meegedeeld door de verzekeraars met betrekking tot contracten voor een rechtsbijstandsverzekering waarvan de premies recht kunnen geven op de in artikel 14549 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde belastingvermindering zijn: - het nummer van het attest; - de naam, voornaam en het adres van de verzekeringnemer; - het nationaal nummer van de verzekeringnemer; - het referentienummer van het contract en van de eventuele wijzigingen ervan; - het bedrag van de premies die werden betaald tijdens het jaar waarvoor het attest wordt uitgereikt; - de bevestiging dat de overeenkomst voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering.".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "de attesten 281.61 en 281.62" vervangen door de woorden "de attesten 281.61, 281.62 en 281.63".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 4/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 4/1.Onverminderd de bewaring die noodzakelijk is voor de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 89 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), bewaart de administratie de persoonsgegevens die voorkomen op de attesten die haar in uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg worden overgemaakt niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met een maximale bewaartermijn die één jaar na de definitieve beëindiging van de rechterlijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die betrekking hebben op het afleveren van de attesten of op het verlenen van de belastingvoordelen in het kader waarvan de attesten worden afgeleverd, niet mag overschrijden.".

Art. 7.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt als volgt vervangen: "

Art. 5.Dit besluit is van toepassing op: - de attesten die moeten worden uitgereikt met betrekking tot de betalingen vanaf aanslagjaar 2017 met het oog op het bekomen van een belastingvoordeel als bedoeld in de artikelen 1451, 2° en 3°, 14524, § 3, 14537 tot 14542, 14546ter tot 14546quinquies, 526, § 2, en 539 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - de attesten die moeten worden uitgereikt met betrekking tot de betalingen vanaf aanslagjaar 2020 met het oog op het bekomen van de belastingvermindering als bedoeld in artikel 14549 van het voormelde Wetboek. ". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding en slotbepaling

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019 en is van toepassing op de attesten die worden uitgereikt vanaf aanslagjaar 2020, met uitzondering van artikel 6 dat van toepassing is op de attesten die worden uitgereikt vanaf aanslagjaar 2017.

Art. 9.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992 Wet van 18 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016003460 bron federale overheidsdienst financien Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën type wet prom. 18/12/2016 pub. 27/12/2016 numac 2016024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, Belgisch Staatsblad van 20 december 2016 (Ed.3) Wet van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering sluiten tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973 Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993 Koninklijk besluit van 9 februari 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010558 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 09/02/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van de gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van artikel 323/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen, Belgisch Staatsblad van 20 februari 2017 (Ed. 2)

^