Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 augustus 2019

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, is mevr. Verhamme G., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebbe Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, dat in wer(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013785
pub.
02/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014588 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015155 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum sluiten, is mevr. Verhamme G., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2019.

Deze machtiging kan worden hernieuwd.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018014685 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangende regeringscommissaris bij het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018031879 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot overdracht van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg naar de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014686 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 21/11/2018 numac 2018032202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018014643 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018014838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 30/10/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018015258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan ETIS beheerd door het CITES Secretariaat van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is de heer Demanche Y., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 12/11/2018 numac 2018014559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 19/11/2018 numac 2018014738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020015448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad. - Duitse vertaling sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is de heer Ruys R., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 19 december 2018, die in werking treden op 31 augustus 2019 `s avonds : - is mevr. Lenders V., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is mevr. Despiegeleer M.-Ch., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2019, die in werking treden op 31 augustus 2019 `s avonds: - is de heer Tack M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Florival C., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is mevr. Devos M., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Langlois J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Buisseret Ch., raadsheer in het hof van beroep te Bergen en voorzitter van de Franstalige kamer bij de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2019, die in werking treden op 31 augustus 2019 `s avonds: - is de heer Maffei P., sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Peeraer M., rechter in de politierechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 maart 2019, die in werking treden op 31 augustus 2019 `s avonds: - is de heer Heeren T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van het ambt van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg eershalve te voeren. - is de heer Meyns G., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen uit het Digital Belgium Skills Fund 2019 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is de heer Lenvain P., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten betreffende het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019011784 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2018 aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 07/05/2019 numac 2019012060 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning en intrekking van erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011574 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019012059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de gestandaar- diseerde verpakking van sigaretten, roltabak en waterpijptabak type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019011951 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen sluiten, is mevr. Selleslagh A.-M., vrederechter van het kanton Dinant, in ruste gesteld op datum van 31 augustus 2019 's avonds.

Zij heeft recht op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Zij is, op haar verzoek, gemachtigd om haar ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in haar rechtscollege voor een periode van zes maanden, dewelke eenmaal hernieuwd kan worden.

Bij koninklijke besluiten van 22 april 2019, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 augustus 2019, de aanwijzing tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik van : ? mevr. Vandeweerd N., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik. ? mevr. Masson S., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket Luik.

Bij koninklijke besluiten van 26 april 2019, die in werking treden op 31 augustus 2019 `s avonds: - is mevr. Regout M., sectievoorzitter in het Hof van Cassatie, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is mevr. Moerman A., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019201415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019202112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019201976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71bis, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019012283 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 in uitvoering van artikel 1453/1, § 1, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is aan de heer Panis L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Genk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 mei 2019, die in werking treden op 1 september 2019, - is de heer Vanthuyne Y., vrederechter van het kanton Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, benoemd tot vrederechter van het kanton Chimay, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging. - zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Chimay: ? de heer Bardiau M., ? de heer Demanet Y., ? de heer Gillain A., ? mevr. Leurquin B., ? de heer Lambot J.-M., plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het kanton Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château.

Bij koninklijke besluiten van 23 mei 2019, - is de aanwijzing van de heer Van Wambeke Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2019. - is de aanwijzing van de heer Guerra V., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 augustus 2019. - is de aanwijzing van mevr. Moline F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2019.

Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2019, die in werking treden op 31 augustus 2019 's avonds: ? is aan de heer Peeters J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. ? is aan de heer Desmet F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. ? is de aanwijzing van mevr. Lierneux D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2019.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013537 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2019 aan de vzw NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 08/07/2019 numac 2019013538 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bijdrage 2018-2019 van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type koninklijk besluit prom. 11/06/2019 pub. 16/08/2019 numac 2019041846 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is de heer Lepaffe C., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2019, - dat in werking treedt op 31 augustus 2019 `s avonds, is aan de heer Nuyens M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Merksem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de aanwijzing van mevr. De Becker A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2019. - is de aanwijzing van mevr. Henkinbrant C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechter van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2019. - is de aanwijzing van mevr. Chardon M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2019.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2018 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014587 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015153 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 31/10/2018 numac 2018014588 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 11/12/2018 numac 2018015155 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot beperking van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse III. - Addendum sluiten0, dat in werking treedt op 31 augustus 2019, is de heer Maes L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van het ambt van eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 17/12/2019 numac 2019013684 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019041905 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het uniform van bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019041514 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot herziening van bepaalde leeftijdsgrenzen voor de externe en interne werving van militairen type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041582 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Vlaams-Brabant West door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041583 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Hulpverleningszone van Luxemburg door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041519 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten sluiten, is mevr. Devaux P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 september 2019.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041661 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013650 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019, is de heer Pasteger L., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041661 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013650 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen sluiten is mevr. De Soete M., vrederechter van het tweede kanton Namen, op haar verzoek, gemachtigd om haar ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in haar rechtscollege en uiterlijk tot 31 januari 2020 `s avonds.

Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030807 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030797 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid sluiten, dat in werking treedt op 31 augustus 2019 's avonds, is aan mevr. Vanholme G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent.

Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030807 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030797 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid sluiten, is aan de heer Haenecour B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zinnik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2019, zijn aangewezen tot plaatsvervangend magistraat in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen: - mevr. Delplancq Fr., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen ; - de heer Delvaux A., ererechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen.

Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030807 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030796 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019030795 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk Besluit tot bepaling van de financiële tussenkomst van de Federale Staat voor het transitiehuis te Mechelen en te Edingen type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019030797 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013745 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid sluiten, is de aanwijzing van mevr. De Schrijver V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechter van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^