Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juli 2019
gepubliceerd op 05 augustus 2019

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019030807
pub.
05/08/2019
prom.
22/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/22/2019030807/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende diverse fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook andere diverse bepalingen ( wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten) heeft een stelsel van achterwaartse verliesaftrek ingevoerd voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan schade aan landbouwteelten die werd veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden. Deze achterwaartse verliesaftrek is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten die werd veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018.

De belastingplichtige moet in beginsel de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aanvragen in de aangifte die betrekking heeft op het belastbare tijdperk waarin de schade aan landbouwteelten door ongunstige weersomstandigheden definitief is vastgesteld (artikel 78, § 2, laatste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)). De aangifte in de personenbelasting en de aangifte in de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2019 bevatten echter geen codes om de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aan te vragen. Op grond van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten kan de Koning evenwel bepalen dat de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek voor de schade die definitief is vastgesteld in een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2019 wordt aangevraagd aan de hand van een apart formulier. De Koning bepaalt dan ook de vorm en de inhoud van dat formulier en de termijn waarbinnen het moet worden ingediend. Dit besluit geeft hieraan uitvoering.

Het formulier aan de hand waarvan de achterwaartse verliesaftrek wordt aangevraagd, vermeldt de naam en voornaam van de belastingplichtige, zijn fiscaal nummer (nationaal nummer of bisnummer toegekend door de Kruispuntbank Sociale Zekerheid), het bedrag van de schade die door het bevoegde gewest definitief is vastgesteld evenals de datum van de vaststelling van de definitieve schade door het gewest.

Het formulier bevat ook een formule die aangeeft dat de belastingplichtige expliciet opteert voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek en dat hij aanvaardt dat die keuze definitief en onherroepelijk is.

Het model van het formulier is in bijlage bij dit besluit gevoegd. Er zal ook een PDF-versie van het formulier kunnen gedownload worden op de site van de FOD Financiën.

Als er voor het aanslagjaar 2019 een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten de gegevens van beide echtgenoten apart worden vermeld op het formulier.

Het formulier is eigenlijk een aanvulling op de aangifte in de personenbelasting of belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Net als die aangifte moet ook het formulier met de aanvraag voor de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek in geval van een gemeenschappelijke aanslag door beide echtgenoten ondertekend worden, zelfs al heeft slechts één echtgenoot verliezen geleden die in aanmerking komen voor de achterwaartse verliesaftrek.

De belastingplichtingen die onderworpen zijn aan de personenbelasting moeten het formulier met de aanvraag om de achterwaartse verliesaftrek toe te passen in beginsel uiterlijk op 24 oktober 2019 indienen, terwijl de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners het uiterlijk op 5 december 2019 moeten indienen.

Deze termijnen zijn dezelfde als die voor het indienen van een aangifte voor het aanslagjaar 2019 via Tax-on-Web mandataris. Wanneer de termijn voor het indienen van de aangifte van de belastingplichtige echter pas na, naargelang het geval, 24 oktober 2019 of 5 december 2019 verstrijkt, dan kan ook het formulier tot op het einde van die termijn worden ingediend.

Het formulier met de aanvraag om de achterwaartse verliesaftrek toe te passen, moet worden ingediend bij het centrum dat bevoegd is voor de belastingplichtige. Het formulier kan worden ingediend op papier of per mail. In dat laatste geval zal er een ingescande versie van het naar behoren ingevulde formulier per mail worden bezorgd aan het bevoegde centrum.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 107 van de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, artikel 107;

Overwegende dat de zaken waarvoor geen nieuw initiatief van de Regering is vereist en die met het oog op de continuïteit van het gezag door de Uitvoerende Macht moeten worden behandeld omdat anders een voor de burger nadelig vacuüm zou ontstaan, in lopende zaken moeten worden voortgezet;

Overwegende dat het gaat om een louter uitvoeringsbesluit van een bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat: - de wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen een stelsel van achterwaartse verliesaftrek heeft ingevoerd voor het gedeelte van de beroepsverliezen dat toe te schrijven is aan schade aan landbouwteelten die werd veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden; - dat stelsel van toepassing is vanaf aanslagjaar 2019 op de beroepsverliezen die toe te schrijven zijn aan schade aan landbouwteelten die werd veroorzaakt door ongunstige weersomstandigheden die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2018; - de toepassing van het stelsel in beginsel moet worden aangevraagd in de aangifte in de inkomstenbelasting voor het inkomstenjaar waarin de verliezen definitief werden vastgesteld; - de aangifte in de personenbelasting en de belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 geen codes bevat om de achterwaartse verliesaftrek toe te passen; - de Koning evenwel op grond van artikel 107 van de voormelde wet kan bepalen dat de toepassing van het stelsel voor het aanslagjaar 2019 in een apart formulier wordt aangevraagd en Hij ook de vorm en de inhoud van dat formulier kan bepalen evenals de termijn voor het indienen ervan; - de termijnen voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting reeds verstreken zijn, met uitzondering van de termijn voor het indienen van de aangifte via taks-on-web mandataris, die verstrijkt op 24 oktober 2019; - dat de belastingplichtigen die willen opteren voor het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek zo snel mogelijk die keuze aan de administratie moeten kunnen bekendmaken zodat de vestiging van de aanslag voor het aanslagjaar 2019 en de herziening van de aanslag voor één of meer vorige aanslagjaren en de daarmee samenhangende terugbetaling niet onnodig wordt vertraagd; - dat de betrokken belastingplichtige dus zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van de manier waarop ze de toepassing van het stelsel van de achterwaartse verliesaftrek kunnen aanvragen; - dat dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden genomen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Rijksinwoners en in artikel 227, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde belastingplichtigen vragen de toepassing van de achterwaartse verliesaftrek aan voor de schade die definitief is vastgesteld in een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2019 aan de hand van een formulier waarvan het model wordt vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Het formulier bevat de onderstaande gegevens: 1° de naam en voornaam van de belastingplichtige;2° het fiscaal nummer van de belastingplichtige, zijnde zijn rijksregisternummer of, voor niet-inwoner die geen rijksregisternummer heeft, desgevallend zijn bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid;3° het bedrag van de door de belastingplichtige geleden schade die definitief door het bevoegde gewest is vastgesteld evenals de datum van de definitieve vaststelling van die schade door dat gewest. Het formulier bevat tevens een verklaring waaruit de keuze voor de achterwaartse verliesaftrek en het definitieve en onherroepelijke karakter ervan blijkt.

Wanneer voor het aanslagjaar 2019 een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de in het tweede lid vermelde gegevens per echtgenoot vermeld.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde formulier dat werd ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend, wordt ingediend bij het centrum waaronder de belastingplichtige ressorteert voor het aanslagjaar 2019 en dit uiterlijk op: - 24 oktober 2019 voor wat de belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting betreft; - 5 december 2019 voor wat de belastingplichtigen onderworpen aan de belasting van niet-inwoners betreft.

Wanneer de termijn voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019 voor de belastingplichtige verstrijkt na de datum vermeld in het eerste lid, eerste of tweede streepje, kan het in artikel 1 bedoelde formulier worden ingediend tot het einde van die termijn.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 Juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 22 maart 2019. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^