Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 18 juli 2019

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2019041284
pub.
18/07/2019
prom.
12/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/12/2019041284/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemene overwegingen Dit koninklijk besluit voorziet in de uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Het koninklijk besluit heeft voornamelijk tot doel het algemene kader voor meldingen van beveiligingsincidenten vast te stellen, de bevoegde autoriteiten aan te wijzen en de algemene certificeringsvoorwaarden te bepalen voor de instellingen die de externe audits van de aanbieders van essentiële diensten moeten uitvoeren. Het gaat niet in op de specifieke sectorale aspecten of de facultatieve maatregelen die door de Koning kunnen worden genomen. Eventuele uitvoeringsmaatregelen die specifiek zijn voor een sector of deelsector, zullen in voorkomend geval in een of meer andere koninklijke besluiten worden behandeld.

Overeenkomstig het begrip "lopende zaken" dient de regering dringende regelgevende bepalingen of bepalingen die voortvloeien uit internationale verplichtingen van België goed te keuren, waaronder deze inzake de omzetting van Europese richtlijnen. De Europese Commissie heeft immers een inbreukprocedure tegen België ingesteld wegens niet-tijdige omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie ("NIS-richtlijn"), die tegen 9 mei 2018 moest zijn omgezet.

Om de NIS-richtlijn adequaat om te zetten in België, is het noodzakelijk dat dit ontwerp van koninklijk besluit wordt goedgekeurd.

De operationele modaliteiten voor de verwerking van incidentmeldingen tussen de betrokken besturen zullen worden vastgelegd in een protocol, zoals bepaald in artikel 11 van dit koninklijk besluit.

Overeenkomstig het toepassingsgebied van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten, zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze wet, doet dit koninklijk besluit geen afbreuk aan de regels die van toepassing zijn op: - de verwerking van informatie, documenten of gegevens, materieel, materialen of stoffen, in welke vorm ook, die geclassificeerd zijn overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; - nucleaire documenten in de zin van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Artikelsgewijze bespreking HOOFDSTUK 1. Onderwerp

Artikel 1.De Raad van State beveelt aan om te verduidelijken dat het aangenomen koninklijk besluit gericht is op de omzetting van de Europese richtlijn 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie, hierna de "NIS-richtlijn" genoemd. HOOFDSTUK 2. Definities

Art. 2.In punt 4° verwijst de term "meldingsplatform" naar het platform opgericht krachtens artikel 31 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten dat aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners toelaat (1) beveiligingsincidenten te melden aan het nationale CSIRT (CCB), aan de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, en aan de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (hierna "ADCC"); en/of (2) inbreuken in verband met persoonsgegevens te melden aan de toezichthoudende autoriteiten. HOOFDSTUK 3. Bevoegde autoriteiten

Art. 3.In zijn advies 63.296/4 van 2 mei 2018 heeft de Raad van State benadrukt dat het de Koning toekomt te bepalen welke diensten bij de toepassing en de tenuitvoerlegging van de wet een rol dienen te spelen.

In uitvoering van artikel 7, §§ 1 en 2, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten wordt het Centrum voor Cybersecurity België (hierna "CCB") aangewezen (1) als nationale autoriteit belast met de opvolging en coördinatie van de uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten en (2) als centraal nationaal contactpunt voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, voor alle aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners, voor België in zijn relatie met de Europese Commissie, de lidstaten van de Europese Unie, de Samenwerkingsgroep en het CSIRT-netwerk. Het CCB is belast met de actualisering van de nationale strategie voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

Overeenkomstig artikel 3, 1° en 7°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België heeft dit centrum immers al de opdracht om, als nationale autoriteit, de uitvoering van het Belgisch beleid op het vlak van cyberveiligheid op te volgen en te coördineren en hierop toe te zien, alsook de opvolging van internationale verplichtingen op dit vlak te coördineren.

Overeenkomstig artikel 10, § 1, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten verstrekken de autoriteiten bedoeld in artikel 7 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten het CCB advies over aanpassingsvoorstellen van de nationale strategie. De ADCC verstrekt advies met name over de aspecten rond de fysieke beveiliging van de sites van de aanbieders van essentiële diensten. De beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, zoals bedoeld in de wet en de richtlijn, omvat immers ook aspecten rond de fysieke beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

In uitvoering van artikel 7, § 2, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten, wijst artikel 3, § 1, tweede lid, van dit koninklijk besluit het Centrum voor Cybersecurity België aan als het nationale computer security incident response team ("nationaal CSIRT"). Het CCB beschikt over technisch personeel dat op nationaal niveau incidentmeldingen kan verwerken en eventueel bijstand kan verlenen.

In uitvoering van artikel 7, § 4, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten wijst artikel 3, § 2, van dit koninklijk besluit de ADCC aan als autoriteit die, in samenwerking met het CCB, de identificatie van aanbieders van essentiële diensten coördineert. De ADCC beschikt immers over een soortgelijke bevoegdheid in het kader van de identificatie van kritieke infrastructuren bedoeld in de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

In uitvoering van artikel 7, § 3, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten verwijst artikel 3, § 3, van het besluit naar bijlage 1 van het koninklijk besluit voor de aanwijzing van sommige sectorale overheden.

In uitvoering van artikel 7, § 5, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten verwijst artikel 3, § 4, van het besluit naar bijlage 2 van het koninklijk besluit voor de aanwijzing van sommige inspectiediensten.

Opgemerkt wordt dat sommige sectorale overheden en inspectiediensten al rechtstreeks zijn aangewezen door de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten.

Voor de sector drinkwater zal de sectorale overheid door de Koning worden opgericht en aangewezen in een ander koninklijk besluit.

Art. 4.Dit koninklijk besluit regelt de uitvoering van de bepalingen die noodzakelijk zijn voor de samenhang tussen de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten en de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten en de volledigheid van beide wetten.

In uitvoering van de artikelen 3, 3°, f) en 24, § 2, van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren wijst de Koning, voor de sector gezondheidszorg, de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid aan of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen) als sectorale overheid en inspectiedienst. Deze aanwijzing gebeurt in bijlage 1, punt c), van het koninklijk besluit.

Artikel 3, 3°, f), van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren bepaalt dat de Koning maatregelen kan nemen om de omzetting van de Europese richtlijnen betreffende de kritieke infrastructuren te verzekeren. Het is de bedoeling te waarborgen dat een sectorale overheid en een inspectiedienst worden aangewezen voor eventuele kritieke infrastructuren die in de sector gezondheidszorg worden geïdentificeerd. Deze aanwijzing gebeurt in bijlage 1, punt a), van het koninklijk besluit. HOOFDSTUK 4. Melding en verwerking van incidenten Afdeling 1. Toepassingsgebied en meldingsplatform

Art. 5.Hoofdstuk IV beoogt de uitvoering van de artikelen 24, 26, § 1, 27 en 35 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten.

Deze bepalingen leggen aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners de verplichting op om de aangewezen autoriteiten elk incident te melden dat in artikel 6, 13°, van de wet is gedefinieerd als "elke gebeurtenis met een reële negatieve impact op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen".

Indien geen weerslagniveaus en/of drempelwaarden als bedoeld in artikel 24, § 2, van de wet zijn bepaald, meldt de aanbieder alle incidenten die gevolgen hebben voor de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit of authenticiteit van de netwerk- en informatiesystemen waarvan de door hem verleende essentiële dienst of diensten afhankelijk zijn.

Digitaledienstverleners zijn verplicht incidenten te melden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de verlening van de door hen aangeboden digitale dienst.

Art. 6.Krachtens artikel 31 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten is de Koning belast met het bepalen van de modaliteiten voor de melding en rapportering van incidenten, met inbegrip van de oprichting van een beveiligd meldingsplatform.

Dit platform is onder meer bestemd voor aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners die specifiek bedoeld zijn in de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten.

Artikel 6 richt dit meldingsplatform op. Dit platform laat aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners toe: - beveiligingsincidenten te melden aan het CCB, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, en de ADCC, zoals bepaald in de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten; - eventueel inbreuken in verband met persoonsgegevens te melden aan de toezichthoudende autoriteiten, zoals opgelegd door artikel 33, eerste alinea, van verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Art. 7.Artikel 7 verduidelijkt de modaliteiten voor de oprichting en werking van het platform dat krachtens artikel 6 van het besluit wordt gecreëerd. Bij de oprichting wordt voorzien in een beveiligde verbinding met het platform, met name door middel van een voor elke aanbieder van essentiële diensten en digitaledienstverlener unieke identificatiesleutel. Afdeling 2. Meldingen

Art. 8.Incidenten moeten gemeld worden via het meldingsplatform met behulp van een meldingsformulier waarvan de inhoud door het CCB zal worden bepaald. De operationele gebruiksmodaliteiten van het meldingsplatform en de beveiligde communicatiemiddelen zullen worden vermeld in een gids van het CCB, die aan de aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners zal worden bezorgd.

De wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten heeft tot doel de snelheid van meldingen en het oplossen van incidenten te bevorderen. Bijgevolg bepaalt artikel 25 van deze wet dat incidenten via het platform moeten worden gemeld zelfs wanneer de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener slechts gedeeltelijk over relevante informatie beschikt om te bepalen of het incident een aanzienlijke impact heeft.

Overeenkomstig de doelstelling van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten voorziet het koninklijk besluit in een incidentmeldingssysteem in drie fasen: a) artikel 8, § 1: de oorspronkelijke melding heeft tot doel het CCB, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, en de ADCC te wijzen op het incident en de mogelijke gevolgen ervan.b) artikel 8, §§ 3-4: de aanvullende meldingen hebben tot doel het CCB, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, en de ADCC op de hoogte te houden over de status van het incident.c) artikel 8, § 5: het eindverslag heeft tot doel een overzicht te geven van het incident en er conclusies uit te trekken.

Art. 9.De Koning belast het CCB met het bepalen van de operationele modaliteiten voor de melding door aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners, indien het meldingsplatform bedoeld in artikel 6 niet beschikbaar is. Afdeling 3. Verwerking van het incident

Art. 10.In uitvoering van artikel 31 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten bepaalt dit artikel welke stappen moeten worden doorlopen voor de verwerking van incidenten die door aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners worden gemeld.

De Koning machtigt het CCB, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, of de ADCC om de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener bijkomende informatie te vragen over diens meldingen. Doel is een doeltreffende en passende opvolging van het incident te waarborgen met het oog op het oplossen ervan (artikel 10, § 1).

Vervolgens bepaalt paragraaf 2 dat het CCB, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, of de ADCC de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener alle informatie verstrekt die nuttig is voor de opvolging van diens melding, en, in voorkomend geval, alle informatie die kan bijdragen tot een doeltreffende behandeling van het incident.

Het CCB coördineert de meldingen en de samenwerking op nationaal en internationaal niveau, onverminderd het crisisbeheer bij cyberincidenten bedoeld in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België.

Doel is het belang te benadrukken van nationale en internationale samenwerking op het vlak van cyberveiligheid om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te waarborgen. Die samenwerking moet de nationale CSIRT's ook toelaten informatie uit te wisselen over goede praktijken, hun nationale strategieën voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te evalueren, hun capaciteiten te versterken en oefeningen rond de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te beoordelen. Afdeling 4. Protocolakkoord

Art. 11.Artikel 11 van dit koninklijk besluit belast het CCB, de sectorale overheden en de ADCC met het sluiten van een protocolakkoord om de operationele modaliteiten vast te leggen inzake het beheer van het platform, de verwerking van meldingen en de verzoeken om bijkomende informatie. HOOFDSTUK 5. Vrijwillige meldingen

Art. 12.In uitvoering van artikel 30 van de wet bepaalt artikel 12 van dit koninklijk besluit dat het CCB de operationele modaliteiten van de vrijwillige melding bepaalt en bekendmaakt op zijn website. HOOFDSTUK 6. Afwijkingen

Art. 13.Op aanbeveling van de Gegevensbeschermingsautoriteit wijkt het koninklijk besluit af van de regels van hoofdstuk IV en V wat betreft de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens. HOOFDSTUK 7. Instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

Art. 14.In uitvoering van artikel 39 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten bepaalt artikel 14 de voorwaarden die instellingen voor de conformiteitsbeoordeling moeten vervullen om te worden geaccrediteerd door de nationale accreditatieautoriteit of door een instelling die de erkenningsakkoorden van de "European Cooperation for Accreditation" medeondertekend heeft, voor de externe audit van aanbieders van essentiële diensten of digitaledienstverleners en voor het toezicht op de conformiteit van het informatiebeveiligingsbeleid (IBB) dat door aanbieders van essentiële diensten moet worden uitgewerkt, namelijk: 1° op ieder ogenblik voldoen aan de accreditatiecriteria van ISO/IEC 17021 of ISO/IEC 17065.Deze normen specificeren (a) de algemene en specifieke eisen die gelden voor instellingen die audits en certificering van managementsystemen uitvoeren en; (b) voorschriften om ervoor te zorgen dat certificeringsinstellingen certificeringsregelingen op competente, consistente en onpartijdige wijze uitvoeren; 2° en voldoen aan de werkingsprocedures van het accreditatiesysteem die van toepassing zijn op de geaccrediteerde instellingen. HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen

Art. 15.Gelet op de noodzaak om de NIS-richtlijn zo vlug mogelijk om te zetten, wordt bepaald dat dit besluit in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16.Deze bepaling verduidelijkt dat de Eerste Minister en de Minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken belast zijn met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 - De aangewezen sectorale overheden U maakt gebruik van de U door artikel 7, § 3, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten geboden mogelijkheid om sectorale overheden aan te wijzen die, voor hun respectievelijke sector, moeten toezien op de uitvoering van de bepalingen van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten.

Bijlage 2 - De aangewezen inspectiediensten U maakt gebruik van de U door artikel 7, § 5, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten geboden mogelijkheid om de bevoegde inspectiediensten aan te wijzen die moeten toezien op de naleving van de bepalingen van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten en van de uitvoeringsbesluiten ervan door aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Advies nr. 66.225/4 van 22 mei 2019 van de Raad van State over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren' Op 17 mei 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Eerste Minister verzocht binnen een termijn van vijf werkdagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 22 mei 2019. De kamer was samengesteld uit Martine BAGUET, kamervoorzitter, Bernard BLERO en Wanda VOGEL, staatsraden, Christian BEHRENDT en Marianne DONY, assessoren, en Charles Henri VAN HOVE, toegevoegd griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne VAGMAN, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 22 mei 2019.

Volgens artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden opgegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

In het onderhavige geval luidt de motivering in de brief met de adviesaanvraag als volgt: "Ce projet d'arrêté royal exécute la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, ainsi que de certaines dispositions de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. La loi habilite le Roi dans plusieurs dispositions à adopter des mesures d'exécution de cette loi du 7 avril 2019. Dans son avis du 63.296/4 du 2 mai 2018, le Conseil d'Etat a insisté sur le fait qu'il revenait au Roi de désigner les services qui seront chargés d'intervenir dans le processus d'application et de mise en oeuvre de la loi.

Le gouvernement peut, conformément à la notion d'affaires courantes, adopter des dispositions réglementaires urgentes et qui découlent d'obligations internationales de la Belgique en matière de transposition de directive européenne. Une procédure d'infraction contre la Belgique a été entamée par la Commission européenne pour retard de transposition de la directive européenne (EU) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information (`directive NIS'), laquelle devait être transposée pour le 9 mai 2018.

Ce retard expose, en effet, la Belgique à une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne et à des sanctions financières.

Celle-ci vient par ailleurs de faire l'objet d'un rappel pour retard dans la transposition de la Directive, par courrier de la Commission européenne daté du 7 mars 2019.

Or, pour transposer adéquatement la directive NIS en Belgique, il est nécessaire d'adopter le présent projet d'arrêté royal.

Il convient dès lors de traiter ce projet de manière urgente pour limiter au maximum le dépassement du délai de transposition et d'imposer au plus vite la mise en oeuvre de mesures de sécurité des réseaux systèmes et d'information des opérateurs d'intérêt général pour la sécurité publique".

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving, overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE VORMVEREISTEN 1. De afdeling Wetgeving begrijpt niet wat in het zesde lid van de aanhef precies wordt bedoeld met het "advies van de sectorale overheden op het artikel 11 van het wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten", een advies dat zich trouwens niet in het dossier bevindt.Het zesde lid van de aanhef moet dus worden weggelaten.

Aangezien, zoals het verslag aan de Koning stelt, artikel 11 van het ontwerp uitvoering beoogt te verlenen aan artikel 39, § 1, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten `tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid', is daarentegen vereist dat de sectorale overheid en de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 1, van die wet vooraf worden geraadpleegd.

Die instanties kunnen in voorkomend geval onmogelijk worden geraadpleegd voordat het ontworpen besluit is uitgevaardigd, aangezien dat besluit er juist toe strekt bepaalde sectorale overheden alsook de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 1, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten aan te wijzen.

Artikel 39, § 1, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten kan bijgevolg pas ten uitvoer worden gelegd nadat het ontworpen besluit is vastgesteld en in werking is getreden.

In dit stadium moet artikel 11 dus uit het ontwerp worden weggelaten; het dient in een later besluit te worden opgenomen als de voorgeschreven vormvereisten vervuld zijn. 2. Uit het dossier blijkt dat het ontwerp tegelijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de afdeling Wetgeving om advies is voorgelegd. De datum van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet in de aanhef worden aangevuld.

Voorts wordt opgemerkt dat ingeval de ontwerptekst achteraf zou worden gewijzigd om rekening te houden met dat advies, de aldus gewijzigde tekst opnieuw om advies zou moeten worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP ALGEMENE OPMERKING Bij artikel 6, § 1, van het ontwerp wordt aan het nationale CSIRT de bevoegdheid verleend om het formulier vast te stellen dat moet worden gebruikt om incidenten te melden.

Artikel 7 van het ontwerp geeft datzelfde CSIRT voorts de bevoegdheid om vast te stellen welke regels gelden voor de melding indien het meldingsplatform niet beschikbaar is, terwijl artikel 10 van het ontwerp het CSIRT bevoegd maakt om de regels voor de vrijwillige meldingen bedoeld in artikel 30 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten, vast te stellen.

Daarnaast schrijft artikel 9 voor dat het CSIRT, de sectorale overheden en de ADCC een "protocolakkoord" sluiten dat over meer dan louter operationele kwesties gaat en dat betrekking heeft op de "modaliteiten voor het beheer van het meldingsplatform", op "de modaliteiten voor de verwerking van meldingen, bedoeld in artikel 8, § 3" en op de "modaliteiten betreffende de verzoeken om bijkomende informatie gericht aan de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener bedoeld in artikel 6, § 4". Die "modaliteiten" zijn volgens het verslag aan de Koning "nog niet door de Koning (...) bepaald" en zouden ook op de "financiering van het platform" betrekking hebben, alhoewel dat niet met zoveel woorden in de tekst van het ontwerp staat.

Zoals de afdeling Wetgeving al meermalen heeft opgemerkt, is het niet aanvaardbaar dat regelgevende bevoegdheden worden toegekend aan ambtenaren van een bestuur die aan de volksvertegenwoordiging geen politieke verantwoording verschuldigd zijn voor hun daden. Een subdelegatie aan die overheden is alleen bij uitzondering toegestaan als ze betrekking heeft op het vaststellen van maatregelen van louter bestuur of van in hoofdzaak technische maatregelen, wat in casu niet het geval is.

Het besluit is dan ook dat de bevoegdheid om die verschillende zaken vast te stellen, aan de minister moet worden toegekend. Heel het ontwerp moet dienovereenkomstig worden herzien.

BIJZONDERE OPMERKINGEN AANHEF 1. Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 `houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie' verleent geen rechtsgrond aan het ontworpen besluit. Die richtlijn hoort niet in de aanhef te worden vermeld. Het eerste lid van de aanhef moet dan ook worden weggelaten (1). 2. In het tweede lid, dat het eerste lid wordt, horen niet de artikelen 39, § 1,(2) en 61 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten te worden vermeld, maar wel artikel 36 van die wet. Dat lid moet dienovereenkomstig worden herzien. 3. In het derde lid, dat het tweede lid wordt, moet melding worden gemaakt van artikel 3, 3°, f), ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten, van artikel 24, § 2, eerste lid, en van artikel 31 van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten `betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren'. Dat lid moet dienovereenkomstig worden herzien. 4. In het vijfde lid, dat het vierde lid wordt, moet worden vermeld dat de minister van Begroting het ontwerp akkoord heeft bevonden op 30 april 2019. DISPOSITIEF Artikel 1 (nieuw) Overeenkomstig artikel 25, lid 1, alinea 3, van richtlijn (EU) 2016/1148 moet een nieuw artikel 1 worden ingevoegd waarin wordt vermeld dat het ontworpen besluit die richtlijn gedeeltelijk omzet.

Artikel 3 1. In paragraaf 1 dienen de woorden "in artikel 31" te worden vervangen door de woorden "in artikel 3, 3°, f)" (3).2. In paragraaf 2 dienen de woorden "in bijlage 2, punt c)" te worden vervangen door de woorden "in bijlage 2, punt a)". Artikel 5 1. In de voorliggende bepaling staat dat een platform wordt opgericht, maar er worden geen regels in vastgelegd voor de oprichting en de werkwijze van dat platform.De ontwerptekst moet worden aangevuld zodat hij die punten nader bepaalt. 2. In punt 2°, in fine, dienen de woorden "in artikel 31, § 1, tweede lid, van de wet" te worden vervangen door de woorden "in artikel 31, § 1, tweede lid, en in artikel 36, § 2, van de wet". Artikel 12 (nieuw) Er dient voorzien te worden in een nieuw artikel 12 dat de uitvoeringsbepaling bevat.

Bijlagen Naast het feit dat alle bijlagen een opschrift moeten krijgen, moeten ze ook worden aangevuld met de gebruikelijke formule: "Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit... (datum en opschrift)" (4).

De griffier, De voorzitter, Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET _______ Nota's 1 Betreffende die richtlijn, en in het bijzonder artikel 25 ervan, zie de opmerking die wordt gemaakt over het (nieuwe) artikel 1. 2 Om de redenen die in opmerking 1 betreffende de voorafgaande vormvereisten zijn aangehaald. 3 Bepaling in de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten ingevoegd bij artikel 75 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten. 4 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 172 en formule F 4 8 1.

12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, de artikelen 6, 1°, 2°, 7, 10, 31, § 1, 36 en 39, § 1;

Gelet op artikel 3, 3°, f), ingevoegd bij de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten, artikel 24, § 2, eerste lid, en artikel 31 van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 april 2019;

Gelet op de adviezen over artikel 11 van dit koninklijk besluit, uitgebracht door de Nationale Bank van België, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 5 juni 2019;

Gelet op het advies 66.225/4 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2019 op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. Onderwerp

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2016/1148 van 6 juli 2016 houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de Unie (de "NIS-richtlijn"). HOOFDSTUK 2. Definities

Art. 2.Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder: 1° "wet": de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid;2° "CCB": het Centrum voor Cybersecurity België opgericht bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten;3° "ADCC": de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, opgericht bij het koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coördinatie- en Crisiscentrum van de regering;4° "meldingsplatform": het platform voor de melding van incidenten bedoeld in artikel 31 van de wet. HOOFDSTUK 3. Bevoegde autoriteiten

Art. 3.§ 1. Het CCB wordt aangewezen als de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 1, en artikel 10, § 1, van de wet.

Het CCB wordt aangewezen als het nationale CSIRT bedoeld in artikel 7, § 2, van de wet. § 2. De ADCC wordt aangewezen als de autoriteit bedoeld in artikel 7, § 4, van de wet. § 3. De sectorale overheden bedoeld in artikel 7, § 3, van de wet worden aangewezen in bijlage 1. § 4. De inspectiediensten bedoeld in artikel 7, § 5, van de wet worden aangewezen in bijlage 2.

Art. 4.§ 1. Voor de kritieke infrastructuren van de sector gezondheidszorg wordt de sectorale overheid bedoeld in artikel 3, 3°, f), van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren aangewezen in bijlage 1, punt c). § 2. Voor de kritieke infrastructuren van de sector gezondheidszorg wordt de inspectiedienst bedoeld in artikel 24, § 2, van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren aangewezen in bijlage 2, punt a). HOOFDSTUK 4. Melding en verwerking van incidenten Afdeling 1. Toepassingsgebied en meldingsplatform

Art. 5.Dit hoofdstuk is van toepassing op de meldingen van incidenten bedoeld in de artikelen 24, 26, § 1, 27, 31 en 35 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten.

Art. 6.Een beveiligd meldingsplatform wordt opgericht met het oog op: 1° het melden van beveiligingsincidenten door aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners aan het nationale CSIRT, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, en de ADCC, krachtens de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten;2° het eventueel melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens door aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners aan een toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 31, § 1, tweede lid, en in artikel 36, § 2, van de wet.

Art. 7.De aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners hebben via internet toegang tot het in artikel 6 bedoelde platform door middel van een beveiligde verbinding en een voor elke aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener unieke identificatiesleutel. Afdeling 2. Meldingen

Art. 8.§ 1. De melding gebeurt via het meldingsplatform met behulp van het formulier voor het melden van incidenten dat is opgesteld door het nationale CSIRT. De melding omvat alle beschikbare informatie die toelaat de aard, de oorzaken, de effecten en de gevolgen van het incident te bepalen. § 2. Wanneer de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener niet alle in het formulier gevraagde informatie kan verstrekken met behulp van de gegevens waarover hij beschikt, vult hij de oorspronkelijke melding via het meldingsplatform aan zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is. § 3. Hij doet dit eveneens in geval van nieuwe informatie of belangrijke ontwikkelingen. § 4. Op verzoek van het nationale CSIRT, de ADCC, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT meldt de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener via het meldingsplatform een actualisering van het meldingsformulier waarin hij de behandeling van het incident beschrijft vanaf het ontdekken tot het afsluiten ervan en alle informatie van het meldingsformulier overneemt.

Art. 9.Indien het meldingsplatform bedoeld in artikel 6 niet beschikbaar is, informeert het nationale CSIRT de aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners over de te gebruiken operationele meldingsmodaliteiten. Afdeling 3. Verwerking van het incident

Art. 10.§ 1. Het nationale CSIRT, de sectorale overheid of haar sectorale CSIRT, of de ADCC kunnen de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener bijkomende informatie vragen over diens meldingen. § 2. Wanneer de omstandigheden dit toelaten, verstrekt het nationale CSIRT de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener die de melding heeft ingediend, alle informatie die nuttig is voor de opvolging van diens melding, en, in voorkomend geval, alle informatie die kan bijdragen tot een doeltreffende behandeling van het incident. § 3. Onverminderd de regels die van toepassing zijn op het crisisbeheer bij cyberincidenten, bedoeld in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014207006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België sluiten tot oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België, coördineert het nationale CSIRT de verwerking van de meldingen op nationaal en internationaal niveau. Afdeling 4. Protocolakkoord

Art. 11.Het nationale CSIRT, de sectorale overheden en de ADCC sluiten een protocolakkoord om de operationele modaliteiten vast te leggen voor: 1° het beheer van het meldingsplatform;2° de verwerking van meldingen bedoeld in artikel 8, § 3;3° de verzoeken om bijkomende informatie gericht aan de aanbieder van essentiële diensten of digitaledienstverlener bedoeld in artikel 6, § 4. HOOFDSTUK 5. Vrijwillige meldingen

Art. 12.§ 1. De vrijwillige meldingen bedoeld in artikel 30 van de wet worden rechtstreeks naar het nationale CSIRT gestuurd. § 2. De operationele modaliteiten van deze melding worden bepaald door het nationale CSIRT en op zijn website bekendgemaakt. § 3. Het nationale CSIRT bezorgt de informatie over deze meldingen aan de ADCC en aan de mogelijk belanghebbende sectorale overheden of sectorale CSIRT's. HOOFDSTUK 6. Afwijkingen

Art. 13.Er wordt afgeweken van hoofdstuk IV en V voor de melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens, die onderworpen blijft aan de wettelijke regels of de regels opgelegd door de toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens bedoeld in artikel 6, 4°, van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten. HOOFDSTUK 7. Instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

Art. 14.De instellingen voor de conformiteitsbeoordeling die geaccrediteerd wensen te worden voor de externe audit en certificering van aanbieders van essentiële diensten, bedoeld in de artikelen 22, § 2, en 38, § 2, van de wet, of voor de externe audit van digitaledienstverleners, moeten een aanvraag indienen bij de nationale accreditatie-autoriteit of bij een instelling die de erkenningsakkoorden van de "European Cooperation for Accreditation" medeondertekend heeft.

Om daarvoor te worden geaccrediteerd, moet de instelling voor de conformiteitsbeoordeling de volgende voorwaarden vervullen: 1° op ieder ogenblik voldoen aan de accreditatiecriteria van de normen ISO/IEC 17021 of ISO/IEC 17065.Deze normen specificeren (a) de algemene en specifieke eisen die gelden voor instellingen die audits en certificering van managementsystemen uitvoeren en; (b) voorschriften om ervoor te zorgen dat certificeringsinstellingen certificeringsregelingen op competente, consistente en onpartijdige wijze uitvoeren; 2° voldoen aan de werkingsprocedures van het accreditatiesysteem die van toepassing zijn op de geaccrediteerde instellingen. HOOFDSTUK 8. Slotbepalingen

Art. 15.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 16.De Eerste Minister en de Minister bevoegd voor veiligheid en binnenlandse zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, CH. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

De door Ons aangewezen sectorale overheden : a) voor de sector energie: de federale Minister bevoegd voor Energie of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen);b) voor de sector vervoer: - Voor wat betreft de sector vervoer, met uitzondering van het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen: de federale Minister bevoegd voor Vervoer of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen); - Voor wat betreft het vervoer over wateren toegankelijk voor zeeschepen: de federale Minister bevoegd voor Maritieme Mobiliteit of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen); c) voor de sector gezondheidszorg: de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen);d) voor de sector digitaledienstverleners: de federale Minister bevoegd voor Economie of, bij delegatie door deze laatste, een leidend personeelslid van zijn/haar administratie (in voorkomend geval kan de Minister per deelsector een andere gemachtigde aanwijzen). Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

De door Ons aangewezen inspectiediensten : a) voor de sector gezondheidszorg: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid;b) voor de sector energie, met uitzondering van de elementen van een nucleaire installatie, bestemd voor de industriële productie van elektriciteit, die dienen voor de transmissie van de elektriciteit: de Federale Overheidsdienst Economie;c) voor de sector digitaledienstverleners: de Federale Overheidsdienst Economie. Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 juli 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type wet prom. 07/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019012122 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van sommige bepalingen van de wet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren sluiten betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

^