Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 juli 2019
gepubliceerd op 05 augustus 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019013734
pub.
05/08/2019
prom.
22/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/22/2019013734/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat ik de eer heb aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen strekt er toe het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te wijzigen.

Deze wijziging is noodzakelijk om een spoedige terbeschikkingstelling van het uniform te kunnen garanderen voor alle nieuwe personeelsleden van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen, waaronder diegene die in het kader van de "Brexit" werden en nog zullen worden aangeworven. De te verwachte toename aan controleactiviteiten in het kader van de Brexit verantwoordt waarom deze wijziging gebeurt onder een Regering in lopende zaken. Temeer dat de douaneambtenaar aan het dragen van dit uniform bepaalde prerogatieven ontleent, noodzakelijk voor de uitoefening van zijn taken.

Bij toepassing van artikel 7 van het actueel geldende koninklijk besluit ontstaat het recht op het uniformbudget pas bij de benoeming tot rijksambtenaar, bij de aanstelling in een management functie, of 1 jaar na de indiensttreding van het contractueel personeelslid voor onbepaalde duur.

Dit betekent echter dat nieuwe personeelsleden pas na hun benoeming uniformartikelen kunnen bestellen en daardoor gedurende minstens een jaar niet inzetbaar zijn.

Immers, het dragen van een correct uniform vormt krachtens verschillende wettelijke douanebepalingen een conditio sine qua non voor het stellen van rechtsgeldige daden en het uitvoeren van diverse taken.

In onderhavig ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit voor te leggen, ontstaat het recht op het uniformbudget in het jaar van de indiensttreding van het personeelslid dat een statutaire stage aanvangt, in het jaar van de indiensttreding van het contractueel personeelslid voor onbepaalde duur of in het jaar van de aanstelling in een managementfunctie.

Onderhavig voorstel voorziet eveneens in een dubbel uniformbudget voor ambtenaren die langer dan 4 volledige kalenderjaren afwezig geweest zijn bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Deze aanpassingen zijn noodzakelijk opdat de nieuwe ambtenaren zo snel mogelijk zouden kunnen beschikken over een compleet en presentabel uniform om te kunnen voldoen aan de operationele behoeften.

Deze aanpassingen zullen leiden tot een professioneel voorkomen van de nieuwe ambtenaren, alsook tot een grotere tevredenheid van deze laatsten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, A. DE CROO

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 66.371/2 van 15 juli 2019 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen' Op 18 juni 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice Eerste Minister en Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en Minister van Ontwikkelingssamenwerking verzocht binnen een termijn van dertig dagen van rechtswege (*) verlengd tot 2 augustus 2019 een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 15 juli 2019. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Patrick RONVAUX en Christine HOREVOETS, staatsraden, Christian BEHRENDT en Jacques ENGLEBERT, assessoren, en Béatrice DRAPIER, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Xavier DELGRANGE, eerste auditeur afdelingshoofd.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre VANDERNOOT. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 juli 2019.

Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of het ontwerp onder die beperkte bevoegdheid valt, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van alle feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen als zij moet beoordelen of het nodig is een verordening vast te stellen of te wijzigen.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten `op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

Wat artikel 2 betreft, ziet de afdeling Wetgeving niet in waarom het dermate dringend zou zijn om de wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten `betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen' vast te stellen dat afgeweken zou moeten worden van de gewone regels inzake de inwerkingtreding van verordeningsbesluiten.

Artikel 2 moet weggelaten worden tenzij aangetoond wordt dat die wijziging dringend is.

DE GRIFFIER DE VOORZITTER Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Nota * Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus.

22 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, gegeven op 1 maart 2019;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. D.I. 337/D/109-1 van het sectorcomité II - Financiën, gesloten op 11 juni 2019;

Gelet op het advies 66.371/2 van de Raad van State, gegeven op 15 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wordt vervangen als volgt : "Het recht op het budget ontstaat voor de eerste maal in het jaar van de indiensttreding van het personeelslid dat een statutaire stage aanvangt, in het jaar van de indiensttreding van het contractueel personeelslid voor onbepaalde duur of in het jaar van de aanstelling in een managementfunctie bij de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen.

De daaropvolgende jaren ontstaat het recht op het budget telkens op 1 januari.

In het eerste jaar of na een afwezigheid bij de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van meer dan 4 volledige kalenderjaren wordt het budget verdubbeld.

Het budget wordt niet toegekend voor het jaar van de definitieve ambtsneerlegging."

Art. 2.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, A. DE CROO

^