Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 april 2019
gepubliceerd op 19 april 2019

Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019011951
pub.
19/04/2019
prom.
13/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/13/2019011951/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, 3° en 6° ;

Gelet op het Wetboek van economisch Recht, artikel VI.9, § 1, 2° en 3° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 mei 2018;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, gegeven op 29 augustus 2018;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 5 september 2018;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 27 september 2018;

Gelet op het advies van de Federale raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 27 september 2018;

Gelet op het advies van de bijzondere raadgevende commissie Verbruik, gegeven op 27 september 2018;

Gelet op de beslissing van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 9 oktober 2018;

Gelet op advies 64.624/1 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen;

Overwegende het koninklijk besluit van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Energie, de Minister van Mobiliteit en de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit heeft als doel de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van het artikel 2 en artikel 7 van de Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° alternatieve brandstoffen: brandstoffen of energiebronnen die, althans gedeeltelijk, dienen als vervanging van fossiele oliebronnen in de energievoorziening voor vervoer en die ertoe kunnen bijdragen dat de energievoorziening koolstofvrij wordt en de milieuprestaties van de vervoerssector beter worden.Het betreft hier onder meer: a) elektriciteit;b) waterstof;c) biobrandstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 2, 4°, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen sluiten houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen;d) synthetische en paraffinehoudende brandstoffen;e) aardgas, met inbegrip van biomethaan, in gasvorm (compressed natural gas (CNG)) en in vloeibare vorm (liquefied natural gas (LNG));f) vloeibaar petroleumgas (LPG).2° tankpunt: een tankvoorziening voor bevoorrading van eender welke brandstoffen, met uitzondering van LNG, via een vaste of mobiele installatie;3° tankpunt voor LNG: een tankvoorziening voor bevoorrading met LNG, bestaande uit een vaste of mobiele installatie of een offshorefaciliteit of een ander systeem;4° elektrisch voertuig: een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit ten minste één niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen.

Art. 3.In aanvulling van artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 08/07/2018 pub. 27/07/2018 numac 2018040355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen sluiten betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines, voldoen de alternatieve brandstoffen waterstof, aardgas en vloeibaar petroleumgas aan de volgende normen: 1° waterstof gebruikt voor de wegentoepassingen is conform met de norm NBN EN 17124;2° aardgas, met inbegrip van biomethaan, in gasvorm (compressed natural gas (CNG)) en in vloeibare vorm (liquefied natural gas (LNG)), gebruikt voor de wegentoepassingen is conform met de norm NBN EN 16723 deel 2;3° vloeibaar petroleumgas (LPG) gebruikt voor de wegentoepassingen is conform met de norm NBN EN 589.

Art. 4.Het is verboden een product op de markt te brengen onder de benamingen waterstof, aardgas of vloeibaar petroleumgas, indien het niet de kenmerken bezit bedoeld in artikel 3.

Art. 5.Zonder afbreuk te doen aan het facultatief gelijktijdig gebruik van merken of alle andere commerciële benamingen, wordt de benaming, zoals vermeld in artikel 3, aangeduid op de documenten bestemd voor de verkoop en de levering van elk type overeenkomstige alternatieve brandstof.

Art. 6.De vereisten van de norm NBN EN 16942 zijn van toepassing voor wat betreft de informatie en identificatoren voor alternatieve brandstoffen, uitgezonderd elektriciteit. De overeenstemmende identificatoren worden toegepast op het niveau van: 1° elke pomp van elk tankpunt of tankpunt voor LNG, bestemd voor de verkoop van alternatieve brandstoffen, uitgezonderd elektriciteit;2° elk voertuig aangedreven door een alternatieve brandstof, uitgezonderd elektriciteit, op of in de onmiddellijke nabijheid van de brandstoftankkleppen;3° elke handleiding van voertuigen aangedreven door een alternatieve brandstof, uitgezonderd elektriciteit;4° elke verkoper van voertuigen aangedreven door een alternatieve brandstof, uitgezonderd elektriciteit.

Art. 7.De vereisten van de norm NBN EN 17186 zijn van toepassing voor wat betreft de informatie en identificator voor de alternatieve brandstof elektriciteit. De overeenstemmende identificator wordt toegepast op het niveau van: 1° elk oplaadpunt bestemd voor de verkoop van elektriciteit;2° elk elektrisch voertuig, op of in de onmiddellijke nabijheid van de brandstoftankkleppen;3° elke handleiding van elektrische voertuigen;4° elke verkoper van elektrische voertuigen.

Art. 8.Elk tankstation waar de in dit besluit vermelde producten worden verkocht, is voorzien, op een duidelijk zichtbare plaats, van een bord met ten minste de volgende onuitwisbare opschriften: 1° de naam of de bedrijfsnaam van de contactpersoon voor de vragen over de conformiteit van de verkochte producten;2° het adres van de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van deze contactpersoon.

Art. 9.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Energie, de Minister bevoegd voor Mobiliteit en de minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Energie, M. C. MARGHEM De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister van Middenstand, D. DUCARME

^