Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 05/08/2019 numac 2019013650 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de eerste aanpassing van de vijfde bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041659 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, &****; 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041661 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041665 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019203011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet of van Itter en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 13/07/2020 numac 2020042085 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 09/05/2022 numac 2022031920 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 08/08/2019 numac 2019013649 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019013677 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren die in de functie van adviseur-generaal zitting hebben in de beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 66, § 2 van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en dat aan die beroepscommissie de machtiging geeft om op te treden als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en als beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 12/08/2019 numac 2019013856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van FLEXTRA INTERIM NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 22/08/2019 numac 2019014052 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019014233 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/115/50 van 28 juli 2000 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/98007/50A van 27 april 1999 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 50A vertakking Sint-Katherina-Lombeek - Oostende type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/07/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Gevangenis Gent van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
^