Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 september 2019
gepubliceerd op 17 september 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019014590
pub.
17/09/2019
prom.
05/09/2019
ELI
eli/besluit/2019/09/05/2019014590/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering van 23 maart 2019, artikel 7;

Gelet op het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juli 2019;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 66.466/1/V van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het gaat om een louter uitvoeringsbesluit van een bestaande wetgeving en dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft, moet geen akkoord van de Minister van Begroting worden gevraagd;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 100bis van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 april 2019, worden de woorden "in hoofdstuk 1 van het koninklijk besluit van 17 februari 2019 tot uitvoering van diverse wetten en tot aanpassing van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de harmonisatie van de betalingsmodaliteiten binnen de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen" vervangen door de woorden "in de artikelen 15 tot 17 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en wordt de betaling aangerekend overeenkomstig hetgeen voorzien is in artikel 18 van hetzelfde wetboek".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie et de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, K. GEENS De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

^