Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 december 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016449 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044166 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044218 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende aanpassing van de wet van 30 oktober 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020 type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2020 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet Salduz door de lokale politie gedurende het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2021 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016504 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET type koninklijk besluit prom. 16/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels betreffende de betaling van de positieve inhaalbedragen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044249 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek aan een overeenkomst type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de taaltrappen van de centrale diensten van de federale politie, van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan op de politionele informatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044449 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Ardenne & Gaume" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044451 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de stichting van openbaar nut "Stichting voor Toekomstige Generaties" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044450 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 5.000 euro aan de vzw "Cercles des Naturalistes de Belgique" type koninklijk besluit prom. 10/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044453 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "Pesticide Action Network Europe" type koninklijk besluit prom. 03/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044452 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 3.000 euro aan de vzw "FIAN Belgium" type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020044514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 december 2020, - is dhr. Sterken R., master in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de re - zijn benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel: o mevr. Car(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044549 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake inkomstenbelastingen type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044555 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van de Nationale Veiligheidsraad, het Strategisch Comité Inlichtingen en Veiligheid en het Coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044610 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 20/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044654 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044665 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaart-navigatiedienstverlening op de belgische luchthavens in 2021 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp van 9.159.069,59 **** aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044698 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie van directeur-generaal bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020205607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiering en de modaliteiten voor de invoering van een solidariteitspremie in de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205640 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 17 december 2020, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2020, wordt aan de heer Youri MOSSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om een d type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020205604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19 pandemie type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020205677 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020044630 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 15 december 2020, dat in werking treedt op 1 januari 2021, is het verzoek tot associatie van de heer Demaegt M. en mevr. Jacobs C., notarissen ter standplaats Laakdal, en van mevr. Van Gorp V., kandidaat-no Mevr. Van Gorp V. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Laakdal. Het beroep tot(...) type ministerieel besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044683 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 356.137,62 euro aan de VZW Groep Intro voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044684 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 105.552,35 euro aan de VZW Pro Velo voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044685 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 2.591.267,86 euro aan de VCW Via Secura voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205264 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2020 van 26 november 2020 Rolnummer 6708 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 december 2016 « betreffende de gewestbelasting op d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

beschikking

type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031711 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020 type beschikking prom. 04/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020031712 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2020

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 december 2020 werd mevrouw TRICOT Anne, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzi type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 december 2020 werd de heer RIAD Mustafa, ere-rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de V Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 25 februari 2021 tot en met 24 februari 2022.(...) type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 14 december 2020 werd de heer DE DONNEA Fernand, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitte

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020016482 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/048 tot verlenging van de uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg ingesteld door het bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/34

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van boekhouding van sportfederaties, niet-competitieve sportfederatie, sportfederatie voor gehandicapten, multidisciplinaire sportverenigingen, vrijetijdssportvereniging voor gehandicapten, en sportvereniging in het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot het aanpassingsstelsel en het samenwerkingsprotocol type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de zonecommissie voor de reaffectatie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra in zone 4: provincie Namen-Luxemburg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17/12/2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044582 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044583 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende stationaire batterijaccumulatoren en UPS-eenheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044688 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 71 betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen van het IFAPME-net wegens COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044689 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 70 houdende diverse bepalingen betreffende de vormingswerkers en de subsidiëring van de opleidingsactiviteiten van de opleidingscentra van het IFAPME-net type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044709 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 72 tot tijdelijke wijziging van artikel R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen met betrekking tot het bedrag van de presentiegelden van de leden en de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting heeft in de Adviescommissie over de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020205576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 tot vastlegging van de organieke personeelsformatie van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020044575 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 12312-7:2020 Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Aircraft(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205616 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 december 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 december 2020, zijn een beroe Die zaak is ingeschreven onder nummer 7480 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020093012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers december 2020 V(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020044671 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 18 december 2020, pagina 90663, betreffende de vacante plaatsen van directeur en adjunct-directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding, dient punt `3. Uit "De directeur heeft recht op dezelfde wedde als die van eerste advocaat-generaal bij het Hof v(...)

document

type document prom. -- pub. 29/12/2020 numac 2020205629 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technical Manager IT (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20155 Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2020. Er zijn geen laureaten. (...)
^