Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019012262 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Benoeming van de leden van het directiecomité In uitvoering van artikel 39 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit is de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens haar plenaire vergadering van donderda ? Directeur van het Algemeen secretariaat: dhr. David Stevens; ? Directeur van het Kenniscentrum(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/05/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012038 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanvraag tot verrekening en de terugbetaling van de roerende voorheffing op de in artikel 21, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde eerste schijf van dividenden type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019012180 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Middelkerke. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Sint-Pet Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 maart 2019. type koninklijk besluit prom. 28/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019041050 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019040564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de procedures met betrekking tot de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen "Sociale Maribel" uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de aanwending van de bijkomende financiële middelen Sociale Maribel uit de Taks Shift voor bijkomende personeelsinzet met het oog op de vervanging van voorziene afwezigheid van personeel type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de minimale en aaneensluitende duur van elke werkperiode type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019201716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019201762 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011974 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 23/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019011975 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 09/05/2019 numac 2019012223 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het decreet van 26 april 2018 tot wijziging van het Wetboek der successierechten en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op het vrijstellen van de als monument beschermde onroerende goederen van verdeelrechten, schenkingsrechten en successierechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 is de NV ACLAGRO, Industrieweg 74, te 9032 Wondelgem, erken(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202282 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 is de NV BELFOR BELGIUM, Molenberglei 5, te 2627 Schelle, e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 29 april 2019, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking:

decreet

type decreet prom. 29/03/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012144 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende diverse betalingen betreffende Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019041090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019012163 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2019, wordt beschermd als monument, vanwege zijn historische, artistieke en archeologische waarde, de totaliteit van het herenhuis, gelegen Stormstraa Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 2, sectie B, blad 5, perceel nr. 1035B.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012173 bron ministerie van de franse gemeenschap 12 APRIL 2019. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de loopbaan van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen voor ope De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012305 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van mandaten van officier-departementshoofd preventie A4 en officier-departementshoofd preparatie A4 voor DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012304 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd HRM en transversale diensten voor DBDMH

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/09/2018 pub. 09/05/2019 numac 2019030382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202281 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 6 mei 2019 is het laboratorium A&S STONEFISH, Frederik de Merodestraat 86a, te 2800 Mechelen, erkend geworden voor de volgende scope Groep: 6 Methode : PLM1 Gebaseerd op : HSG248 Verrichting en principe: Bepalen van aanwezi(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal bemiddelaars (m/v/x) (niveau A3) voor FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG19018 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019.

erratum

type erratum prom. 22/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012266 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019012192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt mevrouw Sophie PIRON benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt de heer Lucas LEPRINCE benoemd tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019012171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 wordt de heer Pieter VERSTREKEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019201767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, is de heer STROBBE Luc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, wordt Mevr. BOS(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 26 april 2019, wordt Mevr. DEL(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt Mevr. LIU Jen, m Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn ve Bij hetzelfde besluit wordt de heer DE WILDE Marc, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer JUNIUS Marc, eervo Bij hetzelfde besluit wordt de heer DE WILDE Marc, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...)

document

type document prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019030410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Formulieren voor de verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 voor de kieskantons Eupen en Sankt Vith. - Duitse vertaling De hierna volgende Duitstalige Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy. type document prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019030421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest 1 MAART 2019. - Wijziging van de Huishoudelijke reglementen van de regionale kamer van beroep inzake tuchtaangelegenheden en niet tuchtaangelegenheden van 28 juni 2017 I. Het indienen van het beroep Artikel 1. Artikel 2 van het Huishoudelijk « Art.2. De administratieve zetel van de regionale kamer van beroep en haar griffie zijn gevestigd (...) type document prom. -- pub. 09/05/2019 numac 2019202248 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers met ervaring (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19055 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaa(...)
^