Etaamb.openjustice.be
Wet van 24 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003117
pub.
02/04/2015
prom.
24/03/2015
ELI
eli/wet/2015/03/24/2015003117/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

24 MAART 2015. - Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

Art. 2.In artikel 14 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance worden de woorden "Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, die is bekend gemaakt in het Publicatieblad L 214 van 9 augustus 2008" vervangen door de woorden "Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, die is bekend gemaakt in het Publicatieblad L 187 van 26 juni 2014".

Art. 3.In artikel 16, derde lid, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "een maximaal aantal" worden vervangen door de woorden "maximaal vier"; b) de zin "De steunzone mag in totaal een maximale oppervlakte, in km2 uitgedrukt, beslaan en moet een maximaal bevolkingsaantal omvatten." wordt vervangen door de zin "Deze steunzones mogen per gewest, en voor zover hun toepassingsperiode niet is verstreken of niet vroegtijdig is stopgezet, in totaal, geen grotere oppervlakte dan 2 000 km2 beslaan en geen inwonersaantal omvatten dat hoger is dan 200 000."; c) de zinnen "Het aantal collectieve ontslagen, de oppervlakte en het bevolkingsaantal worden door de Koning vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit.De Koning zal bij de Wetgevende Kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een ontwerp van wet indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van dit lid genomen besluiten. Deze besluiten houden op uitwerking te hebben indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging heeft terugwerkende kracht tot op deze datum." worden opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 4.In artikel 2758, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "een bepaald percentage" vervangen door de woorden "25 pct."; b) in het eerste lid worden de zinnen "Dit percentage wordt door de Koning vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit.De Koning zal bij de Wetgevende Kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een ontwerp van wet indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van dit lid genomen besluiten. Deze besluiten houden op uitwerking te hebben indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging heeft terugwerkende kracht tot op deze datum." opgeheven; c) tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd luidende : "Deze vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast door een werkgever waarvoor een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een besluit van de Europese Commissie die een door een lidstaat verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard."; d) in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden in de Franstalige tekst de woorden "le nouvel emploi" vervangen door de woorden "le nouveau poste de travail";e) in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "deze tewerkstelling ten minste gedurende drie jaar behouden is gebleven" vervangen door de woorden "deze nieuwe arbeidsplaats gedurende ten minste drie jaar behouden is gebleven en gedurende deze periode heeft voldaan aan de voorwaarde bedoeld in § 4, tweede lid";f) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "de in het vorige lid vermelde termijn" vervangen door de woorden "de in het vierde lid vermelde aangiftetermijn";g) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden in de Franstalige tekst de woorden "l'emploi" vervangen door de woorden "le poste de travail";h) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "gedurende de voorgeschreven termijn behouden is" vervangen door de woorden "gedurende de in het vierde lid bedoelde minimale behoudstermijn van drie jaar behouden is";i) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "van het belastbaar tijdperk binnen hetwelk de genoemde termijn" vervangen door de woorden "van de maand binnen dewelke deze minimale behoudstermijn"; j) het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen als volgt : "De vrijstelling van doorstorting is per investering beperkt tot een maximum van 7,5 miljoen euro."; k) de paragraaf wordt aangevuld met een lid luidende : "Een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid en die één of meerdere uitzendkrachten ter beschikking stelt van de in het eerste lid vermelde werkgever, en die voor deze uitzendkrachten bezoldigingen uitbetaalt die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in § 4, kan in de plaats van deze werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen.In dit geval leveren zowel de werkgever als de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid het bewijs bedoeld in § 4, vijfde lid.".

Art. 5.In artikel 2758, § 2, van hetzelfde Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "voor het laatst of het voorlaatst afgesloten belastbaar tijdperk en gedurende ten minste twee opeenvolgende belastbare tijdperken" vervangen door de woorden "in ten minste twee van de laatste drie afgesloten belastbare tijdperken voorafgaand aan het belastbaar tijdperk waarin het in § 5 bedoelde formulier geldig werd overgelegd" en worden de woorden "uitgedrukt in voltijdse equivalenten" ingevoegd tussen de woorden "minder dan 250 personen" en de woorden "en waarvan";b) in het tweede lid worden de woorden "Voor de berekening van de in het eerste lid vermelde criteria zijn" vervangen door de woorden "Indien de werkgever een vennootschap is, zijn, voor de berekening van de in het eerste lid vermelde criteria,";c) in het vijfde lid worden de woorden ", op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier," ingevoegd tussen de woorden "het kapitaal of de stemrechten," en de woorden "individueel of gezamenlijk";d) in het eerste streepje van het zesde lid worden de woorden "waarvoor een aangifte" vervangen door de woorden "waarvoor, op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier, een aangifte" en worden de woorden "waarvan het beheer" vervangen door de woorden "waarvan op dat ogenblik het beheer";e) in het tweede streepje van het zesde lid worden de woorden "waarvoor een procedure" vervangen door de woorden "waarvoor, op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier, een procedure";f) in het derde streepje van het zesde lid worden de woorden "die een ontbonden" vervangen door de woorden "die, op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier, een ontbonden";g) in het vierde streepje van het zesde lid worden de woorden "waarvan ten gevolge" vervangen door de woorden "waarvan, op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier, ten gevolge" en worden de woorden "en waarbij het geleden verlies in de laatste twaalf maanden vóór de investering bedoeld in § 1 meer dan een kwart bedraagt van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal" opgeheven; h) het zesde lid wordt aangevuld met een streepje luidende : "- die, op het ogenblik van het overleggen van het in § 5 bedoelde formulier, steun heeft ontvangen die door de Europese Commissie geacht wordt verenigbaar te zijn met de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden van 1 oktober 2004 (PB C 244) en die in het geval van reddingssteun de lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd of in het geval van herstructureringssteun zich nog steeds in de herstructureringsfase bevindt.".

Art. 6.In artikel 2758, § 3, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) tussen het derde en het vierde lid wordt een lid ingevoegd luidende : "Voor toepassing van dit artikel moet onder inrichting een plaats worden verstaan die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of zal worden uitgeoefend."; b) het eerste en het tweede streepje van het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden opgeheven;c) in het derde streepje van het vierde lid dat het eerste streepje van het vijfde lid wordt, worden de woorden "Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur" vervangen door de woorden "Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 houdende een gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten en aquacultuurproducten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1184/2006 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad"; d) het vierde streepje van het vierde lid, dat het tweede streepje van het vijfde lid wordt, wordt vervangen als volgt : "- de productie van landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie die geen verdere bewerking hebben ondergaan die de aard van deze producten wijzigt."; e) het vijfde, zesde en zevende streepje van het vierde lid dat het vijfde lid wordt, worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden in de Franstalige tekst de woorden "un nouvel emploi" vervangen door de woorden "un nouveau poste de travail";b) in het eerste lid worden in de Franstalige tekst de woorden "et occupé" ingevoegd tussen de woorden "suite à cet investissement" en de woorden "dans le délai de 36 mois";c) in het tweede lid worden in de Franstalige tekst de woorden "Un emploi" vervangen door de woorden "Un poste de travail";d) in het tweede lid wordt het woord "vestiging" vervangen door het woord "inrichting";e) in het tweede lid wordt het woord "werknemers" vervangen door de woorden "werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten";f) in het tweede lid worden de woorden "nieuwe arbeidsplaatsen" vervangen door de woorden "nieuwe arbeidsplaatsen uitgedrukt in voltijdse equivalenten";g) in het derde lid worden in de Franstalige tekst de woorden "tout emploi est considéré" vervangen door de woorden "tous les postes de travail sont considérés";h) in het vierde lid worden in de Franstalige tekst de woorden "nouvel emploi" vervangen door de woorden "nouveau poste de travail";i) in het vijfde lid worden de woorden "en paragraaf 1 van respectievelijk dit artikel of artikel 2759" ingevoegd tussen de woorden "de voorwaarden gesteld in deze paragraaf" en de woorden "en het ter beschikking houden van".

Art. 8.In artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "uiterlijk bij" vervangen door de woorden "voor de";b) in het eerste lid worden de woorden "waarin de nodige gegevens met betrekking tot de opzet en financiering van de investering, de verwachte voltooiing van de investering, en ook het aantal verwachte bijkomende banen wordt uiteengezet" vervangen door de woorden "waarin de nodige gegevens of verklaringen worden afgeleverd met betrekking tot de identiteit en activiteit van de werkgever, de opzet en uitvoering van de investering, de datum van de aanvang en verwachte voltooiing van de investering en de voor de investering aangevraagde of verleende gewestelijke steun";c) het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zinnen : "In het formulier beschrijft de werkgever de verwachte bijkomende arbeidsplaatsen waarbij het verband tussen deze arbeidsplaatsen en de investering wordt aangetoond.In het formulier raamt de werkgever eveneens de loonkosten die verbonden zijn aan deze verwachte bijkomende arbeidsplaatsen en berekent hierop de vrijstelling van doorstorting die op deze lonen zal worden toegepast."; d) tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd luidende : "Met de aanvang van de investering wordt hetzij de start van de bouwwerkzaamheden bedoeld, hetzij de eerste juridisch bindende toezegging om uitrusting te bestellen, hetzij een andere toezegging die de investering onomkeerbaar maakt, naargelang wat als eerste plaatsvindt.De aankoop van gronden en voorbereidende werkzaamheden zoals het verkrijgen van vergunningen en de uitvoering van voorbereidende haalbaarheidsstudies worden niet als aanvang van de investering beschouwd. Bij overnames is de aanvang van de investering het tijdstip van de verwerving van de activa die rechtstreeks met de overgenomen inrichting verband houden."; e) in het tweede lid, dat het derde wordt, worden de woorden "de periode tussen de indiening van het in het eerste lid bedoelde formulier en de verwachte voltooiing van de investering met meer dan de helft overschreden wordt" vervangen door de woorden "de periode tussen de datum van overlegging van het in het eerste lid bedoelde formulier en de datum van effectieve voltooiing van de investering meer dan twee keer langer is dan de periode tussen de datum van overlegging van dit formulier en de datum van de verwachte voltooiing van de investering";f) de paragraaf wordt aangevuld met twee leden luidende : "Een formulier is slechts geldig overgelegd indien uit de op het formulier vermelde gegevens of uit de aan het formulier toegevoegde bijlagen voldoende blijkt dat de werkgever of de door de werkgever verrichte investering zich binnen het toepassingsgebied bevindt van §§ 1 tot en met 3 van respectievelijk dit artikel of artikel 2759. In afwijking van het vierde lid is een formulier geldig ingediend indien de werkgever die bij het overleggen van het formulier niet beschikt over een bewijs van de toekenning van gewestelijke steun : - het bewijs overlegt van de aanvraag van gewestelijke steun, en; - het bewijs van de toekenning van de gewestelijke steun aan de Federale Overheidsdienst Financiën overlegt binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het formulier werd overgelegd.".

Art. 9.In artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "een bepaald percentage" vervangen door de woorden "25 pct."; b) in het eerste lid worden de zinnen "Dit percentage wordt door de Koning vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd besluit.De Koning zal bij de Wetgevende Kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een ontwerp van wet indienen tot bekrachtiging van de ter uitvoering van dit lid genomen besluiten. Deze besluiten houden op uitwerking te hebben indien ze niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging heeft terugwerkende kracht tot op deze datum." opgeheven; c) tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd luidende : "Deze vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kan niet worden toegepast door een werkgever waarvoor een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een besluit van de Commissie die een door een lidstaat verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt heeft verklaard."; d) in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden in de Franstalige tekst de woorden "le nouvel emploi" vervangen door de woorden "le nouveau poste de travail";e) in het derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "de tewerkstelling ten minste gedurende vijf jaar behouden is gebleven" vervangen door de woorden "deze nieuwe arbeidsplaats gedurende ten minste vijf jaar behouden is gebleven en gedurende deze periode heeft voldaan aan de voorwaarde bedoeld in artikel 2758, § 4, tweede lid";f) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "de in het vorige lid vermelde termijn" vervangen door de woorden "de in het vierde lid vermelde aangiftetermijn";g) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt in de Franstalige tekst de woorden "l'emploi" vervangen door de woorden "le poste de travail";h) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "gedurende de voorgeschreven termijn behouden is" vervangen door de woorden "gedurende de in het vierde lid bedoelde minimale behoudstermijn van vijf jaar behouden is";i) in het vierde lid, dat het vijfde lid wordt, worden de woorden "van het belastbaar tijdperk binnen hetwelk de genoemde termijn" vervangen door de woorden "van de maand binnen dewelke deze minimale behoudstermijn";j) het vijfde lid, dat het zesde lid wordt, wordt vervangen als volgt : "De vrijstelling van doorstorting is per investering beperkt tot een maximum van 7,5 miljoen euro.Dit maximum wordt evenwel verminderd met het geheel van bedrijfsvoorheffing waarvoor de werkgever in toepassing van dit artikel werd vrijgesteld van doorstorting en van het geheel van de door een gewest aan de werkgever toegekende investeringssteun, in de mate dat : - deze vrijstelling of steun betrekking heeft op een investering die in hetzelfde bestuurlijk arrondissement werd verricht als de in het eerste lid bedoelde investering, en; - deze vrijstelling of steun betrekking heeft op een investering waarvan de aanvang is gestart in de loop van drie jaar voor de aanvang van de investering waarvan de datum door de werkgever werd verstrekt in het formulier bedoeld in artikel 2758, § 5.". k) de paragraaf wordt aangevuld met twee leden luidende : "Voor de toepassing van het zesde lid wordt elke vennootschap die verbonden is met de werkgever, in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen gelijkgesteld met deze werkgever. Een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid, die één of meerdere uitzendkrachten ter beschikking stelt van de in het eerste lid vermelde werkgever, en die voor deze uitzendkrachten bezoldigingen uitbetaalt die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2758, § 4, kan in de plaats van deze werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing verkrijgen. In dit geval leveren zowel de werkgever als de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid het bewijs bedoeld in artikel 2758, § 4, vijfde lid.".

Art. 10.In artikel 2759, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "de criteria van artikel 2758, § 2, eerste en vijfde lid" vervangen door de woorden "ten minste één van de criteria omschreven in artikel 2758, § 2, eerste tot vijfde lid";b) het tweede lid wordt aangevuld als volgt : "of door een werkgever : - waarvan voor de laatste twee belastbare tijdperken die het ogenblik van het overleggen van het in artikel 2758, § 5, bedoelde formulier voorafgaan : 1) het totale bedrag van de schulden bedoeld in artikel 88 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 10/01/2007 numac 2006000914 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. - Duitse vertaling sluiten tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen hoger is dan 7,5 keer het eigen vermogen zoals bedoeld in hetzelfde artikel, en;2) het bedrag vermeld op de post `Kosten van schulden' bedoeld in artikel 89 van hetzelfde besluit, verminderd met het bedrag vermeld op de post `Opbrengsten van financiële activa' zoals bedoeld in hetzelfde artikel groter is dan de EBITDA.c) de paragraaf wordt aangevuld met een lid luidende : "De EBITDA wordt bepaald door de post `Winst (verlies) voor belasting' bedoeld in artikel 89 van hetzelfde besluit te vermeerderen of verminderen naargelang het kosten of opbrengsten zijn met de volgende in hetzelfde artikel bedoelde posten : - kosten van schulden; - andere financiële schulden; - opbrengsten uit vlottende activa; - andere financiële opbrengsten; - afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa; - waardevermindering op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen : toevoegingen (terugnemingen); - uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa; -terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa.".

Art. 11.In artikel 2759, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) tussen het eerste lid en het tweede lid, wordt een lid ingevoegd luidende : "Voor de toepassing van dit artikel moet onder inrichting een plaats worden verstaan die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of zal worden uitgeoefend."; b) het tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt aangevuld met de woorden "op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de activiteit die voordien in die inrichting werd uitgeoefend vóór de overname ervan."; c) tussen het tweede lid dat het derde lid wordt en het derde lid dat het zesde lid wordt, worden twee leden ingevoegd luidende : "Een activiteit wordt geacht vergelijkbaar te zijn met een andere activiteit indien beide activiteiten behoren tot dezelfde klasse van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden.

De investering bedoeld in § 1 komt niet in aanmerking indien : - deze investering betrekking heeft op dezelfde of een vergelijkbare activiteit als een activiteit die door de werkgever in de Europese Economische Ruimte werd stopgezet in een periode van twee jaar vóór het tijdstip waarop het in artikel 2758, § 5, bedoelde formulier werd overgelegd, of; - de werkgever in het in artikel 2758, § 5, bedoelde formulier het voornemen niet heeft onderschreven om geen dezelfde of een vergelijkbare activiteit in de Europese Economische Ruimte stop te zetten in een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de investering waarvan de datum door de werkgever werd verstrekt in het formulier bedoeld in artikel 2758, § 5."; d) in het derde lid dat het zesde lid wordt, worden de woorden "artikel 2758, § 3, vierde lid" vervangen door de woorden "artikel 2758, § 3, vijfde lid";e) het derde lid, dat het zesde lid wordt, wordt aangevuld als volgt : "of die kaderen in de uitoefening van een activiteit in één van de volgende sectoren : - de ijzer- en staalindustrie zoals gedefinieerd in artikel 2, drieënveertigste lid, van Verordening (EU) Nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard; - de synthetischevezelindustrie zoals gedefinieerd in artikel 2, vierenveertigste lid, van de voornoemde Verordening (EU) Nr. 651/2014; - de vervoersector zoals bedoeld in artikel 2, vijfenveertigste lid, van de voornoemde Verordening (EU) nr. 651/2014, met inbegrip van de daarmee verband houdende infrastructuur; - de luchtvaartsector en de sector van de uitbating van luchthavens zoals bedoeld in de richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen (PB C 99 van 4 april 2014, blz. 3); - de sector van de energieproductie, -distributie en -infrastructuur; - de scheepsbouwsector; - de winning van steenkool of kolen, zoals gedefinieerd in artikel 2, dertiende lid, van de voornoemde Verordening (EU) Nr. 651/2014.".

Art. 12.Artikel 333 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 15 maart 1999 en 22 december 2008 wordt aangevuld met een lid luidende : "Indien de bijlage bij de aangifte in de inkomstenbelastingen bedoeld in de artikelen 2758, § 1, vierde lid, en 2759, § 1, vierde lid, binnen de termijn bedoeld in het tweede lid, onderzocht wordt, mogen deze onderzoekingen betrekking hebben op de belastbare tijdperken waarbinnen de arbeidsplaats geacht wordt behouden te zijn gebleven zoals bedoeld in de artikelen 2758, § 1, vierde lid, en 2759, § 1, vierde lid, zonder dat hiervoor een voorafgaande kennisgeving vereist is.".

Art. 13.Artikel 412, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt aangevuld met de woorden : "of waarin de bedrijfsvoorheffing wordt aangemerkt als verschuldigde bedrijfsvoorheffing zoals bedoeld in de artikelen 2758, § 1, vijfde lid en 2759, § 1, vijfde lid.". HOOFDSTUK 4. - Opheffing van het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 14.Het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding

Art. 15.Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 24 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-879 Integraal verslag : 12 maart 2015.

^