Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de mobiliteit Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/03/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wettelijke definitie van de ambachtsman. - Duitse vertaling type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (1) type wet prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015009179 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015009184 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, is machtiging verleend aan ****. ****, **** Rose (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015009072 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt aan de heer Hugo BAES, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 juli 2015, eervol ontslag uit zijn De heer BAES wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt aan de heer Jean VAN DE SANDE, adviseur bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 september 2015 eervol onts De heer VAN DE SANDE wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten Verkiezingen van 25 maart 2015 In uitvoering van artikel 28 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsi Nationale Raad : Nederlandstalige werkende leden : 1. MISSOTTEN Martine, Kerkstraat 38, 8670 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 26 februari 2015 wordt Mevr. Nathalie DENDELOT, klasse A1 met de titel van attaché bij een fiscaal bestuur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 februari 2015 overgeplaatst naar de F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015015047 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Sluiting post Bij koninklijk besluit van 11 maart 2015 wordt de Ambassade van België te Tallinn gesloten. type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015022107 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 10/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomencrelatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015201644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt met ingang van 1 januar Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015009183 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 maart 2015, is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van Mevr. Lemal, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van d Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 13/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van organismen voor de controle van de elektrische installaties. - E2 U/AGR/ORGA/2015. - Erratum type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 januari 2015, wordt AP UNIAPOL DEVELOPMENT bvba, ul. Garbary 35/5, te 61-868 Poznan , erkend als particulier bu(...) o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2(...) type ministerieel besluit prom. 04/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2015 type ministerieel besluit prom. 17/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015201642 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen op bepaalde vissen gedurende de sluitingsperiode tijdelijk toegelaten is in de vijver "Pont d'Oye" te Habay-la-Neuve type ministerieel besluit prom. 17/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015201643 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk toegelaten is in de gedeelten van de Lhomme die door bossen onder bosregeling stromen

beschikking

type beschikking prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie type beschikking prom. 26/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraren godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de procedure voor de aanvraag om erkenning van de kwalificatie bij de kwalificatiesubcommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatie-voorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van programmaties van type 9 in het buitengewoon basisonderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de Klaverbladstraat en de Golfweg (390 m.) te Lummen op het grondgebied van de gemeente Lummen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015018115 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Antonio Moreno y Pascual c.s. heeft de nietigverkl Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015018119 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel MAJON en de bvba Centre Dentaire Meiser heb Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015. Deze zaak is ingesc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2014000876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit III/42/4478/14 van 5 december 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum het Laar » te Brussel om van 1

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015009181 bron federale overheidsdienst justitie Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Vilvoorde. - Adreswijziging Vanaf 10 maart 2015 zijn de diensten van het Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Vilvoorde gevestigd type adreswijziging prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015009182 bron federale overheidsdienst justitie Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Halle. - Adreswijziging Vanaf 10 maart 2015 zijn de diensten van het Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Halle gevestigd te Nervi

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015011138 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2015, pagina 17171 inzake de bevordering tot de graad van eerste opdrachthouder van de heer Filip VANHOREBEEK dient de geboortedatum `11 juli 1967' type erratum prom. 18/12/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015029147 bron ministerie van de franse gemeenschap **** houdende diverse maatregelen betreffende de **** opgenomen in de algemene **** van de **** ****, de dotaties en subsidies toegekend aan sommige instellingen met een ****, het **** en het onderwijs voor sociale promotie, de Infrastructuren, het Kleine ****, de ****, de ****, de voorwaarden voor de toekenning van de gelijkwaardigheid van diploma's en **** uit het buitenland, de "**** de Recherche et ****'**** supérieur ", de financiering van het universitair hoger onderwijs en het Onderzoek. - Errata type erratum prom. 18/07/2013 pub. 02/04/2015 numac 2015031210 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. 31/01/2014 pub. 02/04/2015 numac 2015201648 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015201740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Controleurs Werven (niveau B) voor Brussel Mobiliteit, (ANB15004). - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 maart 2015. De uiterste inschrijvingsdatu(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. To(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2015 wordt de heer Benjamin LEMAIRE vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 februa Bij koninklijk besluit van 5 maart 2015 wordt Mevr. Angélique GERARD vast benoemd in de klasse (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BORA, Muacheni, benoemd tot werkend lid bij genoemde Gewestelijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2015 numac 2015022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, worden benoemd tot leden van de Kamer van beroep die kenn(...)

document

type document prom. 05/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015035321 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^