Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juni 2014
gepubliceerd op 26 juni 2014

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003268
pub.
26/06/2014
prom.
13/06/2014
ELI
eli/besluit/2014/06/13/2014003268/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In artikel 16, derde lid, van de Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (Competitiviteitspactwet), wordt U gemachtigd om in een in Ministerraad overlegd besluit de parameters te bepalen die betrekking hebben op het aantal collectieve ontslagen, waarvoor het gewest aan de minister bevoegd voor Financiën een steunzone kan voorstellen, de maximale oppervlakte die de steunzone mag beslaan en het maximale bevolkingsaantal dat een steunzone mag bevatten. Daarnaast wordt U in artikelen 2758, § 1, eerste lid, en 2759, § 1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), hersteld respectievelijk ingevoegd door artikelen 18 en 19 van de Competitiviteitspactwet, gemachtigd om het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing vast te stellen.

In de Grondwet is evenwel in artikel 170, § 1, voorzien dat de essentiële elementen van een belasting, waaronder onder andere de belastingvrijstellingen en de belastingverminderingen zijn begrepen, aan de wetgevende macht toebehoren. In haar rechtspraak heeft het Grondwettelijk Hof gewezen dat van dit principe slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken voor zover de bevoegdheidsdelegatie uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is (arrest 68/99 van 17 juni 1999, overw. B.5.3), de delegatie verantwoord wordt door uitzonderlijke omstandigheden (arrest 100/2003 van 17 juli 2003, overw. B.11.2-3) en het door U genomen besluit binnen een redelijke door de wetgever bepaalde termijn wordt bekrachtigd (arrest 18/98 van 18 februari 1998, overw.B.9).

Aan deze door het Grondwettelijk Hof gewaarborgde voorwaarden is zonder de minste twijfel voldaan. Zo is de delegatie in artikel 16, derde lid, van de Competitiviteitspactwet en artikelen 2758, § 1, eerste lid, en 2759, § 1, eerste lid, WIB 92, ondubbelzinnig aan U verleend en bevatten de hierin opgenomen bepalingen de vereiste dat de door U genomen besluiten binnen een termijn van twee jaar door de Wetgevende Kamers moeten worden bekrachtigd.

De noodzakelijkheid van de uitdrukkelijke delegatie die de wetgever aan U heeft toegekend, werd reeds door de wetgever in de memorie van toelichting bij de Competitiviteitspactwet uitvoerig beargumenteerd : "Deze werkwijze is noodzakelijk gelet op het feit dat de onderhandelingen tussen de verschillende gewesten nog niet zijn afgerond met betrekking tot de invulling van de nieuwe regionale steunkaart 2014-2020 die dient te worden opgesteld op basis van de op 23 juli 2013 gepubliceerde richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020. Door het feit dat de regionale steunkaart die van kracht zal zijn bij de inwerkingtreding van deze wet, nog niet gekend is, is het voorbarig om in deze wet het aantal voorstellen op basis van een collectief ontslag zoals bepaald in deze wet die de gewesten kunnen doen, de oppervlakte en het maximaal bevolkingsaantal reeds vast te stellen, aangezien bij de opmaak van deze wet het onmogelijk in te schatten is welke mogelijkheid de gewesten zullen hebben om ook grote ondernemingen te laten gebruik maken van deze steunmaatregel.

Deze werkwijze is bovendien ook noodzakelijk gelet op het nakende einde van deze legislatuur en de periode van lopende zaken die aan dit einde voorafgaat. Indien deze wet zou worden opgesteld na de beëindiging van deze onderhandelingen, zou dit betekenen dat de stemming en dus ook de inwerkingtreding van dit ontwerp ten minste met zes maanden zou worden uitgesteld." De onderhandelingen tussen de verschillende gewesten met betrekking tot de invulling van de nieuwe regionale steunkaart 2014-2020 hebben ondertussen evenwel tot een akkoord geleid, waardoor de mogelijkheidsvoorwaarde is vervuld die noodzakelijk was alvorens de aan U gedelegeerde parameters konden worden vastgelegd.

Teneinde te garanderen dat de gewesten met de mogelijkheid tot voorstellen van deze steunzones een voor hen bruikbaar economisch instrument in handen krijgen, is ervoor gekozen hen ook te betrekken bij de opmaak van dit besluit. De in dit besluit opgenomen parameters zijn dus mede het gevolg van een constructief overleg tussen de gewesten en de federale regering, waarbij deze laatste ervoor kiest om rekening te houden met de prioriteiten en specificiteit van elk gewest afzonderlijk.

In antwoord op de verzuchting van de verschillende gewesten om maatwerk te kunnen afleveren, is er bij de opmaak van dit besluit voor gekozen om de gewesten niet in een te strak keurslijf te dwingen.

Hierdoor is er gekozen om te werken met een door U bepaalde oppervlakte die elk gewest kan aanwenden in geval van een collectief ontslag zoals bedoeld in artikel 16 van de Competitiviteitspactwet.

Naar gelang van de omstandigheden, de grootte en de gevolgen van een dergelijk collectief ontslag, zal het gewest dus over de mogelijkheid beschikken om respectievelijk een klein deel of een groter deel van haar mogelijks aan te wenden oppervlakte in te zetten.

Daarnaast wordt het aantal mogelijke collectieve ontslagen dat kan dienen als aanleiding voor het afbakenen van een zone beperkt tot vier.

Volgens de wetgever heeft de beperking betreffende het maximaal inwonersaantal als doel de gewesten te stimuleren om steunzones voor te behouden voor industrieterreinen en reconversiezones, door het moeilijk te maken deze zones in te zetten in sterk verstedelijkt gebied, zonder het onmogelijk te maken om deze steunzones in te zetten in bewoond gebied. Om dit te realiseren bepaalt dit besluit dat het totale inwonersaantal van alle door een gewest voorgestelde steunzones een maximum inwonersaantal per gewest niet mag overstijgen.

Met betrekking tot het vaststellen van het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing vermeldt de memorie van toelichting dat in elk geval de maximale steunintensiteit zoals bepaald in artikelen 13 en 15 van de Verordening (EG) Nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard, niet overschreden kan worden. Dit heeft tot gevolg dat het steunbedrag, in dit geval het vrijgestelde bedrag, nooit hoger mag zijn dan 10 pct. van de totale loonkost.

Om het maximale percentage te bepalen is het best om een situatie te simuleren waarop de bedrijfsvoorheffing maximaal en de werkgeversbijdrage minimaal is.

Veronderstel dat op een werknemer een loonkost drukt ten bedrage van 124,77 euro, en veronderstel dat hierin een minimale werkgeversbijdrage van 24,77 euro is begrepen en dat van zijn brutoloon van 100 euro de werknemersbijdrage ten bedrage van 13,07 euro en een maximale gemiddelde bedrijfsvoorheffing van 50 pct. ten bedrage van 43,476 euro (ofwel 50 pct. x 86,93 euro) wordt ingehouden.

Om te berekenen hoeveel steun door de diverse overheden mag worden verleend, dient 10 pct. berekend te worden van de totale loonkost met name 12,477 euro ( ofwel 10 pct. x 124,77 euro).

Om te vermijden dat het steunplafond van 10 pct. overschreden wordt, kan het vrijstellingspercentage dus niet hoger zijn dan 12,477/43,476 ofwel 28,70 pct.

Bij de berekening wordt uitgegaan van een maximale gemiddelde bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat voor lagere lonen met een lagere ingehouden bedrijfsvoorheffing, deze maximale steunintensiteit niet bereikt wordt en er dus nog een steunmarge bestaat voor gewestelijke maatregelen.

Om aan de gewesten voldoende ruimte te laten voor het implementeren van eigen maatregelen die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de toepassing van de in artikelen 2758 en 2759, WIB 92 bedoelde steunmaatregelen, wordt de federaal toegekende vrijstelling op 25 pct. gebracht. Voor een gemiddeld bruto maandloon van € 3.195 betekent dit dat de steunintensiteit ongeveer 5 % bedraagt.

Om het werkelijk effect van de maatregel na te gaan wordt bovendien bepaalt dat de minister van Financiën een jaar na de inwerkingtreding de criteria en het percentage zal evalueren teneinde binnen begrenzingen inzake toegelaten staatssteun te blijven. Deze evaluatie zal ter kennisname worden voorgelegd aan de Ministerraad.

In afwijking van het advies van de Raad van State wordt ervoor gekozen om het vrijstellingspercentage toch op te nemen in het artikel 953 van het KB/WIB 92 teneinde het voor belastingplichtigen eenvoudig te maken de voor hen relevante bepalingen terug te vinden. Het argument van de Raad van State dat het beter is om een vermenging van te bekrachtigen en niet te bekrachtigen bepalingen in één normatieve tekst te vermijden, gaat in het geval van het KB/WIB 92 niet op, aangezien in dit KB verschillende bepalingen zijn opgenomen die in geval van wijziging door de wetgever bekrachtigd moeten worden. Als voorbeeld kan verwezen worden naar de krachtens artikel 275, §§ 1 en 2, WIB 92 aan U gedelegeerde bevoegdheden die worden uitgeoefend in de artikelen 86 tot 95 van het KB/WIB 92 en die krachtens artikel 275, § 3, WIB 92 zo spoedig mogelijk moeten worden bekrachtigd door de Wetgevende Kamers.

Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum van inwerkingtreding van het eerste besluit dat de steunzones vastlegt in uitvoering van artikel 16, vierde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance. Deze inwerkingtreding laat toe een vaste datum te hebben voor het begin van het evaluatiejaar. In navolging van het advies van de Raad van State worden in dit artikel de woorden "heeft uitwerking" vervangen door de woorden "treedt in werking".

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar.

De Minister van Financiën, K. GEENS

ADVIES 56.010/3 VAN 7 MEI 2014 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 16 VAN DE WET HOUDENDE UITVOERING VAN HET PACT VOOR COMPETITIVITEIT, WERKGELEGENHEID EN RELANCE EN VAN ARTIKELEN 2758 EN 2759 VAN HET WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992' Op 8 april 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot uitvoering van artikel 16 van de wet houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 29 april 2014.

De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Kaat Leus, staatsraden, Jan Velaers en Johan Put, assessoren, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 7 mei 2014. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Voorafgaande opmerking 2. Rekening houdend met het ogenblik waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht van de regering op het feit dat de ontstentenis van de controle die het Parlement krachtens de Grondwet moet kunnen uitoefenen, tot gevolg heeft dat de regering niet over de volheid van haar bevoegdheid beschikt.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe uitvoering te geven aan artikel 16 van de wet `houdende uitvoering van het Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance' (1) (hierna : de Competitiviteitspactwet) en aan de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 92). Bij artikel 16, derde lid, van de Competitiviteitspactwet wordt de Koning gemachtigd om bij een in Ministerraad overlegd besluit de parameters te bepalen die betrekking hebben op het aantal collectieve ontslagen, waarvoor het gewest aan de minister bevoegd voor Financiën een steunzone kan voorstellen, de maximale oppervlakte die een steunzone mag beslaan en het maximale bevolkingsaantal dat een steunzone mag bevatten. Daarnaast wordt de Koning bij de artikelen 2758, § 1, eerste lid, en 2759, § 1, eerste lid, van het WIB 92, respectievelijk hersteld en ingevoegd bij de artikelen 18 en 19 van de Competitiviteitspactwet, gemachtigd om het percentage van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing vast te stellen.

Het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in de voormelde bepalingen.

Vormvereisten 4. De stellers van het ontwerp beroepen zich op verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 `waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard' (de "algemene groepsvrijstellingsverordening") om het ontwerp niet te hoeven aanmelden bij de Europese Commissie. De algemene groepsvrijstellingsverordening was oorspronkelijk geldig tot 31 december 2013. Die gelding werd evenwel verlengd tot 30 juni 2014.

Vanaf 1 juli 2014 wordt normaliter een nieuwe verordening van toepassing en zal moeten worden nagegaan of de vrijstelling van aanmelding die bestaat onder de huidige verordening ook nog toepassing kan vinden onder de nieuwe verordening en of in voorkomend geval alsnog niet tot aanmelding moet worden overgegaan.

Onderzoek van de tekst Aanhef 5. Aangezien de Raad van State niet om een spoedadvies is gevraagd, dient het zesde lid van aanhef, waarin op de hoogdringendheid wordt gewezen, te worden weggelaten. Artikel 6 6. De gemachtigde heeft verklaard dat het niet de bedoeling is om aan het te nemen besluit terugwerkende kracht te verlenen.De woorden "heeft uitwerking" dienen derhalve te worden vervangen door de woorden "treedt in werking".

Slotopmerkingen 7. Er wordt aan herinnerd dat krachtens artikel 16, derde lid, in fine, van de Competitiviteitspactwet (in verband met de artikelen 1 tot 3 van het ontwerp) en de artikelen 2758, § 1, eerste lid, in fine, en 2759, § 1, eerste lid, in fine, van het WIB 92 (in verband met artikel 4 van het ontwerp, dat strekt tot invoeging van een artikel 953 in het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992', hierna : KB/WIB 92), de Koning bij de Wetgevende Kamers, onmiddellijk indien ze in zitting zijn, zo niet bij de opening van de eerstvolgende zitting, een ontwerp van wet moet indienen tot bekrachtiging van de artikelen 1 tot 3 van het te nemen besluit en van artikel 953 van het KB/WIB 92. Met het oog op de transparantie van de rechtsorde en op de rechtszekerheid, dient een vermenging van te bekrachtigen en niet te bekrachtigen bepalingen - en dus van wetskrachtige en niet-wetskrachtige bepalingen - in één normatieve tekst te worden vermeden. Om diezelfde redenen is het af te raden te bekrachtigen bepalingen in te voegen in het KB/WIB 92, zodat artikel 4 van het ontwerp beter kan worden omgewerkt van een wijzigingbepaling van het KB/WIB 92 tot een autonome bepaling. (1) Deze wet is goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 22 april 2014 (Parl.St. Kamer nr. 53-3479/009) en ongewijzigd aangenomen door de Senaat op 24 april 2014 (Hand. Senaat, nr. 5-151), maar is op het moment dat dit advies wordt gegeven nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De griffier, G. Verberckmoes.

De voorzitter, J. Baert.

13 JUNI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, artikel 16, derde lid;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 2758, § 1, eerste lid, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten, en artikel 2759, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het KB/WIB 92;

Overwegende het akkoord tussen de verschillende gewesten met betrekking tot de invulling van de nieuwe regionale steunkaart 2014-2020 bedoeld in de door de Europese Commissie uitgevaardigde Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020, opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie van 23 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2014;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 56.010 van de Raad van State gegeven, op 7 mei 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, en op advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het in artikel 16, derde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, bedoelde maximum aantal gevallen van "collectieve ontslagen" wordt beperkt tot vier collectieve ontslagen.

Art. 2.De in artikel 16, derde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, vermelde maximale oppervlakte die een steunzone mag beslaan mag niet groter zijn dan 2 000 km² verminderd met de totale oppervlakte van de door het gewest voorgestelde steunzones waarvan de toepassingsperiode nog niet is verstreken en die niet vroegtijdig zijn stopgezet.

Art. 3.Het in artikel 16, derde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, vermelde maximaal bevolkingsaantal dat een steunzone mag bevatten mag niet hoger zijn dan 200 000 inwoners verminderd met het totale bevolkingsaantal van de door het gewest voorgestelde steunzones waarvan de toepassingsperiode nog niet is verstreken en die niet vroegtijdig zijn stopgezet.

Art. 4.In hoofdstuk II, afdeling IIbis, van het KB/WIB 92, wordt een artikel 953 ingevoegd, luidende : "

Art. 953.Het in artikel 2758, eerste lid, en in artikel 2759, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde percentage van de bedrijfsvoorheffing wordt vastgesteld op 25 pct.".

Art. 5.De minister bevoegd voor Financiën zal de in de artikelen 1 tot en met 3 vastgelegde criteria en het in artikel 4 bepaalde percentage een jaar nadat ze in werking getreden zijn, evalueren. Deze evaluatie zal ter kennisname worden voorgelegd aan de Ministerraad.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als het eerste besluit dat de steunzones vastlegt in uitvoering van artikel 16, vierde lid, van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance.

Art. 7.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014 (2de uitgave). Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, Belgisch Staatsblad van 31 december 2014 (1e uitgave).

^