Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2021
gepubliceerd op 18 maart 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021040924
pub.
18/03/2021
prom.
14/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/14/2021040924/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Er wordt een fiscaal voordeel ingevoerd voor bedrijven die hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan wat reglementair is bepaald.

Aangezien de maatregel tot doel heeft de werkgevers aan te moedigen om hun werknemers meer opleiding te verstrekken, worden opleidingen die reeds verplicht zijn gesteld door een wettelijke of reglementaire bepaling of door een collectieve arbeidsovereenkomst of enige andere gelijkaardige bepaling, niet beschouwd als in aanmerking komende opleidingen voor de toepassing van deze bepaling.

Indien de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75 pct. van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten in de Schatkist. In die zin werd een nieuw artikel 27512 ingevoegd in het WIB 92.

Dit besluit legt de modaliteiten vast die de werkgever moet vervullen om die vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten.

Net als voor de andere maatregelen inzake vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, zullen twee aangiftes in de bedrijfsvoorheffing moeten worden ingediend (aanvulling van artikel 952, § 1, derde lid, KB/WIB 92 met een bepaling onder 12° ). De tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing zal de volgende specifieke vermeldingen moeten bevatten: a) in het vak "aard der inkomsten": de code 64 (artikel 952, § 3, a, KB/WIB 92 en bijlage IIIbis KB/WIB 92, zoals gewijzigd bij artikel 2 van dit besluit);b) in het vak "belastbare inkomsten": het bedrag van de door de werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 27512, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waarop de aangifte betrekking heeft (artikel 952, § 3, b, 6°, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 1, b, van dit besluit);c) in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing": een negatief bedrag gelijk aan 11,75 pct.van het totaal van de in artikel 27512, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, bedoelde bezoldigingen van alle in artikel 27512, § 2, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werknemers. (artikel 952, § 3, c, 13°, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 1, c, van dit besluit).

In het kader van de toepassing van artikel 27512, WIB 92 zal de werkgever ook een aantal documenten ter beschikking moeten houden van de administratie (artikel 952, § 4, KB/WIB 92). Het gaat met name om een nominatieve lijst van de betrokken werknemers wie de werkgever een opleiding laat volgen als bedoeld in artikel 27512, § 3, WIB 92, waarbij voor elke beoogde werknemer de volledige identiteit, het nationaal nummer, de gevolgde opleiding, de data waarop de opleiding werd gevolgd, het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen als vermeld in artikel 27512, § 4, van de kalendermaand en het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing, moeten worden vermeld (punt XI van bijlage IIIter, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 3 van het besluit).

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021, net als artikel 13 van de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, dat artikel 27512 heeft ingevoerd in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. (artikel 4 van het besluit).

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

14 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 27512, § 6, ingevoegd bij de programmawet van 20 december 2020Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten; - artikel 300, § 1; - artikel 312;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende: - dat dit besluit de formaliteiten vastlegt die ondernemingen als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moeten vervullen in het kader van de toepassing van de nieuwe maatregel "vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de opleiding van werknemers (artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)"; - dat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de opleiding van werknemers bedoeld in artikel 13 van de programmawet van 20 december 2021 van toepassing is op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend; - dat dit besluit derhalve ook van toepassing moet zijn op de bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de bezoldigingen die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend door de betrokken ondernemingen; - dat de betrokken ondernemingen en de sociale secretariaten die desgevallend instaan voor de inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op de lonen die door de beoogde ondernemingen worden betaald of toegekend, ten spoedigste in kennis moeten worden gesteld van de inhoud van dit besluit; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 952, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 27 januari 2009, 31 juli 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, 19 juli 2018, 13 april 2019 en 29 augustus 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, derde lid wordt aangevuld met een 12°, luidende: "12° de werkgevers beoogd in artikel 27512, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, die bezoldigingen betalen of toekennen"; 2° paragraaf 3, b, wordt aangevuld met een 6°, luidend als volgt: "6° voor de in § 1, derde lid, 12°, bedoelde schuldenaars: de door de werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 27512, § 4, van hetzelfde Wetboek;". 3° paragraaf 3, c, wordt aangevuld met een bepaling onder 13°, luidende: "13° voor de in § 1, derde lid, 12°, bedoelde schuldenaars: een negatief bedrag gelijk aan 11,75 pct.van het totaal van de in artikel 27512, § 4, van hetzelfde Wetboek, bedoelde bezoldigingen van alle in artikel 27512, § 2, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werknemers.".

Art. 2.In bijlage IIIbis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203690 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde trimester van 2009, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, 19 juli 2018, 13 april 2019 en 29 augustus 2019, wordt tussen de code "62 startersjobs voor jongeren (Art. 27511, WIB 92)" en de code "80 steunzone (Art. 2758, § 1, vijfde lid, WIB 92)" een code ingevoegd, luidende: "64 opleiding van werknemers (art. 27512, § 1, WIB 92)".

Art. 3.Bijlage IIIter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 31 juli 2009, 23 maart 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, 19 juli 2018, 13 april 2019 en 29 augustus 2019, wordt aangevuld met een punt XI, luidende: "XI De in artikel 952, § 1, derde lid, 12°, bedoelde schuldenaars: Deze schuldenaars moeten een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin voor elke betrokken werknemer: - de volledige identiteit; - het nationaal nummer; - de gevolgde opleiding; - de data waarop de opleiding werd gevolgd; - het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen van de kalendermaand als vermeld in artikel 27512, § 4; - het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing.

Art. 4.Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 betaalde of toegekende bezoldigingen.

Art. 5.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Programmawet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten2 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2006 pub. 18/12/2006 numac 2006003580 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 25 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal sluiten, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 tot uitvoering van de wet van 7 december 2005 tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006023398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 21 DECEMBER 2006 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (Ed. 7).

Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007003332 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de uitvoering van de wet van 9 januari 2007 houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privéwoning type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 09/07/2007 numac 2007021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 1826 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders bedoeld in de wet van 12 april 1965 actief op het Belgisch grondgebied voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor opslag van aardgas en voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersinstallaties voor LNG, alsook voor hun uitbreidingen van installaties of nieuwe aardgasvervoersnetten voor de capaciteit bestemd voor doorvoer, noodzakelijk om de ontwikkeling op lange termijn van deze installaties toe te laten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 03/02/2009 numac 2009003049 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009018042 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van de bijen type koninklijk besluit prom. 27/01/2009 pub. 11/02/2009 numac 2009003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake de vrijstelling van rechten bij invoer en van accijns in het internationale reizigersverkeer sluiten, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203690 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009003326 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het derde trimester van 2009, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009.

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de datum van ingang van de mandaten uitgeoefend door de korpschefs van de Raad van State, krachtens artikel 223 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten0, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten1, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 (Ed. 1).

Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten3, Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten4, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015.

Koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten5, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2018.

Koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten6, Belgisch Staatsblad van.3 mei 2019.

Koninklijk besluit van 29 augustus 2019Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044541 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten7, Belgisch Staatsblad van 16 september 2019 (Ed. 1).

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^