Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2015
gepubliceerd op 17 juni 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem ecocheques (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015201873
pub.
17/06/2015
prom.
28/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 APRIL 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem ecocheques (sectie monteerders) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem ecocheques (sectie monteerders).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014 Sectoraal systeem ecocheques (sectie monteerders) (Overeenkomst geregistreerd op 28 oktober 2014 onder het nummer 123960/CO/111)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren.

Onder "werklieden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2.De ondernemingen die op basis van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (registratienummer 96949) of op basis van artikel 4, afdeling 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 (registratienummer 108611) of op basis van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 voor een andere invulling dan de ecocheque hebben gekozen volgens de in dat artikel vermelde procedure, blijven deze alternatieve regeling behouden.

Op deze ondernemingen is de huidige collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing.

Art. 3.Referteperiode Sinds 1 oktober 2010 wordt jaarlijks aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders ecocheques overhandigd ter waarde van in het totaal 250 EUR. De referteperiode begint op 1 oktober van het voorgaande jaar en eindigt op 30 september van het lopende jaar.

De maximale nominale waarde van de ecocheque bedraagt 10 EUR per ecocheque.

Art. 4.Prestaties en gelijkstellingen In de referteperiode wordt rekening gehouden met : - Alle effectief gepresteerde dagen; - Alle dagen die gelijkgesteld zijn op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 houdende de ecocheques; - Alle dagen van tijdelijke werkloosheid, onder dagen van tijdelijke werkloosheid wordt ook begrepen de dagen gedekt door uitkeringen voor "jeugdvakantie" en "seniorvakantie", conform de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid; - Alle dagen gedekt door een gewaarborgd loon; - Alle dagen afwezigheid ten gevolge van een arbeidsongeval; - Voor een periode beperkt tot in het totaal maximum 3 maanden bovenop de periode gedekt door het gewaarborgd loon, tijdens de referteperiode, alle dagen van afwezigheid ten gevolge van een ziekte en een ongeval van gemeen recht, voor zover er in de referteperiode minstens 1 dag gewaarborgd loon voor deze ziekte of dit ongeval van gemeen recht werd betaald.

Loopt dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval van gemeen recht ononderbroken door in een volgende referteperiode, dan wordt de resterende periode van maximum 3 maanden uitgeput; - Alle dagen ziekte beperkt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid gedurende maximum 3 opeenvolgende maanden; - De volledige periode van vaderschapsverlof.

Art. 5.Pro rata toekenning Voor de arbeiders die deeltijds tewerkgesteld zijn, wordt het bedrag van 250 EUR aangepast in functie van de tewerkstellingsbreuk.

Deze tewerkstellingsbreuk is de verhouding tussen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de betrokken arbeider en de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse arbeider.

Voor arbeiders die niet gedurende de ganse respectievelijke referteperiodes door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn, wordt het bedrag van 250 EUR pro rata de periode van hun tewerkstelling toegekend.

Art. 6.Uitzendkrachten Met betrekking tot de uitzendkrachten geldt deze mutatis mutandis conform artikel 10 van de wet van 24 juli 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling sluiten inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers aan werkgevers ten volle met betrekking tot het voordeel van de sectorale ecocheque.

Art. 7.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 (registratienummer 96949), artikel 28 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2011 betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 (registratienummer 108611) en artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek II -Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017010461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek III Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017011425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de codex over het welzijn op het werk sluiten.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^