Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2021

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen : - Mevr. Lauwereys H.; - Mevr. - Mevr. M'Rabet S.; - Mevr. Verstappen A.; Deze besluiten treden in werking op de datum van d(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021020733
pub.
06/04/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen : - Mevr. Lauwereys H.; - Mevr. Meyskens M.; - Mevr. M'Rabet S.; - Mevr. Verstappen A.;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 18/03/2021 numac 2021040924 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27512 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 22/03/2021 numac 2021020589 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn geneesmiddelen af te leveren binnen het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 24/03/2021 numac 2021030714 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 29/03/2021 numac 2021030781 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 22, § 1, f), van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 14/03/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021201701 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor de DAWN Camostat-studie sluiten wordt Mevr. Lemmens A. definitief benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Brussel;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 oktober 2020;

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, de heer Plas S., assistent bij deze rechtbank, afdeling Oudenaarde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 mars 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, de heer Sibille L.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, Mevr. Sools F.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 17 maart 2021, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket van het hof van beroep Gent : - De heer Moors J.; - Mevr. Van Der Elst T.;

Deze besluiten treden in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, de heer Bierebeeck Y., assistent bij dit parket, afdeling Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van secretaris bij het parket Halle-Vilvoorde, Mevr. Jacobs E.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attache bij het parket Brussel, Mevr. Van Aerschot S.;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 21 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021020377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de wijziging van een bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2019 met registratienummer 155420/CO/301.01 type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 07/04/2021 numac 2021200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021020382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers entrainers type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021030386 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC in uitvoering van artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021030440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/03/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021030417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden sluiten, is benoemd in de graad van secretaris bij arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, de heer Van Linthoudt M., assistent bij dit auditoraat;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^