Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 maart 2021
gepubliceerd op 31 maart 2021

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling

bron
federaal instituut duurzame ontwikkeling
numac
2021030815
pub.
31/03/2021
prom.
17/03/2021
ELI
eli/besluit/2021/03/17/2021030815/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 4, § 2, vervangen bij de wet van 30 juli 2010 ;

Gelet op het advies van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO), gegeven op 17 december 2020 ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2021 ;

Gelet op het advies 57.074/1 van de Raad van State, gegeven op 03 maart 2015 en het advies 68.809/1 gegeven op 04 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de ervaringen van de afgelopen raadplegingen van de bevolking en de keuze van de ICDO om te focussen op de communicatie naar de betrokken partijen via de communicatiekanalen van de Minister, de dienst en van de Federale Staat ;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder : 1° "voorontwerpplan" : het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling;2° "dienst" : het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling opgericht door het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011144 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister sluiten houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister ;3° "raadpleging" : de raadpleging van de bevolking over het voorontwerpplan.

Art. 2.De raadpleging wordt aangekondigd uiterlijk één week vóór het begin ervan in het Belgisch Staatsblad. Daarna wordt ze aangekondigd via de communicatiekanalen van de Minister, van de dienst en van de Federale Staat.

Art. 3.Gedurende de termijn van de raadpleging wordt het voorontwerpplan toegankelijk gemaakt via internet en is een kopie te verkrijgen op aanvraag bij de dienst.

Art. 4.De opmerkingen op het voorontwerpplan dienen ten laatste zestig dagen na de datum van het begin van de raadpleging op de dienst toe te komen, hetzij via de post, hetzij langs elektronische weg. Het adres wordt vermeld in de aankondiging van de raadpleging.

Art. 5.De opmerkingen dienen schriftelijk of langs elektronische weg geformuleerd te worden met een duidelijke vermelding van de auteur en zijn adres en verwijzing naar de specifieke titel of passage uit het voorontwerpplan waarop ze betrekking hebben.

Art. 6.De Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, Z. KHATTABI

^