Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 maart 2021

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 17/03/2021 pub. 30/03/2021 numac 2021201324 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister 17 MAART 2021. - Herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (2) FILIP, Koning der Belgen, A(...) De Kamers hebben, in de door artikel 195 van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij be(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 01/04/2021 numac 2021030684 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van sommige leden van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030815 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene regels van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/03/2021 pub. 31/03/2021 numac 2021030824 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021040989 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en van ontvangsten type ministerieel besluit prom. 17/03/2021 pub. 06/04/2021 numac 2021201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende oprichting van het Tussenoverlegcomité en van Basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité XI voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2021 pub. 08/04/2021 numac 2021041146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van artikel 35ter van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

erratum

type erratum prom. 17/03/2021 pub. 19/04/2021 numac 2021030984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en van ontvangsten. - Erratum
^