Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 28 december 2006

Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011571
pub.
28/12/2006
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2006011571/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindendverklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid op artikel 42;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen bindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 3.Onze minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Bijlage Beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Artikel 1.Artikel 6, § 2, van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, wordt vervangen als volgt : « § 2. In afwijking van artikel 12, is de verantwoordelijke van het jeugdhuis gemachtigd de vastgestelde billijke vergoeding jaarlijks en vooraf, op de volgende wijze te betalen, exclusief BTW : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Basisindex december 1998.

Geïndexeerde tarieven voor het refertejaar 2001. ».

Art. 2.Artikel 7, § 1, van dezelfde beslissing, wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.Tarieven polyvalente zalen. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 5, wordt de verantwoordelijke van de zaal gemachtigd de forfaitair vastgestelde billijke vergoeding jaarlijks en vooraf, op de volgende wijze te betalen, exclusief BTW : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Basisindex december 1998.

Geïndexeerde tarieven voor het refertejaar 2001. ».

Art. 3.Artikel 28 van dezelfde beslissing wordt vervangen als volgt : «

Art. 28.De onderhavige beslissing wordt aangenomen voor een onbepaalde duur.

De tarieven beoogd in artikel 5 gelden vanaf 8 juli 1996. Voor de personen beoogd in artikel 5 die hun activiteit aangevangen hebben voor 1 januari 1998, zal de billijke vergoeding, verschuldigd voor de periode van 8 juli 1996 tot 31 december 1997, forfaitair verminderd worden tot 50 % van de jaarlijkse billijke vergoeding voorzien in artikel 5.

De tarieven beoogd in artikelen 6 en 7 gelden vanaf 1 januari 2007 tot 31 december 2007.

De tarieven beoogd in artikel 8 gelden vanaf 1 januari 1999 tot 31 december 2007.

De tarieven beoogd in de artikelen 9 en 10 gelden vanaf 1 december 2001. ». Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 21 december 2006 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 december 2006 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

^