Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering
gepubliceerd op 21 oktober 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de databank Brownfieldconvenanten en de databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen

bron
vlaamse overheid
numac
2022015643
pub.
21/10/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de databank Brownfieldconvenanten en de databank steunzones als authentieke geografische gegevensbronnen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: -het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, artikel III.66, § 1, artikel III.67, § 1 en artikel III.68, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 2 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/07/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021275 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 type decreet prom. 02/07/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021558 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (1) sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid heeft een voorstel gedaan op 21 april 2022. - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 14 juni 2022.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het GDI- decreet van 20 februari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen sluiten; - het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009035479 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 houdende vaststelling van de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken in uitvoering van het artikel 138 van het Gemeentedecreet en 134 van het Provinciedecreet sluiten houdende de uitvoering van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De databank met de gegevens over Brownfieldconvenanten, vermeld in artikel 3, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2007 pub. 29/10/2007 numac 2007036847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten sluiten betreffende de informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten, wordt erkend als authentieke gegevensbron als vermeld in artikel III.66, § 1, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Art. 2.De databank met steunzones als vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, wordt erkend als authentieke gegevensbron als vermeld in artikel III.66, § 1, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten.

Art. 3.Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt aangewezen als de beheersinstantie, vermeld in artikel III.67, § 1, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, van de authentieke gegevensbronnen, vermeld in artikel 1 en 2 van dit besluit.

In het eerste lid wordt verstaan onder Agentschap Innoveren en Ondernemen: het Agentschap Innoveren en Ondernemen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005036383 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Agentschap Economie sluiten aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Art. 4.Ter uitvoering van artikel III.68, eerste lid, van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten is de verplichting van de overheidsinstanties, vermeld in artikel III.65, § 2, van het voormelde decreet, om de gegevens conform artikel III.68 van het voormelde decreet op te vragen bij de authentieke gegevensbronnen, vermeld in artikel 1 en 2 van dit besluit, van toepassing vanaf 1 juni 2023.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, en de Vlaamse minister, bevoegd voor economie, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juli 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, J. BROUNS

^