Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2022
gepubliceerd op 15 februari 2022

Koninklijk besluit tot verduidelijking van de impact van het einde van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de in het Vlaamse en Waalse Gewest gelegen steunzones

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020284
pub.
15/02/2022
prom.
09/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verduidelijking van de impact van het einde van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de in het Vlaamse en Waalse Gewest gelegen steunzones


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 2015, 18 december 2015, 30 juli 2018 en 4 mei 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft;

Overwegende dat dit besluit louter beoogt de impact van de beëindiging van de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op de koninklijke besluiten die de steunzones afbakenen, te verduidelijken, zonder hierbij nieuwe steunzones af te bakenen, waardoor dit besluit op zich geen enkele nieuwe budgettaire weerslag heeft;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat: - de toepassingsperiode van de Belgische regionale steunkaart op 31 december 2021 is verstreken; - deze Belgische regionale steunkaart niet tijdig is vervangen door een nieuwe regionale steunkaart en een eventuele nieuwe regionale steunkaart niet retroactief in werking zal treden; - de huidige koninklijke besluiten die de steunzones afbakenen in het Vlaamse en het Waalse Gewest geen regels voorzien die anticiperen op de afloop van de toepassingsperiode van de regionale steunkaart; - hierdoor rechtsonzekerheid ontstaat die de toepassing van deze maatregel sterk hindert; - deze rechtsonzekerheid zo snel mogelijk moet worden weggenomen; - om in overeenstemming te blijven met de staatssteunregels moet worden verduidelijkt dat de delen van de steunzones die tot 31 december 2021 samenvielen met de op de regionale steunkaart afgebakende steungebieden en hierdoor behoorden tot de A-groep, zoals bedoeld in artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, vanaf 1 januari 2022 behoren tot de B-groep zoals bedoeld in datzelfde artikel 16; - dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden bekendgemaakt;

Op de voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, van het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 2017, 21 november 2018, en 2 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bijlage 2B" vervangen door de woorden "bijlage 2B of bijlage 2B/1";b) in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "bijlagen 2A en 2B" vervangen door de woorden "bijlagen 2A, 2B en 2B/1";c) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "bijlage 3B" vervangen door de woorden "bijlage 3B of bijlage 3B/1";d) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "bijlagen 3A en 3B" vervangen door de woorden "bijlagen 3A, 3B en 3B/1".

Art. 2.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 2A, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017040194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten, vervangen als volgt: "Bijlage 2B/1 - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 3.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 3A, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017040194 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 28 april 2015 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Vlaamse Gewest betreft, en tot vaststelling van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier sluiten, vervangen als volgt: "Bijlage 3B/1 - bedrijventerreinen, bedrijvencentra, incubatoren en brownfieldprojecten die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 4.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft sluiten tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, wat het Waalse Gewest betreft, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "bijlage 1B" vervangen door de woorden "bijlage 1B of 1B/1";b) in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "bijlage 2B" vervangen door de woorden "bijlage 2B of 2B/1";c) in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "bijlage 3B" vervangen door de woorden "bijlage 3B of 3B/1";d) in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden " zich bevinden" vervangen door de woorden "zich niet bevinden" en worden de woorden "bijlage 4A" vervangen door de woorden "bijlage 4B".

Art. 5.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 1A vervangen als volgt: "Bijlage 1B/1 - kadastrale percelen die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 6.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 2A vervangen als volgt: "Bijlage 2B/1 - kadastrale percelen die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 7.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 3A vervangen als volgt: "Bijlage 3B/1 - kadastrale percelen die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 8.In hetzelfde koninklijke besluit wordt het opschrift van bijlage 4A vervangen als volgt: "Bijlage 4B - kadastrale percelen die zich niet bevinden in een steungebied opgenomen in de regionale steunkaart (Groep B)".

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022 en is van toepassing op de vanaf die datum ingediende formulieren.

Art. 10.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^