Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2012
gepubliceerd op 29 januari 2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

bron
vlaamse overheid
numac
2013200358
pub.
29/01/2013
prom.
21/12/2012
ELI
eli/besluit/2012/12/21/2013200358/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikelen 2, tweede lid, 4/1 tot 4/3, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, 79, tweede lid, 114, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, 115, tweede lid, 150, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, 151, tweede lid, 186, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, 187, tweede lid, 229, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, 230, tweede lid, en 272, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 oktober 2012;

Gelet op advies 52.331/3 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005036382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten wordt een hoofdstuk IV/1, dat bestaat uit artikelen 7/1 tot en met 7/3, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IV/1. Wijziging van de gebiedsomschrijving van erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen Art. 7/1.

Om de gebiedsomschrijving van erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen te kunnen wijzigen, moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag met een ter post aangetekende brief indienen bij de Vlaamse Regering.

Het dossier voor de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen en stukken bevatten : 1° de beslissing volgens de eigen regelgeving van de eredienst in kwestie, waarbij de gebiedsomschrijving van de volgens die eigen regelgeving erkende entiteit van de eredienst wordt gewijzigd;2° een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke en de voorgestelde wijziging van de gebiedsomschrijving, voor zover mogelijk met plan;3° een motivering door de aanvrager voor de wijziging van de gebiedsomschrijving;4° het advies van het bestuursorgaan van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap;5° de opgave van alle gemeenten of provincies die bijdragen aan het budget van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, met vermelding van de eventuele verdeelsleutel. Art. 7/2. § 1. De Vlaamse Regering stuurt een afschrift van de aanvraag aan de minister van Justitie. § 2. Voor de Vlaamse Regering haar beslissing neemt over de wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, wint ze het advies in van de gemeenteraden of de provincieraden, vermeld in artikel 7/1, tweede lid, 5°.

Als de gemeenteraad of provincieraad zijn advies niet naar de Vlaamse Regering heeft gestuurd binnen een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse Regering hem de vraag om advies heeft toegezonden, wordt de gemeenteraad of de provincieraad geacht een gunstig advies over de wijziging van de gebiedsomschrijving te hebben uitgebracht.

Art. 7/3.

Het besluit van de Vlaamse Regering bevat in voorkomend geval de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de openbare besturen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen, na het inwinnen van hun advies ter zake.

De Vlaamse Regering brengt, met een ter post aangetekende brief, de aanvrager op de hoogte van dat besluit. Ze stuurt ook een afschrift ervan aan de minister van Justitie, aan de betrokken erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap en, naargelang van het geval, aan de betrokken gemeenten of provincies;".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/2, dat bestaat uit artikel 7/4 tot en met 7/6, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IV/2. Samenvoeging van twee of meer erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen Art. 7/4.

Om twee of meer erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen samen te kunnen voegen, moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag met een ter post aangetekende brief indienen bij de Vlaamse Regering.

Het dossier voor de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen en stukken bevatten : 1° de beslissing volgens de eigen regelgeving van de eredienst in kwestie, waarbij de erkenning van de entiteit of entiteiten van de eredienst, toegekend volgens die eigen regelgeving, wordt opgeheven en waarbij die entiteit of entiteiten worden samengevoegd met een andere erkende entiteit;2° een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving van de samen te voegen plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen en de gebiedsomschrijving van de samengevoegde plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap(pen), voor zover mogelijk met plan;3° een motivering van de samenvoeging door de aanvrager;4° het advies van het bestuursorgaan van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen;5° de opgave van alle gemeenten of provincies die bijdragen aan het budget van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, met vermelding van de eventuele verdeelsleutel;6° een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen, op basis van de laatste jaarrekening en eventueel aangevuld met mogelijke latere wijzigingen. Art. 7/5. § 1. De Vlaamse Regering stuurt een afschrift van de aanvraag aan de Minister van Justitie. § 2. Voor de Vlaamse Regering haar beslissing neemt over de wijziging van de gebiedsomschrijving van de erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschap, wint ze het advies in van de gemeenteraden of de provincieraden, vermeld in artikel 7/4, tweede lid, 5°.

Als de gemeenteraad of provincieraad zijn advies niet naar de Vlaamse Regering heeft gestuurd binnen een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse Regering hem de vraag om advies heeft toegezonden, wordt de gemeenteraad of de provincieraad geacht een gunstig advies over de wijziging van de gebiedsomschrijving te hebben uitgebracht.

Art. 7/6.

Het besluit van de Vlaamse Regering bevat in voorkomend geval de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de openbare besturen die betrokken zijn bij grensoverschrijdende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen, na het inwinnen van hun advies ter zake. Dat besluit bevat daarnaast de geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de samen te voegen erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen.

De Vlaamse Regering brengt, met een ter post aangetekende brief, de aanvrager op de hoogte van dat besluit. Ze stuurt ook een afschrift ervan aan de minister van Justitie, aan de betrokken erkende plaatselijke kerk- of geloofsgemeenschappen en, naargelang van het geval, aan de betrokken gemeenten of provincies.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/3, dat bestaat uit artikel 7/7 tot en met 7/9, ingevoegd, dat luidt als volgt : "Hoofdstuk IV/3. Opheffing van de erkenning van annexe-kerken en kapelanijen Art. 7/7.

Om de erkenning van een annexe-kerk of een kapelanij te kunnen opheffen, moet het bisdom een gemotiveerde aanvraag met een ter post aangetekende brief indienen bij de Vlaamse Regering.

Het dossier voor de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen en stukken bevatten : 1° een motivering door het bisdom voor de opheffing van de erkenning;2° het besluit tot erkenning van de annexe-kerk of kapelanij;3° het advies van het bestuursorgaan van de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert;4° een opgave van alle gemeenten die bijdragen aan het budget van de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert. Art. 7/8.

Voor de Vlaamse Regering haar beslissing neemt over de opheffing van de erkenning van de annexe-kerk of kapelanij, wint ze het advies in van de gemeenteraden, vermeld in artikel 7/7, tweede lid, 4°.

Als de gemeenteraad zijn advies niet naar de Vlaamse Regering heeft gestuurd binnen een termijn van vier maanden nadat de Vlaamse Regering hem de vraag om advies heeft toegezonden, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies over de opheffing van de erkenning van de annexe-kerk of kapelanij te hebben uitgebracht.

Art. 7/9.

De Vlaamse Regering brengt, met een ter post aangetekende brief, het bisdom op de hoogte van haar besluit. Ze stuurt ook een afschrift ervan aan de betrokken gemeenten en aan de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 5.De aanvragen tot erkenning van een wijziging van een gebiedsomschrijving of een samenvoeging van kerk- of geloofsgemeenschappen en de aanvragen tot opheffing van een erkenning van een annexe-kerk of kapelanij, ingediend voor de inwerkingtreding van dit besluit en waarvoor nog geen erkenning of opheffing van de erkenning is verleend, worden geacht te zijn ingediend op grond van dit besluit. In geval van onvolledigheid wordt het aanvraagdossier voor aanvulling aan de aanvrager teruggezonden.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

^