Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 september 2018
gepubliceerd op 26 oktober 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

bron
vlaamse overheid
numac
2018014428
pub.
26/10/2018
prom.
21/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/21/2018014428/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en vijfde lid, artikel 60 en 61;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2018;

Gelet op advies 63.936/1/V van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1.In artikel 7, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlagen XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt de zinsnede "vanaf 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag werd ingediend" vervangen door de zinsnede "vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag is ingediend".

Art. 2.Aan artikel 34/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Het tweede lid is niet van toepassing als de initiatiefnemer van de dienst die zijn erkenning wil overdragen, lid is van de rechtspersoon waaraan de erkenning wordt overgedragen en vertegenwoordigd is in het bestuur van die rechtspersoon.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 3.In artikel 6, § 1, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt het jaartal "2017" vervangen door het jaartal "2021".

Art. 4.In artikel 15, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "III," opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 5.Aan artikel 1 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 05/04/2016 numac 2016035400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, wordt een punt 28° toegevoegd, dat luidt als volgt : "28° kraamzorg: de gezinszorg of aanvullende thuiszorg voor de moeder, het kind en hun gezin, in de periode van een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de bevalling.".

Art. 6.In artikel 4, A, 1°, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, 12 oktober 2012 en 13 mei 2016, wordt tussen het woord "indiceert" en de woorden "de behoeften van de gebruiker" de zinsnede ", behalve bij kraamzorg," ingevoegd.

Art. 7.In artikel 4, B, 2°, g), van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 11/04/2011 numac 2011035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen sluiten, worden de zinsnede "door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" en de zinsnede "op basis van de overgangsmaatregelen, vermeld in artikel 3, § 1 of § 2, of artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige" opgeheven.

Art. 8.In artikel 14, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2017 en tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017 sluiten, wordt het bedrag "3.674.025,87 euro" vervangen door het bedrag "3.668.676,79 euro".

Art. 9.In artikel 15/2, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlagen XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2018, wordt het bedrag "6.381.080,08 euro" vervangen door het bedrag "6.376.560,14 euro".

Art. 10.In artikel 15/3, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlagen XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2018, wordt het bedrag "947.110,63 euro" vervangen door het bedrag "946.401,23 euro".

Art. 11.In artikel 30/1 van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013036230 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bezwaarprocedures in diverse besluiten van de Vlaamse Regering wat betreft kinderopvang en interlandelijke adoptie sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, 24 april 2015, 27 mei 2016 en 2 juni 2017, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt : " § 1. Voor de maatregel eindejaarspremie wordt een budget van 1.720.049,84 euro verdeeld tussen de erkende private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.".

Art. 12.In artikel 31, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 11/07/2017 numac 2017030426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2017 en tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft het bedrag voor de maatregel werkdrukvermindering, eindejaarspremie en managementondersteuning voor het jaar 2017 sluiten, wordt het bedrag "2.037.153,72 euro" vervangen door het bedrag "2.042.502,80 euro". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 13.Aan artikel 1 van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 december 2011, 5 oktober 2012, 25 april 2014 en 26 februari 2016, wordt een punt 17° toegevoegd, dat luidt als volgt : "17° kraamzorg: de logistieke hulp voor de moeder, het kind en hun gezin, in de periode van een maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot drie maanden na de bevalling.".

Art. 14.In artikel 3, A, 1°, van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 en 13 mei 2016, wordt tussen het woord "indiceert" en de zinsnede "conform artikel 43" de zinsnede ", behalve bij kraamzorg," ingevoegd. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 15.In artikel 1 van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 2° en punt 3°, opgeheven door het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, worden opnieuw opgenomen in de volgende lezing : "2° vrijwilliger: een natuurlijke persoon die een activiteit als vermeld in artikel 3, 1°, van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van vrijwilligers, verricht; 3° verenigingswerker: een natuurlijke persoon die een activiteit als vermeld in artikel 2, 1°, van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, verricht;"; 2° aan punt 6° worden de woorden "of verenigingswerkers" toegevoegd.

Art. 16.In artikel 5 van bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012, 7 december 2012 en 17 maart 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt A wordt punt 2° vervangen door wat volgt : "2° de dienst voldoet aan de bepalingen van de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de rechten van vrijwilligers sluiten betreffende de rechten van vrijwilligers, de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en het decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;"; 2° in punt A, 11°, worden de woorden "en de vrijwilliger" vervangen door de zinsnede ", de vrijwilliger en de verenigingswerker";3° in punt B, 3°, wordt het woord "vrijwilligers" vervangen door de woorden "vrijwilligers en verenigingswerkers";4° in punt B, 4°, worden de woorden "en vrijwilligers" vervangen door de zinsnede ", vrijwilligers en verenigingswerkers";5° in punt B, 5°, worden de woorden "en de vrijwilligers" vervangen door de zinsnede ", de vrijwilligers en de verenigingswerkers";6° in punt B, 6°, worden de woorden "en vrijwilligers" vervangen door de zinsnede ", vrijwilligers en verenigingswerkers";7° in punt C, 13°, worden de woorden "en vrijwilligers" vervangen door de zinsnede ", vrijwilligers en verenigingswerkers".

Art. 17.Artikel 8 van bijlage III bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Slotbepalingen

Art. 18.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018, met uitzondering van artikel 8 tot en met 12, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2018.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 september 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^