Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2018

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 10/10/2018 numac 2018012628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven en de nadere regels betreffende de aanvragen en de betalingen van door de federale politie uitgevoerde uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013989 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 4, van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 02/10/2018 numac 2018014043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk reglement van de opvangstructuren type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019200212 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/09/2018 pub. 25/02/2021 numac 2021040236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vastlegging van het huishoudelijk reglement van de opvangstructuren. - Duitse vertaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013988 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende het duurzame beheer van stikstof in de landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018014204 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of Global Health als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven, de transnationale Universiteit Limburg en de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014257 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, wat betreft het planologisch attest voor historisch gegroeide tuincentra type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage X bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014427 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018014428 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018032398 bron vlaamse overheid 21 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 21 (...) type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 13/11/2018 numac 2018040745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels voor het toekennen van een sociale toeslag

erratum

type erratum prom. 21/09/2018 pub. 10/01/2019 numac 2018015614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - Erratum
^