Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2012012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van de barema's in toepassing van het raamakkoord van 7 juli 2006 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2012012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de tenuitvoerlegging van het algemeen project "jongerenbanen" - kinderopvang in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit logistiek, onderhoud en verwerking van bijproducten van de staalindustrie, gelegen op het grondgebied van Châtelet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële voertuigen, combinaties, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw gelegen op het grondgebied van Beerse en die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk (P.S.C. 149.02) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de toeleveringsbedrijven van autoglas, gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 09/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2012207310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 11/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van deze uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013009052 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Tielt, Mevr. Mostrey, I., voorlopig benoemd griffier bij d Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de publicatie in het Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013018023 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2010 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/01/2013 numac 2013022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen toegekend aan ambtenaren van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde voeders type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013035075 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 januari 2013 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. § 1. Worden benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : - Mevr. Beeckmans Mieke , adjunct van de directeur bij het Vl(...) Ranginneming : 08.04.2012 - De heer Lapeirre Dirck (Bavikhove, 21.12.1946), adjunct van de direc(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200543 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2013 is Mevr. Gobert, Th., rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt, op haar verzoek gemachtigd om haar ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 is Mevr. Buyse, T., rechter in de rechtbank van eers(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013009036 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200425 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 4 december 2012, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap EPUR in Grâce-Hollogne onder de handels Bij ministerieel besluit van 4 december 2012, dat in werking treedt op de datum van bekendmakin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2012207527 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2012 van 6 december 2012 Rolnummer : 5288 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 180, 1°, juncto artikel 220, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt, rechter J.-P. Snappe, waarnemend(...) type arrest prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2012207632 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2012 van 13 december 2012 Rolnummer : 5255 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2262bis, § 1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. He samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter M. Bossuyt, en de rechters(...) type arrest prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200233 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 Rolnummer 5489 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingesteld door Geor Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-v(...)

decreet

type decreet prom. 29/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de bepalingen betreffende de bijdrage in de kosten voor het gebruik van de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen van de personeelsleden van het hoger onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij schoolradio's worden toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2012-2013, van een afwijking van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013031037 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, voor het schooljaar 2013-2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200236 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 20 juli 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag « Pêche en famille » georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 1, § 2, van Verordening nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013003018 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De overdracht zal plaatsvinden op 21 januari 2013. Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 ju(...) type overeenkomst prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013003017 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank De overdracht zal plaatsvinden op 21 januari 2013. Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 ju(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Synatom heeft de nietigverklaring gevorderd van het Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013018052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Ludovicus WOUTERS en Maria VAN STAEYEN, die beiden woonpla Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 207.336/X-15.280. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013018051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Tonny DEMUYTERE, Steven VANDENABEELE, Stefaan DECRAENE en Nico RIGOLLE, die allen woonplaats kiezen(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013018054 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Andrée DE ROY en de heer Jacques VERELST hebben de n Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200389 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 december 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 december 2012, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5540 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200388 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2012, heeft de CVBA Die zaak is ingeschreven onder nummer 5537 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erratum

type erratum prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013029080 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique » Samenstelling van het Bestuur voor 2013 Voorzitter : Otte, Jean-Bernard, emeritus hoogleraar van de « Université Catholique de Louvain », Kapellelaan 273, 1950 Kraainem. Vast Secretaris : Fer Eerste ondervoorzitter : Boniver, Jacques, emeritus hoogleraar van de « Université de Liège », r(...)

document

type document prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig technische controleur veiligheid consumenten (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12218) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013009024 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, wordt de heer Wim SAMSON, met ingang van 1 oktober 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt De heer Martin GIGOUNON vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginn Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt De heer Ivan FREEMAN vast benoemd in de klasse(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013000061 bron raad van state Een mandaat van Franstalig assessor is te begeven bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State. - Verlenging In het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2012 werd de vacature van een mandaat van assessor van de Franse taalrol bij de afdeling We De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rech(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Addendum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013, pagina 3283, van de vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en va « In toepassing van artikel 63 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerech(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 12 . Zeven van deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad(...) - te Turnhout : 1; - te Hasselt : 1 (vanaf 1 oktober 2013); - te Nijvel : 1 (vanaf 1 septembe(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013031036 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanwerving Bij besluit van 17 januari 2013, heeft de **** **** Regering de ***** aangeworven in de graad van onderluitenant binnen de **** ****.

document

type document prom. -- pub. 29/01/2013 numac 2013200424 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directrice-generaal van 7 mei 2012 is de heer Freddy Rosy, eerste attaché, pensioengerechtigd vanaf 1 maart 2013. Bij besluit van de directrice-generaal van 7 mei 2012 is de heer Paul Van Damme, directeur, pe Bij besluit van de directrice van 21 september 2012 is de heer Jean-Pierre Debauve, eerste atta(...)
^