Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2012 pub. 05/07/2013 numac 2013000442 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijzigingen van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie en houdende vaststelling van een overgangsregeling met betrekking tot de hervorming van het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen type wet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013200861 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en voor de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoerders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het brugpensioen op 56 jaar mits 40 jaren beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdscheques type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen van de slagers type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2012012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap en gesubsidieerd door de "Dienstelle für Personen mit Behinderung" type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van arbeiders in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012012147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1971 over de syndicale waarborgen en van zijn toepassingsreglement type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 13/03/2013 numac 2012206363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en innovatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale vorming voor de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag vanaf 60, 58 en 56 jaar en het halftijds brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het statuut van de vakbondsafvaardiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en de namiddagpremie type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2012206440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het conventioneel brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2012206803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956 type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 16/01/2013 numac 2013011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013011022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013014012 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 01/12/2017 numac 2017040850 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2012 pub. 27/01/2023 numac 2023030135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012003373 bron federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036265 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2013011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013021011 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2007 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor onroerende goederen » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders als vergoeding voor de begeleiding van kinderen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202469 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 03/05/2013 numac 2013202468 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

decreet

type decreet prom. 21/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012036269 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 257, 258 en 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 7 van het decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008, wat de vermindering van de onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen betreft type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036282 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036306 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type decreet prom. 21/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035030 bron vlaamse overheid Decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit type decreet prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035036 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013035061 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, de notulen en de verklaringen, ondertekend in Brussel op 2 maart 2012 type decreet prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013035167 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXII

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031050 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031051 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met :1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 en gewijzigd door het Protocol gedaan te Parijs op 24 juni 2009,2° het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Washington op 30 april 2007, en 2° het Protocol tot wijziging van de Luchtvervoerovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 24 juni 2010 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031053 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2013 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2013 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031055 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031058 bron brussels hoofdstedelijk gewest 21 DECEMBER 2012 - Ordonnantie tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031059 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met de Slotakte, ondertekend te Brussel op 9 december 2011 (1)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012036314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opstelling van een frequentieplan en de vaststelling van frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke en lokale radio-omroepen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036305 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen en van bijlagen XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013027008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029118 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en voor de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 25/02/2013 numac 2013029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 27 juni 2012 betreffende de oprichting en de werkingsregels van het Bemiddelingsbureau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 01/03/2013 numac 2013029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vierde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2013 tot en met 2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 25 oktober 2012 betreffende de oproep tot kandidaten voor de benoeming in vast verband of voor de aanwijzing in tijdelijk verband in een definitief of tijdelijk vacant geworden betrekking voor een periode van meer dan vijftien weken in een selectieambt van directiesecretaris en opvoeder-huismeester type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2012 pub. 19/02/2013 numac 2013029122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 25 oktober 2012 betreffende de oproep tot kandidaten voor de benoeming in vast verband of voor de aanwijzing in tijdelijk verband in een definitief of tijdelijk vacant geworden betrekking voor een periode van meer dan vijftien weken in een selectieambt van proviseur of onderdirecteur, werkmeester en CEFA coördinator

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de subsidies, vermeld in artikel 38, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, ter beschikking gesteld worden van de VMSW type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvaardiging van de thema's en de richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten voor de olympiade 2013-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035055 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot toekenning van subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013035058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet Financiën en Begroting ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 11, 13, 15 en 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 februari 2012 houdende de uitvoering van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, wat betreft de werkingskosten van het centraal tolkenbureau en de vergoeding van de tolken type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 07/02/2013 numac 2013035076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede gedeeltelijke herverdeling van de provisie voor de toekenning van rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het model van het formulier houdende het verzoek tot organisatie van een volksraadpleging type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013035092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013035176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2013200003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200008 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013200035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Ohey type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013200009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne des Personnes handicapées » , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013200173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 15 juni 2013 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Twee Akren, gemeente Lessen, ten gunste van de Télévie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013200200 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013200250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herbenoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013200569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende toerismesubsidies type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 04/03/2014 numac 2014201211 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere modaliteiten met betrekking tot de inhoud en de procedure voor de opmaak, het afsluiten en de evaluatie van de bestuursakkoorden

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031057 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2013 type overeenkomst prom. 21/12/2012 pub. 08/02/2013 numac 2013031056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2013

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013201214 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief tot bepaling van de begrippen van sociale urgentie en sociale cohesie bedoeld in artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen

erratum

type erratum prom. 21/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013021012 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 2007 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot de vaste collecties van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen alsook de tarieven van de bijbehorende activiteiten. - Erratum type erratum prom. 21/12/2012 pub. 18/01/2013 numac 2013035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong. - Erratum type erratum prom. 21/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013. - Errata type erratum prom. 21/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035105 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting. - Erratum

document

type document prom. 21/12/2012 pub. 27/03/2013 numac 2013201644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regeling van de overgangsperiode

erratum

type erratum prom. 21/12/2012 pub. 07/04/2014 numac 2014201778 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen . - Erratum
^