Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 april 2014
gepubliceerd op 20 augustus 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen

bron
vlaamse overheid
numac
2014035566
pub.
20/08/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/25/2014035566/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 48, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 18 november 2011, en artikel 60;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 april 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/ non-profitsectoren voor de periode 2011 tot en met 2015 vanaf 1 januari 2014 de nodige middelen beschikbaar moeten zijn voor de eindejaarspremie van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en van de diensten voor logistieke hulp, en voor de sectorale maatregel werkdrukvermindering voor het begeleidend personeel gezinszorg van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Artikel 1.In artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 en 21 december 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De termijn van vier maanden is niet van toepassing voor de erkenning van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor oppashulp."; 2° in het derde lid wordt de zin "De erkenning wordt toegekend ten vroegste vanaf 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag werd ingediend." vervangen door de zin "De erkenning wordt op zijn vroegst toegekend vanaf 1 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag werd ingediend en ten laatste één maand nadat de minister de subsidiabele uren gezinszorg, conform artikel 8, derde lid, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, heeft toegekend aan de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg."; 3° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt: "Een dienst voor logistieke hulp wordt erkend met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag werd ingediend.Die aanvraag moet vóór 1 september worden ingediend.

Een dienst voor oppashulp wordt erkend op voorwaarde dat er 7000 subsidiabele uren vrijwilligersoppas aan de dienst kunnen worden toegekend, conform artikel 6, eerste en tweede lid, van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.

De erkenning wordt op zijn vroegst toegekend vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de ontvankelijke aanvraag is ingediend en ten laatste één maand nadat de minister de subsidiabele uren vrijwilligersoppas, conform artikel 6, eerste en tweede lid, van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, heeft toegekend aan de erkende diensten voor oppashulp. Die aanvraag moet vóór 1 september worden ingediend.".

Art. 2.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De termijn van vier maanden, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing voor de erkenning van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor oppashulp.". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers

Art. 3.In artikel 4, B, 3°, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt het getal "130" vervangen door het getal "120" en wordt het getal "65" vervangen door het getal "60".

Art. 4.In artikel 10 van bijlage I bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 2°, wordt het getal "130" vervangen door het getal "120"; 2° in het vierde lid wordt het getal "35.602" vervangen door het getal "36.860".

Art. 5.In artikel 12, § 1, 1°, van bijlage I bij hetzelfde besluit, wordt de zinsnede "x/130sten" vervangen door de zinsnede "x/120sten".

Art. 6.Aan artikel 15/2, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 6.134.893,67 euro.".

Art. 7.Artikel 16/1 van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 sluiten, wordt opgeheven.

Art. 8.In bijlage I bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt een artikel 20/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 20/1.Voor de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg worden de voorschotten, vermeld in artikel 20, eerste lid, die uitbetaald worden voor het einde van de tweede maand van het derde trimester, verhoogd met een toeslag in het kader van de interne staatshervorming, gelijk aan 6.643.604,06 euro. De minister bepaalt de verdeling van dat bedrag over de private diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

De toeslag, vermeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht van het saldo, vermeld in artikel 20, eerste lid.

Het bedrag, vermeld in het eerste lid, wordt niet geïndexeerd.".

Art. 9.Aan artikel 30/1, § 1, van bijlage I bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 1.574.730,83 euro.".

Art. 10.Aan artikel 11/3, § 1, van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Vanaf 2014 wordt het bedrag, vermeld in het eerste lid, vervangen door 13.283,61 euro.".

Art. 11.In artikel 4/1, eerste lid, van bijlage V bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012036284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013035026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 13/01/2015 numac 2014036954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor 2012-2013 en 2013-2014 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013207408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang in diverse besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de uitvoering van VIA 4, de interne staatshervorming en de versterking van de omkadering in de diensten voor oppashulp type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207409 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector sluiten, worden tussen het bedrag "17,88 euro" en de woorden "voor de uitvoering" de woorden "per erkende voltijdsequivalent" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg

Art. 12.Bijlage I bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen sluiten, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 13.In de eerste alinea van hoofdstuk I van bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "een OMNIO- of WIGW-statuut heeft of" worden opgeheven;2° het bedrag "7,5 euro" wordt vervangen door het bedrag "7,58 euro" en het bedrag "4,5 euro" wordt vervangen door het bedrag "4,55 euro".

Art. 14.In de eerste alinea van stap 3 van hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg sluiten, wordt het bedrag "7,5 euro" telkens vervangen door het bedrag "7,58 euro".

Art. 15.In de zesde alinea van stap 6 van hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg sluiten, wordt het bedrag "0,5 euro" vervangen door het bedrag "0,51 euro".

Art. 16.In hoofdstuk V van bijlage II bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009205885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de gewestelijke steun die aan de melkproducenten verleend wordt in het kader van de buitengewone daling van de melkprijzen sluiten en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en bijlage II bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001 tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van gezinszorg sluiten, wordt de volgende bepaling opgeheven: "3 Overgangsmaatregelen: Voor alle nieuwe hulpaanvragen moet vanaf 1 januari 2002 het nieuwe gebruikersbijdragesysteem onmiddellijk worden toegepast.

Voor de bestaande hulpverleningssituaties geldt een overgangsperiode tot 1 juli 2002, waarbij de bestaande bijdragen kunnen omgerekend worden naar euro. Tegen 1 juli 2002 moet iedere bijdragebepaling conform het nieuwe systeem geschieden.". HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 17.Artikel 12 tot en met 15 treden in werking op 1 mei 2014.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

Art. 18.Vanaf 1 mei 2014 passen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg de bepalingen van artikel 12 tot en met 15 toe bij alle nieuwe aanvragen voor gezinszorg. Voor de bestaande hulpverleningssituaties passen de diensten de bepalingen van die artikelen toe vanaf de herziening van de gebruikersbijdrage voor gezinszorg.

Art. 19.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijzing van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen Bijlage I bij het ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van een dienst voor gezinszorg Bijlage I. Bijdrageschalen die door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg aangewend worden voor de berekening van de individuele gebruikersbijdrage voor gezinszorg als vermeld in artikel 1.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Als de basisbijdrage niet rechtstreeks van de schaal kan worden afgelezen omdat het inkomen te hoog is, moet de dienst die schaal extrapoleren volgens de formule die op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beschikbaar is.

De opbouw van de schaal wordt dan verder doorgetrokken tot maximaal de kostprijs van een uur gezinszorg.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen.

Brussel, 25 april 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^