Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 december 2013
gepubliceerd op 23 januari 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2014035048
pub.
23/01/2014
prom.
13/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/13/2014035048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private social-/ en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin in 2013


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035799 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 7, artikel 8, artikel 11, eerste lid en artikel 13, § 1 en § 3, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;

Gelet op het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012036308 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, artikel 125;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013035690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 december 2013;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002035566 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 en 16 december 2011;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035781 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2003, 26 maart 2004, 8 september 2006, 14 december 2007, 29 mei 2009, 24 juni 2011 en 16 december 2011;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/08/2011 numac 2011204038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de opvoedingswinkels sluiten betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de opvoedingswinkels;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011 en 24 oktober 2011;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012036292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 26/04/2013 numac 2013035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/04/2013 pub. 07/06/2013 numac 2013035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen sluiten houdende de toekenning van een subsidie voor de realisatie van de opdrachten uit het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de expertisecentra kraamzorg;

Overwegende het besluit van de administrateur-generaal van 4 februari 2013 houdende de verlenging van een facultatieve subsidie aan vzw De Speelbrug voor het project De Speelbrug;

Overwegende het besluit van de administrateur-generaal van 7 februari 2013 houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan het inloopteam Kom'ma in Genk van vzw Pas;

Overwegende het besluit van de administrateur-generaal van 7 februari 2013 houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan het inloopteam Leuven van vzw De Mobil;

Overwegende het besluit van de administrateur-generaal van 11 februari 2013 tot toekenning van een facultatieve subsidie aan de prenatale steunpunten;

Overwegende het besluit van de administrateur-generaal van 11 april 2013 houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan het project Opvoedingslijn van vzw De Keerkring;

Overwegende het besluit van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 27 maart 2002 tot het verlenen van een erkenning aan het Inloopteam De Nieuwe Weg in Mechelen;

Overwegende het besluit van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 24 april 2002 tot het verlenen van een erkenning aan het Inloopteam Reddie Teddy in Gent;

Overwegende het besluit van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 26 juni 2002 tot het verlenen van een erkenning aan Inloopteam Ronse in Ronse; Inloopteam Pothoek, Inloopteam De Wijk en Inloopteam Zuidrand in Antwerpen; Inloopteam Zita in Brussel; Inloopteam Brugse Poort in Gent; en Inloopteam Menen in Menen;

Overwegende het besluit van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 1 oktober 2002 tot het verlenen van een erkenning aan het Inloopteam De Viertorre in Oostende;

Overwegende het besluit van de Raad van Bestuur van Kind en Gezin van 14 december 2005 tot het verlenen van een erkenning aan Inloopteam Huis der Gezinnen in Brussel; Inloopteam De Sloep in Gent; en Inloopteam De Keerkring in Sint-Niklaas;

Overwegende dat voor de uitvoering van het Vlaams akkoord voor de non-profit en social profit van 2 december 2011 jaarlijks de nodige middelen beschikbaar moeten worden gesteld aan de verschillende sectoren die vallen onder het akkoord;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Duur en aanwending van de subsidies

Artikel 1.Er wordt voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 een subsidie toegekend aan de private social- en non-profitsectoren binnen de preventieve gezinsondersteuning erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, zoals bepaald in hoofdstuk 2.

De subsidie kadert in de uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de private social- en non-profitsectoren en moet aangewend worden voor managementondersteuning en eindejaarspremie ten behoeve van de werknemers in regulier statuut.

De subsidies worden aangerekend op de begroting van Kind en Gezin. HOOFDSTUK 2. - Toekenning van de subsidies per sector Afdeling 1. - De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Art. 2.Voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 717.256,35 euro (zevenhonderd zeventienduizend tweehonderd zesenvijftig euro en vijfendertig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° CKG Koraal, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen : 57.468,72 euro (zevenenvijftigduizend vierhonderd achtenzestig euro en tweeënzeventig cent); 2° CKG De Schommel, Westelsebaan 108, 3271 Averbode : 55.527,53 euro (vijfenvijftigduizend vijfhonderd zevenentwintig euro en drieënvijftig cent); 3° CKG Lentekind, Hoogstraat 13, 2340 Vlimmeren-Beerse : 31.719,75 euro (eenendertigduizend zevenhonderd negentien euro en vijfenzeventig cent); 4° CKG Kinderland, Ballaarweg 1, 2590 Berlaar : 47.998,53 euro (zevenenveertigduizend negenhonderd achtennegentig euro en drieënvijftig cent); 5° CKG De Kleine Vos, Vosstraat 164-166, 2140 Borgerhout : 48.493,76 euro (achtenveertigduizend vierhonderd drieënnegentig euro en zesenzeventig cent); 6° CKG Sint-Clara, Garenmarkt 9, 8000 Brugge : 38.575,56 euro (achtendertigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent); 7° CKG De Stap, Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk : 14.617,74 euro (veertienduizend zeshonderd zeventien euro en vierenzeventig cent); 8° CKG Solidariteit voor het Gezin, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent : 86.715,57 euro (zesentachtigduizend zevenhonderd vijftien euro en zevenenvijftig cent); 9° CKG De Hummeltjes, Van Caenegemlaan 1, 3500 Hasselt : 34.431,76 euro (vierendertigduizend vierhonderd eenendertig euro en zesenzeventig cent); 10° CKG Don Bosco, Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk : 36.415,84 euro (zesendertigduizend vierhonderd vijftien euro en vierentachtig cent); 11° CKG Molenberg, Daalbroekstraat 120, 3620 Lanaken-Rekem : 48.775,18 euro (achtenveertigduizend zevenhonderd vijfenzeventig euro en achttien cent); 12° CKG Den Boomgaard, Langemunte 10, 9570 Lierde : 68.024,20 euro (achtenzestigduizend vierentwintig euro en twintig cent); 13° CKG Bethlehem, E.Tinellaan 2B, 2800 Mechelen : 25.738,31 euro (vijfentwintigduizend zevenhonderd achtendertig euro en eenendertig cent); 14° CKG 't Kinderkasteeltje, Drapstraat 49, 9810 Nazareth : 32.202,35 euro (tweeëndertigduizend tweehonderd en twee euro en vijfendertig cent); 15° CKG Kapoentje, Brabantstraat 4, 8400 Oostende : 38.968,31 euro (achtendertigduizend negenhonderd achtenzestig euro en eenendertig cent); 16° CKG Koningin Fabiola, Glorieuxlaan 81, 9600 Ronse : 10.832,69 euro (tienduizend achthonderd tweeëndertig euro en negenenzestig cent); 17° CKG Het Open Poortje, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde : 40.750,55 euro (veertigduizend zevenhonderd vijftig euro en vijfenvijftig cent). Afdeling 2. - De Vertrouwenscentra kindermishandeling

Art. 3.Voor de vertrouwenscentra kindermishandeling, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 96.992,99 euro (zesennegentigduizend negenhonderd tweeënnegentig euro negenennegentig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° VK Antwerpen, Prof.Claraplein 1, 2018 Antwerpen : 27.320,40 euro (zevenentwintigduizend driehonderd twintig euro en veertig cent); 2° VK Brugge, Blankenbergsesteenweg 112, 8000 Brugge : 16.465,10 euro (zestienduizend vierhonderd vijfenzestig euro en tien cent); 3° VK Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel : 10.491,03 euro (tienduizend vierhonderd eenennegentig euro en drie cent); 4° VK Gent, Brugsesteenweg 274 A, 9000 Gent : 15.599,28 euro (vijftienduizend vijfhonderd negenennegentig euro en achtentwintig cent); 5° VK Hasselt, Boerenkrijgsingel 30, 3500 Hasselt : 12.473,44 euro (twaalfduizend vierhonderd drieënzeventig euro en vierenveertig cent); 6° VK Leuven, Justus Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven : 14.643,74 euro (veertienduizend zeshonderd drieënveertig euro en vierenzeventig cent). Afdeling 3. - De diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg

Art. 4.Voor de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 26.926,53 euro (zesentwintigduizend negenhonderd zesentwintig euro en drieënvijftig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum vzw, Vlaamse Kaai 11, 9000 Gent : 3.535,41 euro (drieduizend vijfhonderd vijfendertig euro en eenenveertig cent); 2° vzw Caritas Jeugd- en Kinderzorg, Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen : 5.622,74 euro (vijfduizend zeshonderd tweeëntwintig euro en vierenzeventig cent); 3° vzw Kinderdienst, Kogelstraat 24, 1000 Brussel : 7.566,56 euro (zevenduizend vijfhonderd zesenzestig euro en zesenvijftig cent); 4° vzw Opvang, Blaisantvest 105, 9000 Gent : 10.201,82 euro (tienduizend tweehonderd en een euro en tweeëntachtig cent). Afdeling 4. - De prenatale steunpunten

Art. 5.Voor de prenatale steunpunten, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 1.226,30 euro (duizend tweehonderd zesentwintig euro en dertig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° Prenataal steunpunt Pothoekstraat, Pothoekstraat 112, 2060 Antwerpen : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);2° Prenataal steunpunt Sint-Bernardsesteenweg, Sint-Bernardsesteenweg 342, 2020 Antwerpen : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);3° Prenataal steunpunt Willy Vandersteenplein, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);4° Prenataal steunpunt Antoine Dansaertstraat, Antoine Dansaertstraat 94-96, 1000 Brussel : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);5° Prenataal steunpunt Bevelandstraat, Bevelandstraat 26, 9000 Gent : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);6° Prenataal steunpunt Bevrijdingslaan, Bevrijdingslaan 88, 9000 Gent : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent);7° Prenataal steunpunt Faid'Herbestraat, Faid'Herbestraat 3A, 2800 Mechelen : 175,19 euro (honderd vijfenzeventig euro en negentien cent). Afdeling 5. - De opvoedingswinkels

Art. 6.Voor de opvoedingswinkels, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 3.731,74 euro (drieduizend zevenhonderd eenendertig euro en vierenzeventig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° Opvoedingswinkel Brussel, Nieuwland 198, 1000 Brussel : 1.022,44 euro (duizend tweeëntwintig euro vierenveertig cent); 2° Opvoedingswinkel Genk, Grotestraat 31, 3600 Genk : 541,86 (vijfhonderd eenenveertig euro en zesentachtig cent);3° Opvoedingswinkel Hasselt, Maastrichterstraat 65, 3500 Hasselt : 541,86 (vijfhonderd eenenveertig euro en zesentachtig cent);4° Opvoedingswinkel Leuven, Charles Deberiotstraat 2, 3000, Leuven : 541,86 (vijfhonderd eenenveertig euro en zesentachtig cent);5° Opvoedingswinkel Oostende, Louisastraat 7, 8400 Oostende : 541,86 (vijfhonderd eenenveertig euro en zesentachtig cent);6° Opvoedingswinkel Turnhout, Broedersstraat 4, 2300 Turnhout : 541,86 (vijfhonderd eenenveertig euro en zesentachtig cent). Afdeling 6. - De inloopteams

Art. 7.Voor de inloopteams, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 45.911,02 euro (vijfenveertigduizend negenhonderd en elf euro en twee cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° Inloopteam Ronse, Abeelstraat 35, 9600 Ronse : 3.230,62 euro (drieduizend tweehonderd dertig en tweeënzestig cent); 2° Huis der Gezinnen, Veeartsenstraat 20, 1070 Anderlecht : 4.158,22 euro (vierduizend honderd achtenvijftig euro en tweeëntwintig cent); 3° Inloopteam Menen, Kortrijkstraat 39, 8930 Menen : 2.377,65 euro (tweeduizend driehonderd zevenenzeventig euro en vijfenzestig cent); 4° Reddie Teddy, Rerum Novarumplein 28, 9000 Gent : 2.782,81 euro (tweeduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro en eenentachtig cent); 5° De Viertorre, Edith Cavellstraat 54-56, 8400 Oostende : 2.239,04 euro (tweeduizend tweehonderd negenendertig euro en vier cent); 6° Kom'ma, Grotestraat 21, 3600 Genk : 1.865,87 euro (duizend achthonderd vijfenzestig euro en zevenentachtig cent); 7° De Keerkring, Plezantstraat 165, 9100 Sint-Niklaas : 1.865,87 euro (duizend achthonderd vijfenzestig euro en zevenentachtig cent); 8° Brugse Poort, Bevrijdingslaan 88, 9000 Gent : 3.774,38 euro (drieduizend zevenhonderd vierenzeventig euro en achtendertig cent); 9° De Nieuwe Weg, Lange Schipstraat 25, 2800 Mechelen : 3.443,86 euro (drieduizend vierhonderd drieënveertig euro zesentachtig cent); 10° Zita, Antoine Dansaertstraat 94-96, 1000 Brussel : 852,97 euro (achthonderd tweeënvijftig euro en zevenennegentig cent); 11° De Mobil, Valkerijgang 26, 3000 Leuven : 1.801,89 euro (duizend achthonderd en een euro en negenentachtig cent); 12° De Sloep, Bevelandstraat 26, 9000 Gent : 6.088,06 euro (zesduizend achtentachtig euro en zes cent); 13° De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen : 4.851,26 euro (vierduizend achthonderd eenenvijftig euro en zesentwintig cent); 14° Zuidrand, Wittestraat 115, 2020 Antwerpen : 3.177,31 euro (drieduizend honderd zevenenzeventig euro eenendertig cent); 15° Pothoek, Pothoekstraat 112, 2060 Antwerpen : 3.401,21 euro (drieduizend vierhonderd en een euro en eenentwintig cent). Afdeling 7. - De expertisecentra kraamzorg

Art. 8.Voor de expertisecentra kraamzorg, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 9.148,08 euro (negenduizend honderd achtenveertig euro en acht cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° vzw Familiezorg West-Vlaanderen, Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg, Ezelpoort 5, 8000 Brugge : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent); 2° vzw De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg, Diestsesteenweg 47-49, 3010 Kessel-Lo : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent); 3° vzw Kraamzorg, Expertisecentrum Kraamzorg, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent); 4° vzw Solidariteit voor het Gezin, Expertisecentrum Kraamzorg, Tentoonstellingslaan 76, 9000 Gent : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent); 5° vzw Familiehulp, Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan, Koningsstraat 294, 1210 Brussel : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent); 6° vzw De Kraamvogel, Expertisecentrum Kraamzorg, Volkstraat 7, 2000 Antwerpen : 1.524,68 euro (duizend vijfhonderd vierentwintig euro en achtenzestig cent). Afdeling 8. - De consultatiebureaus

Art. 9.Voor de organiserende besturen van de consultatiebureaus met een private rechtspersoonlijkheid, bedraagt de subsidie in totaal 107.667,00 euro (honderd en zevenduizend zeshonderd zevenenzestig euro en nul cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° CAW Metropool vzw, Grotesteenweg 169, 2600 Berchem : 1.553,14 euro (duizend vijfhonderd drieënvijftig euro en veertien cent); 2° Thuishulp vzw, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel : 7.384,89 euro (zevenduizend driehonderd vierentachtig euro en negenentachtig cent); 3° De Sloep vzw, Bevelandstraat 26, 9000 Gent : 373,35 euro (driehonderd drieënzeventig euro en vijfendertig cent); 4° Consultatiebureau voor het Jonge Kind vzw, Kasteelstraat 29, 8500 Kortrijk : 1.560,61 euro (duizend vijfhonderd zestig euro en eenenzestig cent); 5° Huis van het Kind Leuven vzw, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven : 657,10 euro (zeshonderd zevenenvijftig euro en tien cent); 6° Kind en Preventie vzw, Paviljoenstraat 1-5, 1030 Schaarbeek : 95.391,21 euro (vijfennegentigduizend driehonderd eenennegentig euro en eenentwintig cent); 7° STORZO vzw, Tiensestraat 39, 3440 Zoutleeuw : 746,70 euro (zevenhonderd zesenveertig euro en zeventig cent). Afdeling 9. - Projecten preventieve gezinsondersteuning

Art. 10.Voor de projecten preventieve gezinsondersteuning, waarvan het organiserend bestuur een private rechtspersoonlijkheid heeft, bedraagt de subsidie in totaal 2.356,38 euro (tweeduizend driehonderd zesenvijftig euro en achtendertig cent).

Het subsidiebedrag, vermeld in lid 1, wordt als volgt verdeeld : 1° De Opvoedingslijn, Plezantstraat 165 bus 1, 9100 Sint-Niklaas : 1.140,84 euro (duizend honderd veertig euro en vierentachtig cent); 2° De Speelbrug, Cuylitsstraat 22 A, 2018 Antwerpen : 1.215,54 euro (duizend tweehonderd vijftien euro en vierenvijftig cent). HOOFDSTUK 3. - De uitbetaling

Art. 11.Het volledige subsidiebedrag wordt uitbetaald na de inwerkingtreding van dit besluit. Het toegekende bedrag moet worden aangewend overeenkomstig artikel 1, tweede lid. HOOFDSTUK 4. - Toezicht

Art. 12.De aangeduide ambtenaren van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie hebben het recht ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. Zij kunnen op vraag Kind en Gezin ter plaatse alle originele en gedateerde bewijsstukken die betrekking hebben op de subsidieperiode en op de aanwending van de subsidies inzien en informatie inwinnen bij de personen die bij de werking van de voorziening betrokken zijn. De conclusies van een dergelijk bezoek worden aan de voorziening meegedeeld.

Tijdens een controle door ambtenaren van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie kan bovendien worden nagegaan of aan de bepalingen van dit besluit werd voldaan. Als dat niet het geval is, kan Kind en Gezin een deel van de subsidie terugvorderen. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2013.

Art. 14.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^