Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2019
gepubliceerd op 22 juli 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202883
pub.
22/07/2019
prom.
28/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019 Wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2019 onder het nummer 151285/CO/304)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en indien zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

Onder "werknemers" wordt verstaan : werklieden en bedienden.

Art. 2.Voorwerp De statuten van het fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap", opgericht bij collectieve arbeids overeenkomst van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 14/12/2000 pub. 31/05/2002 numac 2002031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 sluiten tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de podiumsector van de Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten (registratienummer 58168/CO/304, koninklijk besluit van 22 juni 2003, Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2003), worden gewijzigd en gecoördineerd zoals opgenomen in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Duur van de overeenkomst en opzeggingsmodaliteiten Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden die loopt vanaf de betekening van de opzegging. De opzegging dient betekend te worden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, waarvan deze laatste een kopie aan elk van de ondertekenende partijen zal bezorgen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2018 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (registratienummer 146630/CO/304).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" HOOFDSTUK I. - Benaming en maatschappelijke zetel

Artikel 1.Benaming en maatschappelijke zetel Met ingang van 1 januari 2001 wordt er een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd "Sociaal Fonds voor de podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap" (afkorting : "SFP") en waarvan de zetel met ingang van 1 januari 2017 gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel.

Deze zetel kan bij beslissing van het hierna vernoemde beheerscomité (artikel 10) verplaatst worden.

Art. 2."Sociaal Fonds Podiumkunsten" VZW Het SFP volgt op in de rechten en plichten en neemt het actief en het passief over van het "Sociaal Fonds Podiumkunsten" VZW, opgericht op 13 december 1993, door de VZW "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten" enerzijds en "ACOD-cultuur" en "ACV-cultuur" anderzijds, waarvan de statuten gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 1994, identificatienummer 5040/94. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 3.Doel en taakstelling van het fonds Het SFP heeft tot doel om de ontwikkeling van (toekomstige) medewerkers en organisaties uit de sector te stimuleren door middel van uitwisseling, competentieontwikkeling, coaching en financiële ondersteuning zodat medewerkers een duurzame loopbaan kunnen realiseren in een voortdurend veranderende omgeving. Ze heeft daarbij in het bijzonder oog voor risicogroepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zoals bedoeld bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I), titel XIII, hoofdstuk VIII (Belgisch Staatsblad van 28 december 2006).

Het SFP mag tevens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.

Het SFP heeft inzonderheid als taak de daartoe door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnde bijdragen te ontvangen, te beheren en toe te wijzen aan de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. HOOFDSTUK III. - Toepassingsgebied

Art. 4.Toepassingsgebied Deze statuten zijn van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf en indien zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest; - een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Nederlandse taalrol.

Onder "werknemers" wordt verstaan : werklieden en bedienden. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 5.Inkomsten van het fonds De geldmiddelen van het SFP bestaan uit bijdragen gestort door alle werkgevers voor de werknemers die onder de bevoegdheid van hoger genoemd paritair comité ressorteren zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten, uit alle middelen die ter beschikking gesteld worden van het SFP evenals uit de eventuele intrestopbrengsten van deze gekapitaliseerde bijdragen en middelen.

Art. 6.Bedrag van de bijdragen § 1. Het bedrag van de bijdragen wordt bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf in functie van de opdrachten die het paritair comité aan het SFP wil toevertrouwen. § 2. Op voorstel van het beheerscomité van het SFP, voorzien bij artikel 10, en na goedkeuring in het paritair comité kunnen bijdragen bepaald worden zodat een nodig geachte reserve wordt verzekerd.

Art. 7.Inning van de bijdragen De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bij toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Art. 8.Werkingsmiddelen De werkingsmiddelen van het SFP worden elk jaar vastgesteld door het beheerscomité voorzien bij artikel 10. HOOFDSTUK V. - Rechthebbenden

Art. 9.Toekenning en vereffening van de voordelen De werknemers van de organisaties werkzaam in het paritair comité zoals bepaald bij artikel 4 van deze statuten en de risicogroepen zoals bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, hebben recht op de sociale voordelen waarvan het bedrag, de aard en de toekenningsvoorwaarden worden bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf. HOOFDSTUK VI. - Beheer

Art. 10.Samenstelling van het beheerscomité Het fonds wordt beheerd door een beheerscomité, zoals voorzien in artikel 3 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, bestaande uit tenminste 6 effectieve leden-beheerders.

Deze leden worden aangeduid door de leden van het betrokken paritair comité voor de helft op voordracht van de beroepsorganisaties van de werkgevers en voor de andere helft op voordracht van de werknemersorganisaties.

De leden van het beheerscomité worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Het mandaat van tussentijds verkozen leden eindigt op hetzelfde moment als het mandaat van de andere beheerders. Leden kunnen onbeperkt herverkozen worden. Indien door vrijwillig ontslag, afzetting of overlijden het aantal beheerders minder dan 4 bedraagt, blijven de andere beheerders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Het mandaat van een lid van het beheerscomité vervalt automatisch door ontslag uit de organisatie die hem heeft voorgedragen, overlijden of wegens ontslag gegeven door de organisatie die hem voorgedragen heeft.

De leden van het beheerscomité ontvangen geen presentiegeld.

Art. 11.Bevoegdheden van het beheerscomité Het beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer en werking van het SFP, binnen de limieten gesteld door de wet of deze statuten.

Art. 12.Verantwoordelijkheden van de beheerders De beheerders van het SFP gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met de verbintenissen van het SFP. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat van beheer dat zij ontvangen hebben.

Art. 13.Dagelijks bestuur Het beheerscomité kiest om de vier jaar een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester onder zijn leden, met dien verstande dat de voorzitter en penningmeester enerzijds en de ondervoorzitter en de secretaris anderzijds steeds tot de andere "bank" behoren. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft een voorbereidende en uitvoerende taak, en werkt in opdracht van het beheerscomité.

Het dagelijks bestuur duidt op haar verantwoordelijkheid de personen aan die met de werking van het SFP worden belast. Het kan haar bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zij kunnen, middels een schriftelijke volmacht, de bevoegdheid krijgen om : 1. overeenkomsten af te sluiten en engagementen aan te gaan die te maken hebben met de dagelijkse werking van het secretariaat, dit evenwel met uitzondering van arbeidsovereenkomsten;2. de nodige initiatieven te nemen teneinde de beslissingen van het beheerscomité en het dagelijks bestuur uit te voeren;3. het financieel beleid van het SFP te verzekeren met inbegrip van het doen van uitgaven en het realiseren van inkomsten;4. het tekenen van kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van de post en dergelijke. Voor wat punten 1 en 3 betreft, moet de aangeduide persoon voorafgaandelijk goedkeuring vragen aan het dagelijks bestuur indien het uitgaven betreft van meer dan 5 000 EUR die niet nominatim zijn opgenomen in de door het beheerscomité goedgekeurde begroting. De aangeduide persoon rapporteert minstens 2 maal per jaar aan het dagelijks bestuur aan de hand van afrekeningen.

Art. 14.Externe vertegenwoordigingsmacht Het beheerscomité vertegenwoordigt als college het SFP in alle handelingen in en buiten rechte. Het vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het beheerscomité als college, wordt het fonds in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur, mits behorend tot beide "banken", die gezamenlijk handelen met het oog op de uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité.

Art. 15.Werking van het beheerscomité Het beheerscomité vergadert minstens éénmaal per semester ter zetel van het SFP of in elke andere plaats in België zoals aangewezen in de uitnodiging. De uitnodiging gebeurt minstens 8 dagen op voorhand hetzij door de voorzitter, hetzij op vraag van ten minste de helft van de leden van het beheerscomité, hetzij op vraag van één der organisaties vertegenwoordigd in het paritair comité.

Het beheerscomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap in volgorde waargenomen door de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de oudste in leeftijd.

De uitnodigingen moeten de agenda bevatten. De notulen worden opgemaakt door een secretaris, aangewezen door het beheerscomité, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Art. 16.Geldigheid van de beslissingen en wijze van beraadslaging Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissen indien en minstens de helft zowel van de werknemersafvaardiging als van werkgeversafvaardiging aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is en elk van de beroepsorganisaties van de werkgevers en elk van de werknemersorganisaties aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is.

Alle beslissingen worden genomen bij éénparigheid van stemmen van de aanwezige en bij volmacht vertegenwoordigde leden. De stem van een beheerder die zich onthoudt, telt niet mee.

Elke beheerder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere beheerder. Elke beheerder kan maximaal één volmacht dragen. De volmachtdrager dient schriftelijk gemandateerd te zijn.

Het volmachtformulier wordt samen met de agenda aan de beheerders bezorgd.

Art. 17.Uitsluiting uit het beheerscomité Beheerders kunnen geschorst of verwijderd worden uit het beheerscomité na een unanieme beslissing van de overige leden van het beheerscomité. HOOFDSTUK VII. - Controle

Art. 18.Expert-boekhouder Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 1971, duidt het paritair comité minstens één revisor of accountant aan ter controle van het beheer van het SFP. Deze moet minstens éénmaal per jaar een verslag indienen bij het paritair comité. Bovendien licht hij of zij het beheerscomité in over de resultaten van zijn of haar onderzoekingen en doet de aanbevelingen die hij of zij nodig acht. HOOFDSTUK VIII. - Balans en rekeningen

Art. 19.Boekjaar Elk jaar worden op 31 december de balans en rekeningen van het verlopen dienstjaar afgesloten. HOOFDSTUK IX. - Ontbinding en vereffening

Art. 20.Ontbinding van het fonds en bestemming van de middelen Het SFP wordt ontbonden door het paritair comité ingevolge een gebeurlijke vooropzeg, zoals voorzien door artikel 3. Voornoemd paritair comité beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het SFP na betaling van het passief. Deze bestemming moet in overeenstemming zijn met het doel waartoe het SFP werd opgericht. Het paritair comité duidt de vereffenaars aan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2019.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^