Etaamb.openjustice.be
Erratum van 29 juni 2021
gepubliceerd op 19 juli 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021031859
pub.
19/07/2021
prom.
29/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


29 JUNI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2021, nr. 184, akte nr. 2021/42537, bladzijde 66810 en 66822: - op bladzijde 66810 dient het advies van de Raad van State nr. 69.432/3 van 21 juni 2021 te worden ingevoegd na het Verslag van de Koning; - op bladzijde 66822 dient de nota met de verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad te worden ingevoegd na de tekst van het koninklijk besluit van 29 juni 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde.

ADVIES 69.432/3 VAN 21 JUNI 2021 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING VAN DE KONINKLIJKE BESLUITEN NRS. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 EN 56 MET BETREKKING TOT DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE' Op 21 mei 2021 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 8 juni 2021. De kamer was samengesteld uit Wilfried Van Vaerenbergh, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Dries Van Eeckhoutte, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 21 juni 2021. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking van het ontwerp 2. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om het regelgevend kader inzake de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: btw) aan te passen in het licht van de wijzigingen die werden aangebracht in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: Btw-wetboek) bij de wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten type wet prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten `tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten'.Daartoe worden diverse wijzigingen aangebracht in een aantal koninklijke besluiten die betrekking hebben op de btw.

De voornoemde wet is een gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van richtlijn (EU) 2017/2455 van de Raad van 5 december 2017 `tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen' en van richtlijn (EU) 2019/1995 van de Raad van 21 november 2019 `tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen'.

Het ontwerp vormt op zijn beurt een gedeeltelijke omzetting van de voornoemde richtlijnen en van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 `betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde'.

Het te nemen besluit treedt in werking op 1 juli 2021 (artikel 34, eerste lid, van het ontwerp). Het besluit (EU) 2020/1109 van de Raad van 20 juli 2020 `tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 wat betreft de data van omzetting en toepassing in respons op de COVID-19-pandemie' voorziet er immers in dat de nationale omzettingsbepalingen uiterlijk op 30 juni 2021 dienen te zijn aangenomen en met ingang van 1 juli 2021 worden toegepast.

In subsidiaire orde wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de te wijzigen besluiten ook enkele correcties en veeleer technische aanpassingen door te voeren (zie bijv. de artikelen 9, 1° en 2°, en 27 van het ontwerp).

Rechtsgrond 3.1. Onder voorbehoud van hetgeen hierna wordt opgemerkt, wordt voor het ontwerp in beginsel rechtsgrond geboden door de in het eerste lid van de aanhef vermelde bepalingen van het Btw-wetboek. 3.2. Voor de artikelen 24 tot 27 van het ontwerp wordt in de door de gemachtigde bezorgde rechtsgrondentabel rechtsgrond gezocht in artikel 55, § 3, eerste lid, van het Btw-wetboek. Aangezien artikel 58quinquies van het Btw-wetboek uitdrukkelijk is uitgesloten van het toepassingsgebied van de voornoemde bepaling, kan artikel 26 van het ontwerp en deels artikel 27 van het ontwerp (in de mate dat het van toepassing is op de in artikel 26 bedoelde tussenpersonen) evenwel geen rechtsgrond vinden in die bepaling.

Voor de artikelen 26 en 27 (deels) van het ontwerp kan wel rechtsgrond worden gevonden in artikel 58quinquies van het Btw-wetboek gelezen in samenhang met artikel 108 van de Grondwet waaraan de Koning een algemene uitvoeringsbevoegdheid ontleent.

De aanhef van het ontwerp dient in het licht hiervan te worden aangepast.

Onderzoek van de tekst Algemene opmerkingen 4.1. Verschillende ontworpen bepalingen voorzien in een delegatie aan de minister bevoegd voor financiën of zijn gemachtigde om bepaalde aangelegenheden nader te regelen (zie de artikelen 7, 14, 15 en 28 van het ontwerp). In dat verband moet worden opgemerkt dat een delegatie aan een minister enkel betrekking kan hebben op bijkomstige of detailmatige aangelegenheden, wat ook impliceert dat die aangelegenheden duidelijk moeten worden bepaald. In de mate dat onder "modaliteiten" (lees: nadere regels) veeleer praktische toepassingsregelen worden verstaan, en geen "voorwaarden", zijn deze delegaties aan de minister althans op dit punt aanvaardbaar. Het verdient evenwel aanbeveling om na te gaan of dat daadwerkelijk het geval is voor de beoogde uitvoeringsmaatregelen. 4.2. In dezelfde bepalingen is telkens ook voorzien in de mogelijkheid dat de minister die bevoegdheid op zijn beurt kan delegeren aan een door hem gemachtigde ambtenaar. Pas wanneer de minister van Financiën een ministerieel besluit met die inhoud voorlegt, zal de afdeling Wetgeving zich kunnen uitspreken over de vraag of de bevoegdheidstoewijzing aanvaardbaar is, dat wil zeggen of de bevoegdheid effectief betrekking heeft op maatregelen die een beperkte en technische draagwijdte hebben. 5. In sommige ontworpen bepalingen worden opdrachten toegewezen aan het "KMO Centrum Specifieke Materies" van de FOD Financiën.Uit het verslag aan de Koning blijkt dat het "KMO Centrum Specifieke Materies" in de plaats zou komen van het "Centraal btw-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen". In het licht hiervan lijken evenwel nog andere - niet door het ontwerp gewijzigde - bepalingen van de betrokken koninklijke besluiten te moeten worden aangepast, hetgeen door de gemachtigde is bevestigd. 6. In het verslag aan de Koning wordt verduidelijkt dat, ingevolge de aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied ervan, het "MOSS" ("Mini one stop shop") voortaan in de regelgeving "OSS" ("One stop shop") wordt genoemd.Nochtans wordt in verschillende ontworpen bepalingen nog steeds de oude benaming gebruikt (zie bijvoorbeeld de artikelen 19, 22 en 23 van het ontwerp), hetgeen moet worden verholpen. De vraag rijst bovendien of er daarnaast nog andere bepalingen van de te wijzigen besluiten zijn, die niet door het ontwerp worden gewijzigd, die ook in die zin moeten worden aangepast.

Artikel 4 7. Duidelijkheidshalve dient in het ontworpen artikel 26bis, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit nr.1 van 29 december 1992 `met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde' te worden geschreven dat de tussenpersoon "een dergelijk register" (niet: een register) bijhoudt voor elk van de belastingplichtigen die hij vertegenwoordigt.

Artikel 5 8. In het ontworpen artikel 26ter, § 5, van het koninklijk besluit nr. 1 dient te worden verwezen naar "de in de paragrafen 1 tot 3 bedoelde registers" (niet: de in het eerste lid bedoelde registers).

Artikel 15 9. In de Nederlandse tekst van het ontworpen artikel 7ter, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr.10 van 29 december 1992 `met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 2, derde lid, 21bis, § 2, 9°, vierde lid, 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid en 44, § 3, 2°, d), van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde' dient het woord "bedoeld" te worden geschrapt.

Artikel 27 10. In het ontworpen artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit nr.31 van 2 april 2002 `met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen' wordt een verplichting tot zekerheidsstelling opgelegd die bestaat uit "een borgtocht in speciën, een borgtocht in effecten of een persoonlijke borgstelling van een verzekeringsonderneming, van een bank of een private spaarkas die hun activiteiten in België uitoefenen".

Volgens de gemachtigde is het niet de bedoeling om borgstellingen van kredietinstellingen die onder een andere EU-lidstaat ressorteren en voor de betrokken activiteiten overeenkomstig de artikelen 312 en 313 van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten `op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen' vrij diensten in België mogen verrichten, uit te sluiten. De woorden "die hun activiteiten in België uitoefenen" worden dan ook het best vervangen door de woorden "die hun activiteiten in België mogen uitoefenen".

De griffier, De voorzitter, A. Goossens W.Van Vaerenbergh _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 4 augustus 1986, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1986;

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Wet van 15 oktober 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 november 1998;

Wet van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, 3e editie;

Wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 december 2009;

Wet van 22 juni 2012, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012;

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet met betrekking tot medische hulpmiddelen sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, 1e editie;

Wet van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/02/2019 pub. 25/02/2019 numac 2019040430 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft type wet prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 februari 2019;

Wet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041096 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten type wet prom. 02/04/2021 pub. 12/04/2021 numac 2021041114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021041189 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 02/04/2021 pub. 13/04/2021 numac 2021020750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie sluiten, Belgisch Staatsblad van 13 april 2021, 1e editie;

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1969;

Koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 10 van van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 22 van 15 september 1970, Belgisch Staatsblad van 19 september 1970;

Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002, Belgisch Staatsblad van 11 april 2002, 1e editie;

Koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1987;

Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012;

Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit van 15 mei 1984, Belgisch Staatsblad van 31 mei 1984;

Koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten6, Belgisch Staatsblad van 30 april 1993;

Koninklijk besluit van 21 oktober 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten0, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1993;

Koninklijk besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995;

Koninklijk besluit van 15 juli 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2003 pub. 08/08/2003 numac 2003003401 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24 en 42 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2003;

Koninklijk besluit van 20 februari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/02/2004 pub. 27/02/2004 numac 2004003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 2, 3, 4, 7, 8, 19, 23, 24, 31, 46, 47, 48, 50 en 53 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 27 februari 2004, 3e editie;

Koninklijk besluit van 9 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten1, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten2, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2010;

Koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten3, Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 1e editie;

Koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten4, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013;

Koninklijk besluit van 13 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten5, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2013;

Koninklijk besluit van 24 januari 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten7, Belgisch Staatsblad van 20 februari 2015, 2e editie;

Koninklijk besluit van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten9, Belgisch Staatsblad van 14 juli 2015;

Koninklijk besluit van 5 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 20 DECEMBER 2002 Wet betreffende de bescherming van de preventieadviseurs type wet prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs sluiten8, Belgisch Staatsblad van 10 juli 2015;

Koninklijk besluit van 17 maart 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, Belgisch Staatsblad van 8 april 2019;

Koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, Belgisch Staatsblad van 12 juli 2019;

Koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, Belgisch Staatsblad van 25 november 2019;

Koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, Belgisch Staatsblad van 16 december 2019;

Koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, Belgisch Staatsblad van 23 december 2019;

Koninklijk besluit van 29 maart 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2021, 1e editie;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^