Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 januari 2015
gepubliceerd op 20 februari 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003055
pub.
20/02/2015
prom.
24/01/2015
ELI
eli/besluit/2015/01/24/2015003055/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 46, 47, 48, 50, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten8 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen;

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde : - artikel 39bis, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6; - artikel 49, gewijzigd bij de wetten van 27 december 1977 en 28 december 2011; - artikel 52, § 1, tweede lid, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 december 1995; - artikel 53octies, § 1, zesde lid, ingevoegd bij de wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten en vervangen bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten; - artikel 53octies, § 2, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en vervangen bij de wet van 7 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten; - artikel 53nonies, § 2, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992; - artikel 53decies, § 2, ingevoegd bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten; - artikel 54, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten; - artikel 56, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - artikel 56bis, § 7, ingevoegd bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten; - artikel 59, § 2, derde lid, vervangen bij de programmawet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten; - artikel 63bis, derde lid, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992; - artikel 67, tweede lid; - artikel 76, § 1, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten; - artikel 76, § 2, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten; - artikel 84undecies, ingevoegd bij de programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid, en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van ter zake verschuldigde btw;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 9 december 2009 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten8 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende - dat de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen op 16 mei 2014 in werking is getreden; - dat ingevolge deze aanpassingen, de bepalingen die het voorwerp uitmaken van onderhavig besluit, in werking moeten treden op de hiervoor vermelde datum ten einde de rechtszekerheid ervan te verzekeren; - dat deze maatregelen dus onverwijld moeten worden genomen;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 16, § 1, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, worden de woorden "de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 2.In artikel 18 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft," opgeheven;2° in paragraaf 6 worden in de bepaling onder a), de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" opgeheven.

Art. 3.In artikel 22, § 7, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten7, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" opgeheven.

Art. 4.In artikel 28, § 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten2, worden de woorden "de administraties die bevoegd zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde, de inkomstenbelasting en de douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde, van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 5.In artikel 1, § 1, inleidende zin, van het koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 6.In artikel 1, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 7.In artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 december 1992 en 30 april 2013, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 8.In artikel 81, § 3, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten4, worden de woorden "de Administratie van de btw, registratie en domeinen," vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 9.In artikel 83, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten4, worden de woorden "de Administratie van de btw, registratie en domeinen," vervangen door de woorden "de administratie".

Art. 10.In artikel 5, § 4, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 11.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 2008 en 3 juli 2008, worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 12.In artikel 45, eerste lid, inleidende zin, van hetzelfde besluit worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen en de Administratie van de btw, registratie en domeinen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 13.In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 14.In artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 5, derde lid, en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aangiften van aanvang, wijziging, stopzetting van activiteit en de voorafgaande kennisgevingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten3 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 15.In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 16.In het opschrift van de hoofdstukken 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970 tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 17.In artikel 6, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, worden de woorden "die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde en het registratierecht" opgeheven.

Art. 18.In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde";2° in het tweede lid worden de woorden "belast met de belasting over de toegevoegde waarde" opgeheven.

Art. 19.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "belast met de belasting over de toegevoegde waarde" opgeheven.

Art. 20.In de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009 met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige afnemers worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 21.In artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten0, worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 22.In artikel 5, § 1, inleidende zin, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 november 1998 en 20 juli 2000, worden de woorden "die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde" opgeheven.

Art. 23.In het opschrift van afdeling 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten9, worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 24.In artikel 15, § 1, inleidende zin, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten9, worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 25.In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten9, worden de woorden "de Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 26.In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, ten aanzien van vlees van slachtdieren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1981, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "de administratie die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde in haar bevoegdheid heeft" opgeheven;3° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde" opgeheven.

Art. 27.In artikel 6, § 3, tweede lid, inleidende zin, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 augustus 1981, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde in haar bevoegdheid heeft," opgeheven.

Art. 28.In artikel 1, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 29.In artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992 tot regeling van de aangifte van de intracommunautaire verwerving van vervoermiddelen en van de betaling van ter zake verschuldigde btw worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 30.In artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996 tot regeling van de controle van de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde verschuldigd ter zake van de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van vervoermiddelen, in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten5, worden de woorden "De Administratie der douane en accijnzen" vervangen door de woorden "de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen".

Art. 31.In artikel 3, § 1, inleidende zin, van het koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992 met betrekking tot de levering van vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, 1°, van het btw-Wetboek, verricht binnen de voorwaarden van artikel 39bis van het Wetboek, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 32.In artikel 1, inleidende zin, van het koninklijk besluit nr. 50 van 9 december 2009 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen worden de woorden "de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 33.In de artikelen 2 en 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens opgeheven.

Art. 34.In artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde worden de woorden "de administratie" vervangen door de woorden "de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 35.In artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009 met betrekking tot de teruggave inzake belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat van teruggaaf worden de woorden "De administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" vervangen door de woorden "De administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 36.In de artikelen 15, 16, 17 en 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens opgeheven.

Art. 37.In artikel 20 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" opgeheven.

Art. 38.In de artikelen 21 en 24 van hetzelfde besluit worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" telkens opgeheven.

Art. 39.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" opgeheven.

Art. 40.In artikel 28 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Franse tekst worden de woorden "qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions" opgeheven;2° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft," opgeheven;3° in paragraaf 2 worden de woorden "die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft" opgeheven.

Art. 41.In artikel 2, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten8 tot uitvoering van de artikelen 84quinquies tot 84decies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde worden de woorden "De administratie" vervangen door de woorden "De administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde".

Art. 42.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 mei 2014.

Art. 43.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Programmawet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006, 3e editie;

Programmawet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2007, 3e editie;

Wet van 27 december 1977, Belgisch Staatsblad van 30 december 1977;

Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Wet van 28 januari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2004, 2e editie;

Wet van 7 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 december 2006, 2e editie;

Wet van 26 november 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 december 2009;

Wet van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 4e editie;

Wet van 17 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 december 2012, 2e editie;

Wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014003219 bron federale overheidsdienst financien Wet tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 mei 2014;

Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014;

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 2 van 7 november 1969, Belgisch Staatsblad van 14 november 1969;

Koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969, Belgisch Staatsblad van 12 december 1969;

Koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969, Belgisch Staatsblad van 31 december 1969;

Koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970, Belgisch Staatsblad van 18 maart 1970;

Koninklijk besluit nr. 10 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 11 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 15 van 3 juni 1970, Belgisch Staatsblad van 5 juni 1970;

Koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014, Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014;

Koninklijk besluit nr. 23 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 27 van 26 juni 1973, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1973;

Koninklijk besluit nr. 31 van 2 april 2002, Belgisch Staatsblad van 11 april 2002, 1e editie;

Koninklijk besluit nr. 46 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 47 van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996;

Koninklijk besluit nr. 48 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit nr. 50 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996, Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996;

Koninklijk besluit nr. 56 van 9 december 2009, Belgisch Staatsblad van 17 december 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit van 11 augustus 1981, Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1981;

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 29 december 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten6 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 14 april 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten9, Belgisch Staatsblad van 30 april 1993;

Koninklijk besluit van 22 december 1995, Belgisch Staatsblad van 30 december 1995;

Koninklijk besluit van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten0, Belgisch Staatsblad van 1 december 1998, 2e editie;

Koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten1, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, 1e editie;

Koninklijk besluit van 6 februari 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten2, Belgisch Staatsblad van 15 februari 2002;

Koninklijk besluit van 2 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten3, Belgisch Staatsblad van 16 april 2002, 2e editie;

Koninklijk besluit van 16 juni 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten4, Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003, 4e editie;

Koninklijk besluit van 24 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten5, Belgisch Staatsblad van 9 september 2005;

Koninklijk besluit van 17 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten7, Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007, 2e editie;

Koninklijk besluit van 6 april 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten0, Belgisch Staatsblad van 11 april 2008;

Koninklijk besluit van 3 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003590 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 07/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006003592 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten9, Belgisch Staatsblad van 11 juli 2008, 2e editie;

Koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten1, Belgisch Staatsblad van 17 april 2009, 2e editie;

Koninklijk besluit van 21 februari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten3, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2010, 2e editie;

Koninklijk besluit van 8 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten4, Belgisch Staatsblad van 16 december 2010;

Koninklijk besluit van 19 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten2, Belgisch Staatsblad van 24 december 2010;

Koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten5, Belgisch Staatsblad van 31 december 2012, 1e editie;

Koninklijk besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten6, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2013;

Koninklijk besluit van 13 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten7, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2013;

Koninklijk besluit van 21 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 26/11/2009 pub. 06/04/2010 numac 2010000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten8, Belgisch Staatsblad van 30 december 2013, 1e editie;

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^